Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), november 2017:

Sysselsättningen och arbetade timmar ökar

Statistiknyhet från SCB 2017-12-14 9.30

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 5 035 000 i november 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 88 000 jämfört med november 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 308 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 5,8 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 169,6 miljoner per vecka, kalenderkorrigerat var det en ökning med 2,6 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,6 procent.

Fler personer i arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 343 000 i november 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 68 000 jämfört med november 2016. Antalet män i arbetskraften ökade med 42 000 till 2 817 000 och antalet kvinnor uppgick till 2 527 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 71,9 procent. Bland kvinnorna uppgick det till 69,2 procent och bland männen till 74,6 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet personer i arbetskraften uppgick i november 2017 till 5 413 000 vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,9 procent.

Antalet sysselsatta fortsatte att öka

I november 2017 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 035 000, icke säsongrensat, vilket var en ökning med 88 000 jämfört med november 2016. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 649 000, en ökning med 50 000 och antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 387 000, en ökning med 38 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,8 procent. Bland kvinnorna uppgick den till 65,3 procent och bland männen till 70,2 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i november 2017 till 5 057 000 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,1 procent.

Antalet anställda ökade

Antalet anställda uppgick i november 2017 till 4 561 000 enligt icke säsongrensade data. Det var en ökning med 107 000 personer jämfört med november 2016 varav 58 000 män och 49 000 kvinnor. Antalet fast anställda uppgick under samma period till 3 819 000. Det var en ökning med 117 000 varav 45 000 män och 72 000 kvinnor. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 742 000 personer.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda och antalet tidsbegränsat anställda.

Antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i november 2017 i genomsnitt till 169,6 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat är det en ökning med 2,6 procent jämfört med november 2016.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar. I november 2017 uppgick antalet till i genomsnitt 153,3 miljoner per vecka.

Antalet arbetslösa

I november 2017 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 308 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 5,8 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 168 000 och antalet kvinnor till 140 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,0 procent bland männen och 5,5 procent bland kvinnorna. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 81 000 arbetslösa varav 47 000 var heltidsstuderande. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 14,1 procent.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I november 2017 uppgick antalet arbetslösa till 356 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,6 procent. Även för ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av såväl antalet som andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar var 108 000 och arbetslöshetstalet var 17,2 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I november 2017 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 15,0 miljoner timmar per vecka. Detta motsvarar 375 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 86,4 procent i november 2017, icke säsongrensat. Bland männen var andelen i arbetskraften 89,1 procent och bland kvinnorna 83,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 87,2 procent.

I november 2017 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 81,8 procent icke säsongrensat. Det var en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med november 2016. Bland männen var sysselsättningsgraden 84,1 procent och bland kvinnorna 79,4 procent, en ökning med 1,2 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden som uppgick till 82,0 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 5,3 procent vilket var en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med november 2016. Bland kvinnorna var arbetslösheten 4,9 procent, vilket var en minskning med 0,8 procentenheter och bland männen var arbetslösheten 5,6 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten som uppgick till 5,9 procent.

Samband på arbetsmarknaden november 2017, 15–74 år

Diagram

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-talNovember
2017
November
2016
Förändring
sedan
November
2016
 Minimi-
krav för
föränd-
ring**
 Antal Andel
procent
AntalAndel
procent
Antal  
1. Befolkningen (=2+3)
7 429     7 355   74   .
Män
3 775     3 734   42   .
Kvinnor
3 654     3 622   32   .
15-24 år
1 160     1 166   ‑6   .
20-64 år
5 769     5 714   55   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 343 ±40 71,9 5 275 71,7 68 * 48
Män
2 817 ±29 74,6 2 775 74,3 42 * 34
Kvinnor
2 527 ±30 69,2 2 500 69,0 27   36
15-24 år
576 ±23 49,7 590 50,6 ‑14   28
20-64 år
4 982 ±33 86,4 4 920 86,1 62 * 39
2a. Sysselsatta
5 035 ±41 67,8 4 947 67,3 88 * 48
Män
2 649 ±31 70,2 2 598 69,6 50 * 36
Kvinnor
2 387 ±31 65,3 2 349 64,9 38 * 37
15-24 år
495 ±23 42,7 502 43,0 ‑7   27
20-64 år
4 719 ±34 81,8 4 629 81,0 90 * 41
Anställda
4 561 ±45   4 454   107 * 52
Män
2 311 ±34   2 253   58 * 40
Kvinnor
2 250 ±32   2 201   49 * 38
15-24 år
484 ±23   488   ‑5   27
20-64 år
4 315 ±40   4 212   103 * 47
Fast
3 819 ±43   3 702   117 * 50
Tidsbegränsat
742 ±36   751   ‑10   45
Undersysselsatta [1]
238 ±21 4,7 248 5,0 ‑10   25
Män
113 ±15 4,2 122 4,7 ‑10   18
Kvinnor
125 ±15 5,3 126 5,4 ‑1   18
15-24 år
63 ±11 12,7 74 14,7 ‑11   14
20-64 år
208 ±20 4,4 217 4,7 ‑8   23
I arbete
4 597 ±45   4 497   100 * 57
Män
2 472 ±33   2 433   39   42
Kvinnor
2 126 ±34   2 064   61 * 43
Arbetade timmar
169 600 ±1 800   164 500   5 100 * 2 200
Män
96 600 ±1 400   94 200   2 400 * 1 700
Kvinnor
72 900 ±1 300   70 200   2 700 * 1 500
2b. Arbetslösa
308 ±23 5,8 328 6,2 ‑20   31
därav heltidsstuderande
99 ±15   90   9   20
Män
168 ±17 6,0 176 6,4 ‑9   23
Kvinnor
140 ±16 5,5 151 6,1 ‑11   22
15-24 år
81 ±13 14,1 88 15,0 ‑7   18
20-64 år
263 ±21 5,3 291 5,9 ‑28 * 28
Arbetslösa mer än 6 mån
88 ±13 33,8 96 33,0 ‑8   17
3. Ej i arbetskraften
2 086 ±40   2 080   6   48
Män
959 ±29   959   0   34
Kvinnor
1 127 ±30   1 122   6   36
15-24 år
584 ±23   576   8   28
20-64 år
788 ±33   795   ‑7   39
Latent arbetssökande
135 ±18   118   17   21
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
15 000 ± 900   16 200   ‑1 200   1 200

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd". ** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". 1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). 1 000-tal
1 000-talNovember
2017
Antal
Oktober
2017
Antal
September
2017
Antal
Årsförändrings-
takten i
November 2017 Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 427 7 422 7 417 63
Män
3 774 3 771 3 769 35
Kvinnor
3 653 3 650 3 648 29
15-24 år
1 158 1 158 1 159 ‑5
20-64 år
5 767 5 764 5 760 43
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 413 5 407 5 400 72
Män
2 841 2 838 2 835 34
Kvinnor
2 572 2 568 2 565 38
15-24 år
630 630 630 1
20-64 år
5 026 5 022 5 018 52
2a. Sysselsatta
5 057 5 049 5 042 90
Män
2 647 2 643 2 640 43
Kvinnor
2 410 2 406 2 402 47
15-24 år
522 521 520 12
20-64 år
4 730 4 724 4 718 69
Anställda
4 568 4 560 4 551 103
Män
2 297 2 292 2 287 60
Kvinnor
2 271 2 268 2 264 43
15-24 år
510 509 508 14
20-64 år
4 317 4 310 4 303 83
Fast
3 803 3 796 3 789 85
Tidsbegränsat
765 764 763 18
I arbete
4 277 4 270 4 262 89
Män
2 290 2 287 2 284 36
Kvinnor
1 988 1 983 1 979 53
Arbetade timmar
153 300 153 000 152 700 3 200
Män
86 400 86 200 86 100 1 500
Kvinnor
66 900 66 800 66 600 1 800
2b. Arbetslösa
356 357 359 ‑18
Män
194 195 195 ‑9
Kvinnor
162 163 163 ‑10
15-24 år
108 109 110 ‑11
20-64 år
297 298 299 ‑17
3. Ej i arbetskraften
2 014 2 015 2 016 ‑9
Män
933 933 933 0
Kvinnor
1 081 1 082 1 083 ‑9
15-24 år
527 528 528 ‑5
20-64 år
741 742 742 ‑9

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). Relativa tal
ProcentNovember
2017
Andel
Oktober
2017
Andel
September
2017
Andel
Årsförändrings-
takten i
November 2017 Andel
2. Relativa arbetskraftstalet
72,9 72,9 72,8 0,3
Män
75,3 75,3 75,2 0,2
Kvinnor
70,4 70,4 70,3 0,5
15-24 år
54,5 54,4 54,4 0,3
20-64 år
87,2 87,1 87,1 0,3
2a. Sysselsättningsgraden
68,1 68,0 68,0 0,6
Män
70,1 70,1 70,0 0,5
Kvinnor
66,0 65,9 65,9 0,8
15-24 år
45,1 45,0 44,9 1,2
20-64 år
82,0 82,0 81,9 0,6
2b. Relativa arbetslöshetstalet
6,6 6,6 6,6 ‑0,4
Män
6,8 6,9 6,9 ‑0,4
Kvinnor
6,3 6,3 6,4 ‑0,5
15-24 år
17,2 17,3 17,5 ‑1,8
20-64 år
5,9 5,9 6,0 ‑0,4

Antal sysselsatta 15–74 år (1 000-tal)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), november 2017

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), november 2017

Antal arbetslösa 15–74 år (1 000-tal)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), november 2017

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), november 2017

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för december publiceras 2018-01-25 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Matilda Wedtström

Telefon
010-479 47 23
E-post
matilda.wedtstrom@scb.se

Magda Tordenmalm

Telefon
010-479 43 64
E-post
magda.tordenmalm@scb.se