Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), november 2018

Antalet arbetade timmar ökar

Statistiknyhet från SCB 2018-12-13 9.30

Antalet sysselsatta ökade med 119 000 i november 2018. Arbetslöshetstalet uppgick till 5,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar till 6,2 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till 174,2 miljoner per vecka, en ökning med 1,9 procent kalenderkorrigerat.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15-74 år uppgick till 5 453 000 i november 2018, icke säsongrensat. Det är en ökning med 110 000 jämfört med november 2017. Antalet män i arbetskraften ökade med 41 000 till 2 858 000 och antalet kvinnor ökade med 69 000 till 2 595 000. Det relativa arbetskraftstalet ökade med 1,0 procentenheter till 72,9 procent. För kvinnor ökade det med 1,4 procentenheter till 70,6 procent och för män uppgick det till 75,1 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar också på en fortsatt ökning av antalet och andelen personer i arbetskraften, jämfört med närliggande månader. Antalet personer i arbetskraften uppgick i november 2018 till 5 494 000, vilket motsvarar 73,5 procent av befolkningen.

Sysselsättningen

I november 2018 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 154 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 119 000 jämfört med november 2017. Antalet sysselsatta män ökade med 52 000 till 2 701 000, och antalet sysselsatta kvinnor ökade med 66 000 till 2 453 000. Sysselsättningsgraden ökade med 1,1 procentenheter till 68,9 procent. Bland kvinnorna ökade den med 1,4 procentenheter till 66,7 procent, och bland männen uppgick sysselsättningsgraden till 71,0 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. Antalet sysselsatta uppgick i november 2018 till 5 152 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,9 procent.

Anställda

I november 2018 uppgick antalet anställda till 4 665 000, en ökning med 104 000 jämfört med motsvarande period föregående år enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor ökade antalet anställda med 68 000 till 2 318 000 och bland män uppgick antalet till 2 347 000. Antalet fast anställda ökade under samma period med 69 000 till 3 888 000. Bland kvinnor ökade antalet fast anställda med 43 000 till 1 902 000, och bland män uppgick antalet till 1 986 000. Antalet tidsbegränsat anställda personer uppgick till 777 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av såväl antalet tidsbegränsat som antalet fast anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i november 2018 till i genomsnitt 174,2 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en ökning med 1,9 procent jämfört med november 2017.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader, som uppgick till i genomsnitt 157,0 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I november 2018 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15-74 år till 299 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 5,5 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 142 000 och antalet arbetslösa män var 157 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 5,5 procent bland både kvinnor och män. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var antalet arbetslösa 82 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 14,0 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 38 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I november 2018 uppgick antalet arbetslösa till 342 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,2 procent. För ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet arbetslösa och en minskning av andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 105 000 och arbetslöshetstalet var 16,9 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I november 2018 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 14,2 miljoner timmar per vecka. Detta motsvarar 355 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Antalet latent arbetssökande uppgick till 95 000, en minskning med 40 000 jämfört med november 2017. Även antalet undersysselsatta minskade med 38 000 till 200 000.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år ökade med 1,5 procentenheter till 87,9 procent i november 2018, icke säsongrensat. Bland kvinnorna ökade det med 1,7 procentenheter till 85,2 procent, och bland män ökade det med 1,3 procentenheter till 90,4 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet, som uppgick till 88,0 procent.

I november 2018 var andelen sysselsatta i åldern 20-64 år 83,3 procent, icke säsongrensat, en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Bland män ökade sysselsättningsgraden med 1,5 procentenheter till 85,6 procent. Bland kvinnor ökade den med 1,5 procentenheter till 80,9 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden, som uppgick till 83,1 procent.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20-64 år till 5,2 procent. Bland männen var arbetslösheten 5,3 procent, och bland kvinnorna var den 5,0 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 5,6 procent.

Samband på arbetsmarknaden november 2018, 15–74 år

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-talNovember 2018November 2017Förändring
sedan
November
2017
 Minimi-
krav för
föränd-
ring**
 Antal Andel
procent
AntalAndel
procent
Antal  
1. Befolkningen (=2+3)
7 481     7 429   52   .
Män
3 803     3 775   28   .
Kvinnor
3 678     3 654   25   .
15-24 år
1 153     1 160   ‑6   .
20-64 år
5 810     5 769   41   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 453 ±39 72,9 5 343 71,9 110 * 46
Män
2 858 ±28 75,1 2 817 74,6 41 * 33
Kvinnor
2 595 ±30 70,6 2 527 69,2 69 * 36
15-24 år
585 ±21 50,7 576 49,7 9   25
20-64 år
5 107 ±32 87,9 4 982 86,4 125 * 38
2a. Sysselsatta
5 154 ±40 68,9 5 035 67,8 119 * 48
Män
2 701 ±30 71,0 2 649 70,2 52 * 36
Kvinnor
2 453 ±31 66,7 2 387 65,3 66 * 37
15-24 år
503 ±22 43,6 495 42,7 8   26
20-64 år
4 842 ±34 83,3 4 719 81,8 123 * 41
Anställda
4 665 ±45   4 561   104 * 52
Män
2 347 ±35   2 311   36   40
Kvinnor
2 318 ±33   2 250   68 * 38
15-24 år
493 ±22   484   9   25
20-64 år
4 424 ±41   4 315   108 * 48
Fast
3 888 ±44   3 819   69 * 51
Tidsbegränsat
777 ±37   742   35   47
Undersysselsatta [1]
200 ±20 3,9 238 4,7 ‑38 * 23
Män
91 ±13 3,4 113 4,2 ‑21 * 16
Kvinnor
109 ±14 4,5 125 5,3 ‑16   17
15-24 år
42 ±9 8,4 63 12,7 ‑21 * 11
20-64 år
185 ±19 3,8 208 4,4 ‑24 * 22
I arbete
4 734 ±46   4 597   137 * 57
Män
2 526 ±33   2 472   54 * 41
Kvinnor
2 209 ±35   2 126   83 * 44
Arbetade timmar
174 200 ±1 800   169 600   4 600 * 2 200
Män
98 000 ±1 400   96 600   1 400   1 700
Kvinnor
76 100 ±1 300   72 900   3 200 * 1 600
2b. Arbetslösa
299 ±22 5,5 308 5,8 ‑9   30
därav heltidsstuderande
93 ±14   99   ‑7   19
Män
157 ±17 5,5 168 6,0 ‑11   22
Kvinnor
142 ±16 5,5 140 5,5 2   22
15-24 år
82 ±13 14,0 81 14,1 1   17
20-64 år
265 ±21 5,2 263 5,3 2   28
Arbetslösa mer än 6 mån
94 ±13 34,5 88 33,8 6   18
3. Ej i arbetskraften
2 028 ±39   2 086   ‑58 * 46
Män
945 ±28   959   ‑14   33
Kvinnor
1 083 ±30   1 127   ‑44 * 36
15-24 år
569 ±21   584   ‑15   25
20-64 år
704 ±32   788   ‑84 * 38
Latent arbetssökande
95 ±15   135   ‑40 * 17
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
14 200 ± 900   15 000   ‑800   1 200

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd". ** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". 1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). 1 000-tal
1 000-talNovember
2018
Antal
Oktober
2018
Antal
September
2018
Antal
Årsförändringstakten
i November 2018
Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 479 7 475 7 471 48
Män
3 802 3 800 3 798 26
Kvinnor
3 677 3 675 3 673 23
15-24 år
1 152 1 152 1 153 ‑6
20-64 år
5 808 5 805 5 801 40
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 494 5 486 5 477 97
Män
2 881 2 877 2 873 48
Kvinnor
2 612 2 608 2 604 49
15-24 år
624 623 622 6
20-64 år
5 113 5 105 5 097 97
2a. Sysselsatta
5 152 5 143 5 133 115
Män
2 703 2 698 2 693 63
Kvinnor
2 449 2 445 2 441 52
15-24 år
518 518 517 9
20-64 år
4 825 4 816 4 806 114
Anställda
4 660 4 650 4 642 112
Män
2 345 2 340 2 335 58
Kvinnor
2 315 2 310 2 306 53
15-24 år
507 506 505 8
20-64 år
4 406 4 397 4 387 118
Fast
3 891 3 885 3 878 79
Tidsbegränsat
769 766 764 33
I arbete
4 380 4 371 4 361 116
Män
2 348 2 343 2 338 61
Kvinnor
2 033 2 028 2 023 55
Arbetade timmar
157 000 156 700 156 400 3 800
Män
88 200 88 100 87 900 1 300
Kvinnor
68 800 68 600 68 400 2 400
2b. Arbetslösa
342 343 344 ‑18
Män
178 179 180 ‑16
Kvinnor
163 164 163 ‑3
15-24 år
105 105 105 ‑3
20-64 år
288 289 290 ‑17
3. Ej i arbetskraften
1 985 1 989 1 994 ‑49
Män
921 922 924 ‑22
Kvinnor
1 065 1 067 1 069 ‑27
15-24 år
528 529 530 ‑12
20-64 år
695 700 705 ‑57

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). Relativa tal
ProcentNovember
2018
Andel
Oktober
2018
Andel
September
2018
Andel
Årsförändringstakten
i November 2018
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet
73,5 73,4 73,3 0,8
Män
75,8 75,7 75,7 0,7
Kvinnor
71,1 71,0 70,9 0,9
15-24 år
54,2 54,1 54,0 0,8
20-64 år
88,0 87,9 87,9 1,1
2a. Sysselsättningsgraden
68,9 68,8 68,7 1,1
Män
71,1 71,0 70,9 1,2
Kvinnor
66,6 66,5 66,4 1,0
15-24 år
45,0 44,9 44,9 1,0
20-64 år
83,1 83,0 82,8 1,4
2b. Relativa arbetslöshetstalet
6,2 6,3 6,3 ‑0,4
Män
6,2 6,2 6,3 ‑0,6
Kvinnor
6,3 6,3 6,3 ‑0,2
15-24 år
16,9 16,9 16,9 ‑0,7
20-64 år
5,6 5,7 5,7 ‑0,4

Antal sysselsatta 15–74 år (1 000-tal)

Namnlös

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år (procent)

Namnlös

Antal arbetslösa 15–74 år (1 000-tal)

Namnlös

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år (procent)

Namnlös

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för december publiceras 2019-01-24 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Li Stoorhöök

Telefon
010-479 44 98
E-post
li.stoorhook@scb.se

Mikael Lundsten

Telefon
010-479 41 85
E-post
mikael.lundsten@scb.se