Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), oktober, 2019

Små förändringar på arbetsmarknaden

Statistiknyhet från SCB 2019-11-14 9.30

I oktober 2019 uppgick antalet sysselsatta till 5 138 000 och andelen arbetslösa var 6,0 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 175,1 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen sysselsatta, samt små förändringar av antalet och andelen arbetslösa. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,8 procent.

Kompletterande information avseende AKU oktober finns längre ned i statistiknyheten.

Se även pressmeddelandet "Nu publiceras reviderad AKU-statistik"

Arbetskraften

I oktober 2019 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 468 000, icke säsongrensat. Antalet män i arbetskraften uppgick till 2 870 000 och antalet kvinnor var 2 598 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,7 procent. Bland män var arbetskraftstalet 74,9 procent och bland kvinnor var det 70,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 518 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 73,4 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 138 000 i oktober 2019, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 696 000 personer och antalet sysselsatta kvinnor var 2 443 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,3 procent. Bland män var sysselsättningsgraden 70,4 procent och bland kvinnor uppgick den till 66,1 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 142 000, vilket är en ökning jämfört med närliggande månader. Sysselsättningsgraden var 68,4 procent, också det en ökning jämfört med månaderna innan.

Anställda

I oktober 2019 uppgick antalet anställda till 4 604 000 enligt icke säsongrensade data. Bland män var antalet anställda 2 304 000 och bland kvinnor var det 2 300 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 876 000. Bland män var antalet fast anställda 1 982 000 och bland kvinnor uppgick det till 1 894 000.

Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 728 000 personer. Bland män var antalet tidsbegränsat anställda 322 000 och bland kvinnor var det 405 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda och på en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i oktober 2019 till i genomsnitt 175,1 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 154,1 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I oktober 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 330 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,0 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 155 000 och antalet arbetslösa män var 174 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,0 procent bland kvinnor och till 6,1 procent bland män.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 102 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 17,4 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 66 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I oktober 2019 uppgick antalet arbetslösa till 376 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,8 procent.

Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 125 000 personer, motsvarande ett arbetslöshetstal på 19,8 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I oktober 2019 uppgick det till i genomsnitt 15,4 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 385 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i oktober 2019 till 87,0 procent, icke säsongrensat. Bland män var det 89,3 procent och bland kvinnor uppgick det till 84,5 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet, som uppgick till 87,3 procent.

I oktober 2019 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 82,2 procent, icke säsongrensat. Bland män var sysselsättningsgraden 84,4 procent och bland kvinnor var den 79,9 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 82,0 procent. Det är en liten förändring jämfört med närliggande månader.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 5,5 procent. Bland både män och kvinnor var andelen arbetslösa 5,5 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en liten förändring av arbetslöshetstalet, som uppgick till 6,1 procent.

Kompletterande information avseende AKU

I samband med AKU oktober publicerar SCB reviderad statistik avseende Arbetskraftsundersökningarna (AKU) för perioden juli 2018–september 2019 där enbart halva urvalet används då brister i kvaliteten tidigare har identifierats. Statistiken för AKU oktober samt revideringarna baseras på den insamling som har gjorts av SCB:s datainsamlingsavdelning för att ge en så tillförlitlig beskrivning av arbetsmarknaden som möjligt. Att statistiken nu baseras på halva urvalet innebär däremot också att den blir mer osäker, särskilt på mer finfördelad nivå.

Osäkerhetstalen för nivåskattningarna blir större vilket betyder att intervallet som med 95 procents sannolikhet täcker, exempelvis, det verkliga antalet arbetslösa blir större.

Det medför också att jämförelser på ett års sikt påverkas. Med större osäkerhetstal krävs större skillnader mellan perioderna än tidigare för att det ska vara en säkerställd förändring.

Säsongrensade och utjämnade data påverkas också men inte i samma utsträckning som nivå- och förändringsskattningarna då serierna grundas på skattningar från flera tidpunkter.

Under ”Tabeller och diagram” finns jämförelsetabeller med de nya reviderade och de gamla tidsserierna.

Samband på arbetsmarknaden oktober 2019, 15–74 år

Samband på arbetsmarknaden oktober 2019, 15–74 år

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-talOktober 2019Oktober 2018Förändring
sedan
Oktober
2018
 Minimi-
krav för
föränd-
ring**
 Antal Andel
procent
AntalAndel
procent
Antal  
1. Befolkningen (=2+3)
7 525     7 478   47   .
Män
3 829     3 801   28   .
Kvinnor
3 696     3 677   19   .
15-24 år
1 156     1 153   3   .
20-64 år
5 852     5 808   44   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 468 ±59 72,7 5 404 72,3 64   70
Män
2 870 ±43 74,9 2 839 74,7 31   51
Kvinnor
2 598 ±45 70,3 2 565 69,8 34   53
15-24 år
587 ±34 50,7 580 50,3 6   40
20-64 år
5 089 ±48 87,0 5 051 87,0 38   57
2a. Sysselsatta
5 138 ±60 68,3 5 095 68,1 43   71
Män
2 696 ±45 70,4 2 667 70,2 29   53
Kvinnor
2 443 ±46 66,1 2 429 66,1 14   54
15-24 år
484 ±34 41,9 478 41,4 7   40
20-64 år
4 809 ±51 82,2 4 797 82,6 12   59
Anställda
4 604 ±67   4 599   5   78
Män
2 304 ±52   2 308   ‑4   60
Kvinnor
2 300 ±48   2 290   9   56
15-24 år
474 ±34   472   1   39
20-64 år
4 351 ±60   4 364   ‑14   70
Fast
3 876 ±65   3 844   32   74
Tidsbegränsat
728 ±53   755   ‑27   67
Undersysselsatta [1]
263 ±32 5,1 252 4,9 11   38
Män
139 ±24 5,2 124 4,7 15   28
Kvinnor
124 ±22 5,1 127 5,2 ‑4   26
15-24 år
72 ±17 14,9 64 13,3 9   20
20-64 år
228 ±30 4,7 226 4,7 2   35
I arbete
4 718 ±67   4 694   24   84
Män
2 527 ±49   2 507   20   61
Kvinnor
2 191 ±51   2 187   5   64
Arbetade timmar
175 100 ±2 800   176 800   ‑1 700   3 300
Män
98 300 ±2 100   99 100   ‑800   2 500
Kvinnor
76 900 ±2 000   77 700   ‑800   2 400
2b. Arbetslösa
330 ±32 6,0 308 5,7 21   44
därav heltidsstuderande
113 ±22   110   3   29
Män
174 ±25 6,1 173 6,1 2   33
Kvinnor
155 ±23 6,0 136 5,3 20   31
15-24 år
102 ±21 17,4 103 17,7 ‑1   28
20-64 år
280 ±29 5,5 254 5,0 27   39
Arbetslösa mer än 6 mån
101 ±18 33,4 71 26,9 30 * 24
3. Ej i arbetskraften
2 057 ±59   2 074   ‑17   70
Män
960 ±43   962   ‑3   51
Kvinnor
1 098 ±45   1 112   ‑14   53
15-24 år
570 ±34   573   ‑3   40
20-64 år
763 ±48   757   5   57
Latent arbetssökande
143 ±27   107   36 * 32
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
15 400 ±1 200   14 300   1 100   1 600

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd". ** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". 1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-talOktober
2019
Antal
September
2019
Antal
Augusti
2019
Antal
Årsförändringstakten
i Oktober 2019
Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 523 7 520 7 516 43
Män
3 829 3 827 3 825 25
Kvinnor
3 695 3 693 3 692 18
15-24 år
1 156 1 155 1 155 4
20-64 år
5 849 5 845 5 841 47
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 518 5 513 5 507 68
Män
2 896 2 893 2 890 40
Kvinnor
2 622 2 620 2 618 28
15-24 år
631 631 631 0
20-64 år
5 108 5 103 5 098 60
2a. Sysselsatta
5 142 5 136 5 131 66
Män
2 702 2 699 2 696 34
Kvinnor
2 440 2 438 2 435 32
15-24 år
506 506 506 ‑1
20-64 år
4 798 4 794 4 790 53
Anställda
4 634 4 629 4 623 70
Män
2 333 2 330 2 327 39
Kvinnor
2 301 2 298 2 296 31
15-24 år
493 493 493 ‑2
20-64 år
4 362 4 357 4 353 58
Fast
3 881 3 873 3 866 91
Tidsbegränsat
754 755 758 ‑21
I arbete
4 344 4 340 4 336 54
Män
2 348 2 345 2 342 35
Kvinnor
1 997 1 995 1 994 20
Arbetade timmar
154 100 154 000 154 000 1 000
Män
88 100 88 000 87 900 1 100
Kvinnor
66 100 66 100 66 100 ‑100
2b. Arbetslösa
376 376 376 1
Män
194 194 193 6
Kvinnor
182 182 182 ‑5
15-24 år
125 125 125 0
20-64 år
309 309 308 8
3. Ej i arbetskraften
2 005 2 007 2 009 ‑24
Män
933 934 935 ‑15
Kvinnor
1 073 1 073 1 074 ‑9
15-24 år
524 524 524 4
20-64 år
741 742 743 ‑14

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
ProcentOktober
2019
Andel
September
2019
Andel
Augusti
2019
Andel
Årsförändringstakten
i Oktober 2019
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet
73,4 73,3 73,3 0,5
Män
75,6 75,6 75,6 0,6
Kvinnor
71,0 70,9 70,9 0,4
15-24 år
54,6 54,6 54,7 ‑0,2
20-64 år
87,3 87,3 87,3 0,3
2a. Sysselsättningsgraden
68,4 68,3 68,3 0,5
Män
70,6 70,5 70,5 0,4
Kvinnor
66,1 66,0 66,0 0,5
15-24 år
43,8 43,8 43,8 ‑0,2
20-64 år
82,0 82,0 82,0 0,2
2b. Relativa arbetslöshetstalet
6,8 6,8 6,8 ‑0,1
Män
6,7 6,7 6,7 0,1
Kvinnor
6,9 7,0 7,0 ‑0,3
15-24 år
19,8 19,8 19,8 0,1
20-64 år
6,1 6,1 6,0 0,1

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år
Namnlös

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Namnlös

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år
Namnlös

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Namnlös

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för november publiceras 2019-12-12, kl. 9:30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Krister Näsén

Telefon
010-479 49 08
E-post
krister.nasen@scb.se

Mikael Lundsten

Telefon
010-479 41 85
E-post
mikael.lundsten@scb.se