Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), oktober 2020

Dämpad arbetsmarknad men tecken på ljusning

Statistiknyhet från SCB 2020-11-19 9.30

I oktober 2020 uppgick antalet sysselsatta till 5 062 000, en minskning med 76 000 personer jämfört med oktober 2019. Antalet arbetslösa ökade med 101 000 till 430 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 7,8 procent, en ökning med 1,8 procentenheter. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 165,3 miljoner timmar per vecka, vilket kalenderkorrigerat motsvarar en minskning med 4,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen och arbetslösheten har stabiliserats och att det finns tecken på ett förbättrat arbetsmarknadsläge. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,9 procent.

Information om säsongrensning i AKU 2020 (pdf)

Arbetskraften

I oktober 2020 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 492 000, icke säsongrensat. Antalet män i arbetskraften var 2 914 000 och antalet kvinnor var 2 578 000. Det relativa arbetskraftstalet var 72,8 procent. Bland kvinnor var det 69,6 procent och bland män 75,9 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 564 000 personer i arbetskraften. Det relativa arbetskraftstalet för ungdomar uppgick till 48,9 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 543 000 och arbetskraftstalet uppgick till 73,5 procent. Både antalet personer i arbetskraften och arbetskraftstalet har återhämtat sig från den lägsta noteringen i mars och var i oktober på liknande nivåer som i februari, då effekterna av covid-19 ännu inte var synliga på den svenska arbetsmarknaden.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 062 000 i oktober 2020, icke säsongrensat. Det är en minskning med 76 000 personer jämfört med samma månad året innan. Antalet sysselsatta kvinnor minskade med 62 000 till 2 381 000 och antalet sysselsatta män uppgick till 2 681 000. Sysselsättningsgraden minskade med 1,2 procentenheter till 67,1 procent. Bland kvinnor minskade den med 1,8 procentenheter till 64,3 procent och bland män uppgick den till 69,9 procent. Antalet sysselsatta ungdomar i åldern 15-24 år uppgick till 447 000 och sysselsättningsgraden var 38,8 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 050 000. Det är en minskning med 105 000 personer, varav 58 000 ungdomar, jämfört med februari 2020. Sysselsättningsgraden var 67,0 procent, en minskning med 1,5 procentenheter jämfört med februari 2020. Däremot finns det tendenser till en ökning av sysselsättningen sedan den lägsta noteringen i juni.

Anställda

I oktober 2020 uppgick antalet anställda till 4 552 000 enligt icke säsongrensade data. Antalet fast anställda uppgick till 3 867 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 685 000 personer.

Jämfört med februari 2020 visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet anställda med 97 000 varav 24 000 var fast anställda medan 73 000 var tidsbegränsat anställda. I likhet med sysselsättningen syns tendenser till förbättring jämfört med juni, då den lägsta noteringen uppmättes.

Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar uppgick i oktober 2020 till i genomsnitt 165,3 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med 4,1 procent jämfört med motsvarande månad året innan.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 147,8 miljoner timmar per vecka. Jämfört med februari 2020 är det en minskning med 8,1 miljoner timmar i genomsnitt per vecka. Under 2020 uppmättes den lägsta noteringen av antalet arbetade timmar per vecka under april och antalet har sedan dess ökat med 4,3 miljoner timmar.

I arbete och frånvaro

Antalet personer som var sysselsatta och i arbete uppgick i oktober 2020 till 4 585 000, icke säsongrensat. Kalenderkorrigerat motsvarar det en minskning med 2,3 procent jämfört med samma månad året innan.

I AKU skattas antalet personer som varit frånvarade från sin huvudsyssla hela eller del av veckan efter huvudsakligt frånvaroskäl, i oktober 2020 uppgick de till 1 308 000 personer. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick i oktober 2020 till 488 000, icke säsongrensat. Av dessa var 153 000 frånvarande på grund av sjukdom, medan antalet som var frånvarande hela veckan på grund av arbetsbrist var 17 000. Antalet personer som var frånvarande på grund av semester uppgick till 83 000.

Bland personer som är frånvarande på grund av arbetsbrist eller permittering är det vanligt med frånvaro delar av veckan. Det totala antalet som var frånvarande under hela eller del av veckan på grund av permittering uppgick till 77 000. Antalet personer som angav arbetsbrist som huvudsakligt frånvaroskäl var 61 000.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet personer i arbete till 4 245 000, vilket var en minskning med 121 000 jämfört med februari 2020. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick till 805 000. Under 2020 uppmättes den lägsta noteringen av antalet sysselsatta i arbete under april och har sedan dess ökat med 138 000 personer.

Arbetslösheten

I oktober 2020 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 430 000, icke säsongrensat, en ökning med 101 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,8 procent, en ökning med 1,8 procentenheter. Antalet arbetslösa män ökade med 59 000 till 233 000 och antalet arbetslösa kvinnor ökade med 42 000 till 197 000. Bland män ökade arbetslöshetstalet med 1,9 procentenheter till 8,0 procent och bland kvinnor med 1,7 procentenheter till 7,7 procent. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15-24 år uppgick till 117 000 personer, vilket motsvarar en ungdomsarbetslöshet på 20,7 procent.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet arbetslösa med 97 000 och på en ökning av andelen arbetslösa med 1,8 procentenheter jämfört med februari 2020. I oktober 2020 uppgick antalet arbetslösa till 494 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,9 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar dock på små förändringar av arbetslösheten sedan juni, då den högsta nivån under 2020 noterades. Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med februari 2020. Antalet arbetslösa ungdomar ökade med 26 000 till 152 000 personer och arbetslöshetstalet ökade med 5,5 procentenheter till 25,5 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I oktober 2020 uppgick det till i genomsnitt 22,1 miljoner timmar per vecka. Det är en ökning med 6,7 miljoner timmar jämfört med motsvarande månad för ett år sedan. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 553 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

I oktober 2020 uppgick antalet latent arbetssökande till 148 000 personer. Antalet undersysselsatta ökade med 85 000 till 348 000 jämfört med samma månad föregående år. Av denna ökning var 33 000 kvinnor och 52 000 män.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i oktober 2020 till 86,9 procent, icke säsongrensat. Bland män var det 89,8 procent och bland kvinnor uppgick det till 83,9 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick arbetskraftstalet till 87,5 procent.

I oktober 2020 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 80,5 procent, icke säsongrensat. Det är en minskning med 1,7 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 77,7 procent, en minskning med 2,2 procentenheter. Bland män var den 83,2 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 80,5 procent, en minskning med 1,5 procentenheter jämfört med februari 2020.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i oktober 2020 för åldersgruppen 20–64 år till 7,3 procent, en ökning med 1,8 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland både män och kvinnor var arbetslösheten 7,3 procent, en ökning med 1,8 procentenheter för såväl män som kvinnor. Jämfört med februari 2020 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetslöshetstalet med 1,7 procentenheter till 8,0 procent.

Effekten av covid-19 på arbetsmarknaden

Med anledning av den pågående coronapandemin har frågor gällande konsekvenserna av covid-19 lagts till i AKU. Utifrån dessa frågor framgår det att 66 000 sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgav att de var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid-19 under oktober 2020. Detta innebär att 13,8 procent av de som var frånvarande under hela referensveckan varit det som en följd av covid-19. Andelen var 18,0 procent bland män och 10,3 procent bland kvinnor.

Bland de anställda i åldern 15–74 år som varit frånvarande hela referensveckan uppgav 12,2 procent, motsvarande 53 000 personer, att deras frånvaro var kopplad till covid-19. Andelen var 14,8 procent bland män och 10,3 procent bland kvinnor. Utöver detta uppgav 22,8 procent av de anställda som var frånvarande en del av veckan, eller 158 000 personer, att det var kopplat till covid-19. Bland företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar i åldern 15–74 år upplevde 37,5 procent att de fått mindre att göra på grund av coronapandemin medan 18,2 procent upplevde att de fått mer att göra.

För att klassas som arbetslös i AKU ska personen vara utan arbete, kunna ta att arbete samt ha sökt arbete. Således är personer som är utan arbete men som inte sökt eller kunnat ta arbete inte klassade som arbetslösa, utan står utanför arbetskraften. Under oktober 2020 stod 2 049 000 personer i åldern 15–74 år utanför arbetskraften. Av dessa personer var det 42 000 som uppgav att de kunnat arbeta men som inte sökt något arbete som en följd av covid-19.

Samband på arbetsmarknaden oktober 2020, 15–74 år

diagram

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-tal Oktober 2020 Oktober 2019 Förändring
sedan
Oktober
2019
  Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Antal   Andel
procent
Antal Andel
procent
Antal    
1. Befolkningen (=2+3) 7 541     7 525   16   .
Män 3 838     3 829   9   .
Kvinnor 3 704     3 696   8   .
15-24 år 1 154     1 156   ‑2   .
20-64 år 5 874     5 852   23   .
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 492 ±54 72,8 5 468 72,7 25   72
Män 2 914 ±38 75,9 2 870 74,9 44   51
Kvinnor 2 578 ±40 69,6 2 598 70,3 ‑20   54
15-24 år 564 ±31 48,9 587 50,7 ‑23   42
20-64 år 5 105 ±44 86,9 5 089 87,0 16   59
2a. Sysselsatta 5 062 ±55 67,1 5 138 68,3 ‑76 * 74
Män 2 681 ±42 69,9 2 696 70,4 ‑15   55
Kvinnor 2 381 ±42 64,3 2 443 66,1 ‑62 * 57
15-24 år 447 ±31 38,8 484 41,9 ‑37   41
20-64 år 4 731 ±48 80,5 4 809 82,2 ‑78 * 64
Anställda 4 552 ±60   4 604   ‑52   80
Män 2 308 ±46   2 304   4   61
Kvinnor 2 244 ±44   2 300   ‑56   58
15-24 år 439 ±30   474   ‑35   40
20-64 år 4 308 ±55   4 351   ‑43   72
Fast 3 867 ±59   3 876   ‑10   77
Tidsbegränsat 685 ±46   728   ‑42   64
Undersysselsatta [1] 348 ±34 6,9 263 5,1 85 * 45
Män 191 ±25 7,1 139 5,2 52 * 33
Kvinnor 157 ±23 6,6 124 5,1 33 * 30
15-24 år 81 ±17 18,1 72 14,9 9   23
20-64 år 305 ±31 6,4 228 4,7 77 * 42
I arbete 4 585 ±61   4 718   ‑133 * 85
Män 2 463 ±45   2 527   ‑64 * 62
Kvinnor 2 122 ±46   2 191   ‑70 * 64
Arbetade timmar 165 300 ±2 400   175 100   ‑9 800 * 3 200
Män 92 900 ±1 900   98 300   ‑5 400 * 2 500
Kvinnor 72 400 ±1 700   76 900   ‑4 500 * 2 300
2b. Arbetslösa 430 ±34 7,8 330 6,0 101 * 50
därav heltidsstuderande 119 ±21   113   7   31
Män 233 ±27 8,0 174 6,1 59 * 39
Kvinnor 197 ±25 7,7 155 6,0 42 * 35
15-24 år 117 ±21 20,7 102 17,4 14   30
20-64 år 374 ±32 7,3 280 5,5 94 * 46
Arbetslösa mer än 6 mån 121 ±20 32,1 101 33,4 20   29
3. Ej i arbetskraften 2 049 ±54   2 057   ‑8   72
Män 924 ±38   960   ‑36   51
Kvinnor 1 125 ±40   1 098   28   54
15-24 år 590 ±31   570   21   42
20-64 år 769 ±44   763   7   59
Latent arbetssökande 148 ±24   143   5   32
Det outnyttjade arbetskraftutbudet 22 100 ±1 400   15 400   6 700 * 2 000

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd". ** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". 1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-tal Oktober
2020
Antal
September
2020
Antal
Augusti
2020
Antal
Årsförändringstakten
i Oktober 2020
Antal
1. Befolkningen (=2+3) 7 540 7 539 7 539 8
Män 3 837 3 837 3 837 4
Kvinnor 3 703 3 702 3 702 4
15-24 år 1 153 1 153 1 153 ‑4
20-64 år 5 874 5 873 5 871 14
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 543 5 536 5 527 94
Män 2 923 2 921 2 919 23
Kvinnor 2 620 2 614 2 608 71
15-24 år 595 596 596 ‑7
20-64 år 5 141 5 135 5 128 75
2a. Sysselsatta 5 050 5 039 5 027 132
Män 2 664 2 659 2 655 52
Kvinnor 2 386 2 379 2 372 81
15-24 år 443 441 438 29
20-64 år 4 728 4 719 4 710 107
Anställda 4 548 4 537 4 524 140
Män 2 300 2 295 2 289 67
Kvinnor 2 248 2 242 2 236 73
15-24 år 434 431 429 33
20-64 år 4 313 4 304 4 295 106
Fast 3 860 3 854 3 848 71
Tidsbegränsat 688 683 677 68
I arbete 4 245 4 236 4 226 108
Män 2 290 2 286 2 281 51
Kvinnor 1 955 1 950 1 945 57
Arbetade timmar 147 800 147 200 146 600 6 500
Män 83 400 83 100 82 700 3 800
Kvinnor 64 400 64 100 63 900 2 800
2b. Arbetslösa 494 497 500 ‑39
Män 259 262 265 ‑29
Kvinnor 234 235 236 ‑10
15-24 år 152 155 158 ‑36
20-64 år 413 416 418 ‑32
3. Ej i arbetskraften 1 997 2 004 2 012 ‑86
Män 914 916 917 ‑18
Kvinnor 1 082 1 088 1 094 ‑68
15-24 år 558 558 557 3
20-64 år 732 737 743 ‑61

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Procent Oktober
2020
Andel
September
2020
Andel
Augusti
2020
Andel
Årsförändringstakten
i Oktober 2020
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet 73,5 73,4 73,3 1,2
Män 76,2 76,1 76,1 0,5
Kvinnor 70,8 70,6 70,4 1,9
15-24 år 51,6 51,7 51,7 ‑0,5
20-64 år 87,5 87,4 87,3 1,1
2a. Sysselsättningsgraden 67,0 66,8 66,7 1,7
Män 69,4 69,3 69,2 1,3
Kvinnor 64,5 64,3 64,1 2,1
15-24 år 38,4 38,2 38,0 2,6
20-64 år 80,5 80,4 80,2 1,6
2b. Relativa arbetslöshetstalet 8,9 9,0 9,1 ‑0,8
Män 8,9 9,0 9,1 ‑1,1
Kvinnor 8,9 9,0 9,0 ‑0,6
15-24 år 25,5 26,0 26,5 ‑5,8
20-64 år 8,0 8,1 8,2 ‑0,7

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), oktober 2020

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), oktober 2020

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), oktober 2020

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), oktober 2020

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för AKU november publiceras 2020-12-17, kl. 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Magda Tordenmalm

Telefon
010-479 43 64
E-post
magda.tordenmalm@scb.se

Simon Nissling

Telefon
010-479 41 25
E-post
simon.nissling@scb.se