Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), november 2021

Sysselsättningen fortsätter öka

Statistiknyhet från SCB 2021-12-16 9.30

I november 2021 uppgick antalet sysselsatta till 5 109 000, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa var 414 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 165,8 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen uppgick till 5 105 000 personer, en ökning jämfört med tidigare månader 2021. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,5 procent, vilket är en minskning jämfört med tidigare månader 2021. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 153,5 miljoner per vecka, en ökning jämfört med tidigare månader 2021.

AKU är sedan 1 januari anpassad till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. Den nya förordningen innebär förändringar i bland annat definitionen av sysselsatta, av urvalet och i blankettens utformning. Förändringarna har medfört brott i tidsserierna och i statistiknyheten redovisas därför inga jämförelser med tidigare år. Säsongrensade och utjämnade värden kan användas för jämförelser inom 2021, däremot avrådes från jämförelser med tidigare år. Under året görs en dubbelmätning för att data ska kunna länkas bakåt i tiden och bli jämförbara över tid.

Antalet sysselsatta har påverkats, dels till följd av definitionsförändringen där personer som av vissa skäl är helt frånvarande från arbetet tre månader eller mer inte längre klassas som sysselsatta. Vidare används ny och mer aktuell information i viktberäkningarna, vilket ger en bättre precision i mätningen men också påverkar nivån för bland annat antalet sysselsatta. Dessa förändringar innebär uppskattningsvis att antalet sysselsatta under november sammantaget är cirka 76 000 personer lägre än enligt tidigare metod.

Utöver de sysselsatta har även andra skattningar påverkats av förändringar i definitioner, målpopulation och utformningen av blanketten. Även den nya hjälpinformationen har effekt på andra skattningar.

Uppdaterad information om ramlagsanpassningen finns på AKU:s produktsida, adress Information om införande av ny ramlag 2021 i AKU (scb.se)

Arbetskraften

I november 2021 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 523 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 608 000 och antalet män var 2 915 000. Det relativa arbetskraftstalet var 73,5 procent. Bland kvinnor var det 70,5 procent och bland män 76,3 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 576 000 och arbetskraftstalet uppgick till 74,3 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av andelen i arbetskraften.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 109 000 i november 2021, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 407 000 och antalet sysselsatta män 2 702 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,9 procent. Bland kvinnor var den 65,1 procent och bland män var den 70,7 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 105 000 och sysselsättningsgraden var 68,0 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen sysselsatta.

Anställda

I november 2021 uppgick antalet anställda till totalt 4 562 000 enligt icke säsongrensade data. Antalet anställda kvinnor var 2 261 000 och antalet anställda män var 2 301 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 932 000 och antalet tidsbegränsat anställda till 629 000 personer.

Säsongrensat och utjämnat var antalet anställda 4 591 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 905 000 och för tidsbegränsat anställda 687 000. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av fast anställda och en minskning av tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar uppgick i november 2021 till i genomsnitt 165,8 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 153,5 miljoner timmar per vecka. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet arbetade timmar. På grund av referensveckornas förläggning i relation till höstlovet kan antalet arbetade timmar underskattas något.

Arbetslösheten

I november 2021 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 414 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,5 procent, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa kvinnor var 201 000 och antalet män 213 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,7 procent för kvinnor och 7,3 procent för män. Av de arbetslösa hade 153 000 varit arbetslösa i mer än sex månader.

I november 2021 uppgick antalet arbetslösa till 471 000 enligt säsongrensade och utjämnade data, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,5 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning i antalet och andelen arbetslösa.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I november 2021 uppgick det till i genomsnitt 20,3 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 508 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

I november 2021 var antalet latent arbetssökande 283 000 personer och antalet undersysselsatta var 289 000.

Effekten av covid-19 på arbetsmarknaden

Med anledning av den pågående coronapandemin har frågor gällande konsekvenserna av covid-19 lagts till i AKU. Utifrån dessa frågor framgår det att 30 000 sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgav att de var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid‑19 under november 2021. Detta innebär att 6,7 procent av de som var frånvarande under hela referensveckan varit det som en följd av covid‑19.

Bland de anställda i åldern 15–74 år som varit frånvarande hela referensveckan uppgav 6,0 procent, motsvarande 24 000 personer, att deras frånvaro var kopplad till covid-19. Utöver detta uppgav 10,4 procent, eller 85 000, av de anställda som var frånvarande en del av referensveckan att det var kopplat till covid-19. Bland företagare och medhjälpande familjemedlemmar i åldern 15–74 år upplevde 29,4 procent att de fått mindre att göra på grund av coronapandemin medan 21,8 procent upplevde att de fått mer att göra.

Samband på arbetsmarknaden november 2021, 15–74 år

bild

Befolkningen avser boende i privata hushåll. Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-tal November 2021
  Antal   Andel
procent
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 519 ±16  
Män 3 822 ±12  
Kvinnor 3 697 ±10  
15-24 år 1 145 ±11  
20-64 år 5 865 ±13  
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 523 ±59 73,5
Män 2 915 ±46 76,3
Kvinnor 2 608 ±48 70,5
15-24 år 580 ±32 50,7
20-64 år 5 105 ±51 87,0
2a. Sysselsatta 5 109 ±57 67,9
Män 2 702 ±48 70,7
Kvinnor 2 407 ±49 65,1
15-24 år 456 ±30 39,8
20-64 år 4 774 ±51 81,4
Anställda 4 562 ±63  
Män 2 301 ±53  
Kvinnor 2 261 ±51  
15-24 år 444 ±29  
20-64 år 4 323 ±60  
Fast 3 932 ±68  
Tidsbegränsat 629 ±53  
Undersysselsatta [2] 289 ±37 5,7
Män 142 ±26 5,2
Kvinnor 147 ±27 6,1
15-24 år 76 ±20 16,6
20-64 år 267 ±36 5,6
I arbete 4 667 ±63  
Män 2 526 ±51  
Kvinnor 2 142 ±52  
Arbetade timmar 165 800 ±2 600  
Män 93 600 ±2 200  
Kvinnor 72 200 ±2 000  
2b. Arbetslösa 414 ±38 7,5
därav heltidsstuderande 146 ±27  
Män 213 ±29 7,3
Kvinnor 201 ±30 7,7
15-24 år 124 ±24 21,4
20-64 år 331 ±32 6,5
Arbetslösa mer än 6 mån 153 ±24 42,0
3. Ej i arbetskraften 1 996 ±59  
Män 907 ±45  
Kvinnor 1 089 ±48  
15-24 år 565 ±32  
20-64 år 760 ±51  
Latent arbetssökande 283 ±38  
Det outnyttjade arbetskraftutbudet 20 300 ±1 400  

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. 2) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-tal November
2021
Antal
Oktober
2021
Antal
September
2021
Antal
Årsförändringstakten
i November 2021
Antal
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 507 7 508 7 509 ‑9
Män 3 814 3 814 3 815 ‑7
Kvinnor 3 694 3 694 3 694 ‑2
15-24 år 1 145 1 146 1 146 ‑9
20-64 år 5 856 5 855 5 855 6
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 576 5 573 5 570 33
Män 2 941 2 940 2 938 18
Kvinnor 2 634 2 633 2 632 15
15-24 år 620 621 623 ‑20
20-64 år 5 146 5 144 5 142 25
2a. Sysselsatta 5 105 5 096 5 087 101
Män 2 706 2 700 2 693 73
Kvinnor 2 399 2 397 2 394 28
15-24 år 467 468 468 ‑6
20-64 år 4 766 4 759 4 751 86
Anställda 4 591 4 585 4 580 73
Män 2 333 2 329 2 324 59
Kvinnor 2 258 2 257 2 256 13
15-24 år 454 455 456 ‑11
20-64 år 4 341 4 334 4 327 80
Fast 3 905 3 894 3 884 126
Tidsbegränsat 687 691 696 ‑54
I arbete 4 342 4 332 4 322 126
Män 2 357 2 351 2 344 78
Kvinnor 1 985 1 981 1 978 48
Arbetade timmar 153 500 153 400 153 200 1 800
Män 86 800 86 700 86 600 1 300
Kvinnor 66 700 66 600 66 600 500
2b. Arbetslösa 471 477 483 ‑68
Män 236 240 245 ‑55
Kvinnor 235 236 238 ‑13
15-24 år 153 154 155 ‑14
20-64 år 380 385 391 ‑61
3. Ej i arbetskraften 1 932 1 935 1 939 ‑41
Män 872 874 877 ‑24
Kvinnor 1 060 1 061 1 062 ‑17
15-24 år 525 524 523 11
20-64 år 710 711 713 ‑19

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Procent November
2021
Andel
Oktober
2021
Andel
September
2021
Andel
Årsförändringstakten
i November 2021
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet 74,3 74,2 74,2 0,5
Män 77,1 77,1 77,0 0,6
Kvinnor 71,3 71,3 71,2 0,4
15-24 år 54,1 54,2 54,4 ‑1,3
20-64 år 87,9 87,9 87,8 0,3
2a. Sysselsättningsgraden 68,0 67,9 67,8 1,4
Män 71,0 70,8 70,6 2,0
Kvinnor 65,0 64,9 64,8 0,8
15-24 år 40,8 40,8 40,8 ‑0,2
20-64 år 81,4 81,3 81,2 1,4
2b. Relativa arbetslöshetstalet 8,5 8,6 8,7 ‑1,3
Män 8,0 8,2 8,3 ‑1,9
Kvinnor 8,9 9,0 9,0 ‑0,5
15-24 år 24,6 24,8 24,9 ‑1,4
20-64 år 7,4 7,5 7,6 ‑1,2

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år*.
Namnlös

*Införandet av den nya ramlagen för den sociala statistiken har inneburit ett brott i tidsserierna. Säsongrensade och utjämnade värden kan i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021.

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år*
Namnlös

*Införandet av den nya ramlagen för den sociala statistiken har inneburit ett brott i tidsserierna. Säsongrensade och utjämnade värden kan i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021.

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för AKU december publiceras 2022-01-28, kl. 08.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Stefan Andersson

Telefon
010-479 40 81
E-post
stefan.andersson1@scb.se

Simon Nissling

Telefon
010-479 41 25
E-post
simon.nissling@scb.se