Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), oktober 2022

Sysselsättningen fortsätter öka

Statistiknyhet från SCB 2022-11-18 8.00

I oktober 2022 var 5 190 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Det är en ökning med 130 000 jämfört med oktober 2021. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 177,8 miljoner timmar per vecka. Kalenderkorrigerat så motsvarar det en ökning med 2,2 procent. Antalet arbetslösa var 396 000. Arbetslöshetstalet var 7,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 7,3 procent.

– Vi har en fortsatt ökning av sysselsättningen och antalet arbetade timmar ökar också. Däremot noterar vi att den tidigare minskningen av arbetslösheten har börjat plana ut, säger Andreas Tano Bask, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.

Arbetskraften

I oktober 2022 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 586 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 108 000 jämfört med oktober föregående år. Antalet kvinnor i arbetskraften uppgick till 2 633 000 och antalet män uppgick till 2 953 000, en ökning med 60 000. Det relativa arbetskraftstalet ökade med 1,0 procentenheter och uppgick till 74,1 procent. Bland kvinnor var arbetskraftstalet 71,1 procent och bland män 77,0 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet i arbetskraften till 5 632 000 personer, en ökning jämfört med närliggande månader. Arbetskraftstalet var 74,6 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 190 000 i oktober 2022, icke säsongrensat. Det är en ökning med 130 000 personer jämfört med oktober föregående år. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 63 000 och uppgick till 2 433 000 och antalet sysselsatta män ökade med 67 000 och uppgick till 2 757 000. Sysselsättningsgraden ökade med 1,3 procentenheter till 68,8 procent. För kvinnor var sysselsättningsgraden 65,7 procent och för män 71,9 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 224 000 personer och sysselsättningsgraden var 69,2 procent. Det är en ökning i både antalet och andelen jämfört med närliggande månader.

Anställda

I oktober 2022 uppgick antalet anställda till 4 678 000 enligt icke säsongrensade data. Det är en ökning med 119 000 jämfört med oktober 2021. Bland kvinnor var antalet anställda 2 279 000 och bland män var antalet anställda 2 398 000. Antalet fast anställda ökade med 87 000 till 3 961 000 personer. För kvinnor var antalet fast anställda 1 884 000 och för män var antalet 2 077 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 717 000 personer. Bland kvinnor var antalet tidsbegränsat anställda 395 000 och bland män 321 000.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet anställda till 4 704 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 963 000 och för tidsbegränsat anställda 741 000. Jämfört med närliggande månader visar det på en ökning av antalet fast anställda och en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i oktober 2022 till i genomsnitt 177,8 miljoner per vecka, icke säsongrensat. Kalenderkorrigerat så motsvarar det en ökning med 2,2 procent jämfört med oktober 2021.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader. Antalet timmar uppgick till i genomsnitt 157,4 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I oktober 2022 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 396 000 personer, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,1 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 200 000 och antalet arbetslösa män uppgick till 196 000. Arbetslöshetstalet var 7,6 procent för kvinnor och 6,6 procent för män. Antalet långtidsarbetslösa (arbetslösa i minst 27 veckor) minskade med 31 000 till 124 000 jämfört med oktober 2021. För både kvinnor och män var antalet långtidsarbetslösa 62 000. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 136 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 21,4 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 85 000 heltidsstuderande.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 409 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,3 procent. Det är en minskning i antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 146 000 personer, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 21,6 procent. För ungdomar i åldern 15–24 år är det en ökning i antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I oktober 2022 uppgick det till i genomsnitt 20,0 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 500 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Antalet undersysselsatta uppgick i oktober till 293 000, varav 126 000 var kvinnor och 167 000 var män. Antalet latent arbetssökande var 251 000 personer. Av dessa var 116 000 kvinnor och 135 000 män.

Samband på arbetsmarknaden oktober 2022, 15–74 år

diagram

Befolkningen avser boende i privata hushåll. Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-tal Oktober 2022 Oktober 2021 Förändring
sedan
Oktober
2021
  Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Antal   Andel
procent
Antal Andel
procent
Antal    
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 541 ±19   7 493   47   .
Män 3 837 ±14   3 805   32   .
Kvinnor 3 704 ±13   3 689   15   .
15-24 år 1 179 ±4   1 146   34   .
20-64 år 5 889 ±16   5 846   42   .
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 586 ±57 74,1 5 478 73,1 108 * 71
Män 2 953 ±43 77,0 2 893 76,0 60 * 54
Kvinnor 2 633 ±47 71,1 2 586 70,1 47   59
15-24 år 634 ±33 53,8 558 48,7 77 * 41
20-64 år 5 150 ±50 87,5 5 081 86,9 70 * 62
2a. Sysselsatta 5 190 ±55 68,8 5 060 67,5 130 * 69
Män 2 757 ±45 71,9 2 690 70,7 67 * 57
Kvinnor 2 433 ±48 65,7 2 370 64,3 63 * 60
15-24 år 499 ±30 42,3 437 38,2 61 * 38
20-64 år 4 837 ±50 82,1 4 733 81,0 104 * 63
Anställda 4 678 ±61   4 559   119 * 76
Män 2 398 ±50   2 337   62   62
Kvinnor 2 279 ±49   2 222   57   61
15-24 år 488 ±30   420   68 * 37
20-64 år 4 411 ±58   4 309   102 * 72
Fast 3 961 ±66   3 874   87 * 80
Tidsbegränsat 717 ±53   685   32   70
Undersysselsatta [2] 293 ±35 5,6 299 5,9 ‑6   44
Män 167 ±27 6,0 156 5,8 11   33
Kvinnor 126 ±23 5,2 143 6,0 ‑17   29
15-24 år 77 ±18 15,5 81 18,5 ‑4   23
20-64 år 263 ±33 5,4 269 5,7 ‑6   42
I arbete 4 806 ±60   4 702   104 * 80
Män 2 583 ±49   2 542   40   65
Kvinnor 2 224 ±50   2 160   64   66
Arbetade timmar 177 800 ±2 600   173 900   3 900 * 3 200
Män 99 400 ±2 200   98 500   900   2 700
Kvinnor 78 500 ±2 000   75 400   3 100 * 2 400
2b. Arbetslösa 396 ±35 7,1 418 7,6 ‑23   49
därav heltidsstuderande 145 ±26   138   8   37
Män 196 ±27 6,6 203 7,0 ‑7   39
Kvinnor 200 ±28 7,6 216 8,3 ‑16   39
15-24 år 136 ±24 21,4 120 21,6 16   34
20-64 år 313 ±29 6,1 348 6,8 ‑34   41
Arbetslösa mer än 6 mån 124 ±21 35,2 155 41,1 ‑31 * 29
3. Ej i arbetskraften 1 955 ±58   2 015   ‑60   72
Män 884 ±43   912   ‑28   53
Kvinnor 1 071 ±47   1 103   ‑32   59
15-24 år 545 ±33   588   ‑43 * 41
20-64 år 738 ±49   766   ‑28   62
Latent arbetssökande 251 ±36   276   ‑25   45
Det outnyttjade arbetskraftutbudet 20 000 ±1 400   21 000   ‑1 000   1 900

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. 2) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta. * Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd" ** Minimikrav för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd"

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-tal Oktober
2022
Antal
September
2022
Antal
Augusti
2022
Antal
Årsförändringstakten
i Oktober 2022
Antal
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 545 7 543 7 540 32
Män 3 838 3 837 3 835 15
Kvinnor 3 707 3 706 3 705 17
15-24 år 1 176 1 174 1 172 28
20-64 år 5 893 5 890 5 887 37
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 632 5 629 5 625 42
Män 2 971 2 968 2 965 32
Kvinnor 2 661 2 661 2 660 10
15-24 år 675 674 672 15
20-64 år 5 170 5 167 5 163 40
2a. Sysselsatta 5 224 5 219 5 214 57
Män 2 766 2 763 2 760 32
Kvinnor 2 458 2 456 2 454 25
15-24 år 529 529 529 0
20-64 år 4 855 4 851 4 846 54
Anställda 4 704 4 702 4 699 23
Män 2 394 2 393 2 393 3
Kvinnor 2 310 2 309 2 307 19
15-24 år 516 516 516 ‑4
20-64 år 4 420 4 418 4 415 28
Fast 3 963 3 959 3 955 47
Tidsbegränsat 741 743 745 ‑25
I arbete 4 426 4 421 4 414 63
Män 2 397 2 395 2 391 33
Kvinnor 2 029 2 026 2 023 31
Arbetade timmar 157 400 157 100 156 600 4 100
Män 88 900 88 700 88 500 1 900
Kvinnor 68 500 68 300 68 100 2 000
2b. Arbetslösa 409 410 411 ‑15
Män 205 205 205 0
Kvinnor 203 205 206 ‑15
15-24 år 146 145 143 15
20-64 år 315 316 317 ‑14
3. Ej i arbetskraften 1 913 1 914 1 915 ‑10
Män 867 869 870 ‑17
Kvinnor 1 046 1 046 1 045 7
15-24 år 501 500 499 13
20-64 år 723 723 723 ‑3

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Procent Oktober
2022
Andel
September
2022
Andel
Augusti
2022
Andel
Årsförändringstakten
i Oktober 2022
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet 74,6 74,6 74,6 0,2
Män 77,4 77,4 77,3 0,5
Kvinnor 71,8 71,8 71,8 0,0
15-24 år 57,4 57,4 57,4 ‑0,1
20-64 år 87,7 87,7 87,7 0,1
2a. Sysselsättningsgraden 69,2 69,2 69,2 0,5
Män 72,1 72,0 72,0 0,6
Kvinnor 66,3 66,3 66,2 0,4
15-24 år 45,0 45,1 45,1 ‑1,1
20-64 år 82,4 82,4 82,3 0,4
2b. Relativa arbetslöshetstalet 7,3 7,3 7,3 ‑0,3
Män 6,9 6,9 6,9 ‑0,1
Kvinnor 7,6 7,7 7,7 ‑0,6
15-24 år 21,6 21,5 21,3 1,7
20-64 år 6,1 6,1 6,2 ‑0,3

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år
Namnlös

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Namnlös

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år
Namnlös

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Namnlös

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publiceringstillfälle: 2022-12-06

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Andreas Tano Bask

Telefon
010-479 67 23
E-post
andreas.tanobask@scb.se

Louise Stener

Telefon
010-479 64 59
E-post
louise.stener@scb.se