Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), september, 2019

Dämpad arbetsmarknad

Statistiknyhet från SCB 2019-10-17 9.30

I september 2019 uppgick antalet sysselsatta till 5 110 000. Andelen arbetslösa var 7,1 procent, en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med september 2018. Antalet arbetade timmar uppgick till 174,1 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en minskning av antalet och andelen sysselsatta, samt en ökning av antalet och andelen arbetslösa. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,3 procent.

Siffrorna i statistiknyheten är baserade på insamlad data med kvalitetsbrister. AKU har publicerat reviderade siffror här:

Arbetskraftsundersökningarna

Kvalitetsbrister har identifierats för AKU avseende september månad och en längre tid tillbaka. Som ett resultat av detta är arbetslösheten för september överskattad samt sysselsättningen något underskattad. Detta innebär att utfallet ska tolkas med försiktighet, särskilt avseende förändringar på ett års sikt.

Kvalitetsbristerna påverkar även skattningar bakåt i tiden. Se ytterligare information längre ner i statistiknyheten samt i separat pressmeddelande på scb.se.

Kvalitetsbrister i datainsamlingen påverkar AKU

Arbetskraften

I september 2019 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 501 000, icke säsongrensat, en ökning med 53 000 jämfört med september 2018. Antalet män i arbetskraften uppgick till 2 893 000 och antalet kvinnor var 2 608 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 73,2 procent. Bland män var det 75,6 procent och bland kvinnor var arbetskraftstalet 70,6 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet personer i arbetskraften och en liten förändring av andelen jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 505 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 73,2 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 110 000 i september 2019, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 684 000 personer. Motsvarande siffra för kvinnor var 2 426 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,0 procent. Bland män var sysselsättningsgraden 70,2 procent och bland kvinnor uppgick den till 65,7.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 101 000, vilket är en minskning jämfört med närliggande månader. Sysselsättningsgraden var 67,8 procent, också det en minskning jämfört med månaderna innan.

Anställda

I september 2019 uppgick antalet anställda till 4 635 000 enligt icke säsongrensade data. Bland män var antalet anställda 2 340 000 och bland kvinnor var det 2 295 000. Antalet fast anställda ökade med 94 000 personer jämfört med året innan och uppgick till 3 962 000. Antalet fast anställda män var 2 041 000, en ökning med 61 000. Antalet fast anställda kvinnor uppgick till 1 921 000.

Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 673 000 personer. Det är en minskning med 75 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland män var antalet 300 000, vilket är en minskning med 48 000 personer. Bland kvinnor uppgick antalet tidsbegränsat anställda till 374 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda och en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i september 2019 till i genomsnitt 174,1 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Säsongrensade och utjämnade data visar på en liten förändring av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 156,5 miljoner timmar per vecka.

Arbetslösheten

I september 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 391 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 62 000 personer jämfört med motsvarande månad föregående år. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,1 procent, vilket är en ökning med 1,1 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 182 000. Antalet arbetslösa män ökade med 47 000 till 209 000 personer. Arbetslöshetstalet uppgick till 7,0 procent bland kvinnor. Bland män var det 7,2 procent, en ökning med 1,5 procentenheter.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 107 000. Arbetslöshetstalet bland ungdomar var 18,4 procent, vilket är en ökning med 3,5 procentenheter jämfört med september förra året. Av de arbetslösa ungdomarna var 49 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I september 2019 uppgick antalet arbetslösa till 404 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,3 procent.

Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 120 000 personer, motsvarande ett arbetslöshetstal på 20,0 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I september 2019 uppgick det till i genomsnitt 17,5 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 437 500 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick i september 2019 till 87,9 procent, icke säsongrensat. Bland män var arbetskraftstalet 90,5 procent och bland kvinnor uppgick det till 85,2 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet, som uppgick till 87,9 procent.

I september 2019 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 82,0 procent, icke säsongrensat. Bland män var sysselsättningsgraden 84,4 procent och bland kvinnor var den 79,6 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick sysselsättningsgraden till 81,9 procent. Det är en minskning jämfört med närliggande månader.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–­­­­64 år till 6,7 procent. Det är en ökning med 1,1 procentenheter. Bland män var arbetslösheten 6,8 procent, vilket är en ökning med 1,7 procentenheter. Bland kvinnor uppgick den till 6,6 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av arbetslöshetstalet, som uppgick till 6,8 procent.

Kompletterande information avseende AKU:s senaste publiceringar

SCB har identifierat kvalitetsbrister i delar av datainsamlingen till AKU, som fått följande effekter:

Avseende skattningar andra halvåret 2018

 • Antalet sysselsatta har överskattats något
 • Överskattningen av sysselsatta beror framförallt på överskattning av tidsbegränsat anställda
 • Skattningarna av fast anställda ser relativt opåverkade ut
 • Antalet arbetslösa ser relativt opåverkat ut
 • Totalt antal arbetade timmar ser relativt opåverkat ut

Avseende skattningar 2019

 • Första halvåret har överskattningen av antalet sysselsatta avtagit successivt för att underskattas något de senaste månaderna
 • Första halvåret har även överskattningen av tidsbegränsat anställda avtagit successivt
 • Skattningarna av fast anställda ser relativt opåverkade ut
 • Antalet arbetslösa har underskattats något under årets inledande månader för att de senaste månaderna ha överskattats
 • Totalt antal arbetade timmar ser relativt opåverkat ut

Förändring på ett års sikt

 • Första halvåret 2019 har AKU:s resultat pekat på en för stark ökning av sysselsättningen och en för svag ökning av arbetslösa (på grund av 2019 års nivåskattningar).
 • Under juli och augusti så har resultaten istället pekat på en för stark minskning av sysselsättningen och en för stark ökning av arbetslösa (på grund av kombinationen av problemen med 2019 och 2018 års nivåskattningar).

Säsongrensade och utjämnade data

Effekten på säsongrensade och utjämnade serier är att de har visat på en för stark sysselsättningsutveckling under 2018 och fram till juni 2019. Under juli och augusti 2019 så har effekten istället blivit en för svag sysselsättningsutveckling. Effekten på arbetslösheten har varit att ökningen av arbetslösheten som uppvisats snarare skulle ha inletts under våren 2019, fast med en lägre ökningstakt än den som uppvisats de senaste månaderna. Ökningstakten de senaste månaderna ser därmed ut att vara överskattad.

Samband på arbetsmarknaden september 2019, 15–74 år

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-talSeptember 2019September 2018Förändring
sedan
September
2018
 Minimi-
krav för
föränd-
ring**
 Antal Andel
procent
AntalAndel
procent
Antal  
1. Befolkningen (=2+3)
7 520     7 472   48   .
Män
3 826     3 798   28   .
Kvinnor
3 694     3 674   20   .
15-24 år
1 155     1 152   3   .
20-64 år
5 845     5 803   42   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 501 ±40 73,2 5 449 72,9 53 * 47
Män
2 893 ±29 75,6 2 862 75,4 31   33
Kvinnor
2 608 ±31 70,6 2 587 70,4 22   36
15-24 år
581 ±22 50,3 587 51,0 ‑7   26
20-64 år
5 138 ±33 87,9 5 071 87,4 68 * 38
2a. Sysselsatta
5 110 ±42 68,0 5 119 68,5 ‑9   49
Män
2 684 ±31 70,2 2 700 71,1 ‑16   36
Kvinnor
2 426 ±33 65,7 2 419 65,8 7   38
15-24 år
474 ±23 41,0 500 43,4 ‑26   27
20-64 år
4 795 ±35 82,0 4 787 82,5 8   41
Anställda
4 635 ±46   4 615   20   53
Män
2 340 ±36   2 327   13   41
Kvinnor
2 295 ±34   2 288   7   39
15-24 år
459 ±23   482   ‑23   26
20-64 år
4 385 ±42   4 360   25   48
Fast
3 962 ±46   3 868   94 * 52
Tidsbegränsat
673 ±35   748   ‑75 * 44
Undersysselsatta [1]
175 ±19 3,4 191 3,7 ‑16   22
Män
88 ±13 3,3 90 3,3 ‑2   16
Kvinnor
88 ±13 3,6 102 4,2 ‑14   15
15-24 år
49 ±11 10,4 52 10,4 ‑3   13
20-64 år
160 ±18 3,3 171 3,6 ‑11   21
I arbete
4 672 ±47   4 670   2   58
Män
2 497 ±34   2 512   ‑15   42
Kvinnor
2 175 ±36   2 159   17   44
Arbetade timmar
174 100 ±1 900   173 400   700   2 200
Män
97 500 ±1 500   97 600   ‑100   1 700
Kvinnor
76 600 ±1 400   75 800   800   1 600
2b. Arbetslösa
391 ±26 7,1 330 6,0 62 * 35
därav heltidsstuderande
101 ±15   103   ‑2   20
Män
209 ±19 7,2 162 5,7 47 * 26
Kvinnor
182 ±19 7,0 168 6,5 15   25
15-24 år
107 ±15 18,4 87 14,9 20   20
20-64 år
343 ±24 6,7 284 5,6 59 * 32
Arbetslösa mer än 6 mån
94 ±13 26,2 94 33,5 0   18
3. Ej i arbetskraften
2 019 ±40   2 023   ‑5   47
Män
933 ±29   936   ‑3   33
Kvinnor
1 085 ±31   1 087   ‑2   36
15-24 år
574 ±22   565   10   26
20-64 år
707 ±33   732   ‑25   38
Latent arbetssökande
102 ±16   91   11   19
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
17 500 ±1 000   15 000   2 500 * 1 300

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd". ** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". 1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-talSeptember
2019
Antal
Augusti
2019
Antal
Juli
2019
Antal
Årsförändringstakten
i September 2019
Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 520 7 517 7 513 45
Män
3 827 3 825 3 823 26
Kvinnor
3 693 3 692 3 690 19
15-24 år
1 156 1 155 1 155 5
20-64 år
5 844 5 841 5 837 44
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 505 5 501 5 498 52
Män
2 883 2 881 2 879 27
Kvinnor
2 622 2 620 2 619 25
15-24 år
600 600 601 ‑4
20-64 år
5 134 5 129 5 124 68
2a. Sysselsatta
5 101 5 106 5 112 ‑52
Män
2 664 2 667 2 671 ‑40
Kvinnor
2 438 2 439 2 440 ‑12
15-24 år
480 482 485 ‑25
20-64 år
4 787 4 791 4 795 ‑37
Anställda
4 622 4 625 4 629 ‑35
Män
2 319 2 321 2 324 ‑27
Kvinnor
2 303 2 304 2 305 ‑8
15-24 år
468 470 473 ‑28
20-64 år
4 375 4 378 4 381 ‑28
Fast
3 922 3 919 3 917 32
Tidsbegränsat
700 706 713 ‑67
I arbete
4 354 4 356 4 359 ‑18
Män
2 325 2 327 2 330 ‑20
Kvinnor
2 029 2 029 2 029 2
Arbetade timmar
156 500 156 600 156 600 ‑100
Män
87 600 87 600 87 700 ‑300
Kvinnor
68 900 68 900 68 900 200
2b. Arbetslösa
404 396 386 104
Män
219 214 208 67
Kvinnor
185 182 178 37
15-24 år
120 118 116 22
20-64 år
347 338 329 105
3. Ej i arbetskraften
2 015 2 015 2 015 ‑7
Män
944 944 943 0
Kvinnor
1 071 1 071 1 072 ‑6
15-24 år
556 555 554 8
20-64 år
710 712 713 ‑24

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
ProcentSeptember
2019
Andel
Augusti
2019
Andel
Juli
2019
Andel
Årsförändringstakten
i September 2019
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet
73,2 73,2 73,2 0,2
Män
75,3 75,3 75,3 0,2
Kvinnor
71,0 71,0 71,0 0,3
15-24 år
51,9 52,0 52,0 ‑0,5
20-64 år
87,9 87,8 87,8 0,5
2a. Sysselsättningsgraden
67,8 67,9 68,0 ‑1,1
Män
69,6 69,7 69,9 ‑1,5
Kvinnor
66,0 66,1 66,1 ‑0,7
15-24 år
41,5 41,7 42,0 ‑2,4
20-64 år
81,9 82,0 82,2 ‑1,2
2b. Relativa arbetslöshetstalet
7,3 7,2 7,0 1,8
Män
7,6 7,4 7,2 2,2
Kvinnor
7,1 6,9 6,8 1,3
15-24 år
20,0 19,7 19,4 3,7
20-64 år
6,8 6,6 6,4 2,0

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), september, 2019

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), september, 2019

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), september, 2019

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), september, 2019

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för oktober publiceras 2019-11-14 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Cajsa Krabbe

Telefon
010-479 43 95
E-post
cajsa.krabbe@scb.se

Linnea Wikmark Kreuger

Telefon
010-479 44 97
E-post
linnea.johanssonkreuger@scb.se