Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), september 2021

Arbetade timmar ökar

Statistiknyhet från SCB 2021-10-21 9.30

I september 2021 uppgick antalet sysselsatta till 5 096 000, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa var 454 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,2 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 170,6 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen i september uppgick till 5 092 000 personer, en ökning jämfört med tidigare månader 2021. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,8 procent, vilket är en minskning jämfört med tidigare månader 2021. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 153,0 miljoner per vecka, en ökning jämfört med tidigare månader 2021.

Uppgiften över antalet arbetslösa i september 2021, inklusive fördelningen mellan arbetslösa kvinnor och män, bör tolkas med viss försiktighet på grund av ett högre bortfall än normalt.

AKU är sedan 1 januari anpassad till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. Den nya förordningen innebär förändringar i bland annat definitionen av sysselsatta, av urvalet och i blankettens utformning. Förändringarna har medfört brott i tidsserierna och i statistiknyheten redovisas därför inga jämförelser med tidigare år. Säsongrensade och utjämnade värden kan användas för jämförelser inom 2021, däremot avrådes från jämförelser med tidigare år. Under året görs en dubbelmätning för att data ska kunna länkas bakåt i tiden och bli jämförbara över tid.

Antalet sysselsatta har påverkats, dels till följd av definitionsförändringen där personer som av vissa skäl är helt frånvarande från arbetet tre månader eller mer inte längre klassas som sysselsatta. Vidare används ny och mer aktuell information i viktberäkningarna, vilket ger en bättre precision i mätningen men också påverkar nivån för bland annat antalet sysselsatta. Dessa förändringar innebär uppskattningsvis att antalet sysselsatta under september sammantaget är cirka 26 000 personer lägre än enligt tidigare metod.

Utöver de sysselsatta har även andra skattningar påverkats av förändringar i definitioner, målpopulation och utformningen av blanketten. Även den nya hjälpinformationen har effekt på andra skattningar.

Uppdaterad information om ramlagsanpassningen finns på AKU:s produktsida, adress Information om införande av ny ramlag 2021 i AKU (scb.se)

Arbetskraften

I september 2021 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 550 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 615 000 och antalet män var 2 935 000. Det relativa arbetskraftstalet var 73,8 procent. Bland kvinnor var det 70,7 procent och bland män 76,8 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 584 000 och arbetskraftstalet uppgick till 74,3 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen i arbetskraften.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 096 000 i september 2021, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 377 000 och antalet sysselsatta män 2 719 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 67,8 procent. Bland kvinnor var den 64,3 procent och bland män var den 71,2 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 092 000 och sysselsättningsgraden var 67,8 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet och andelen sysselsatta.

Anställda

I september 2021 uppgick antalet anställda till totalt 4 620 000 enligt icke säsongrensade data. Antalet anställda kvinnor var 2 256 000 och antalet anställda män var 2 364 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 927 000 och antalet tidsbegränsat anställda var 693 000 personer.

Säsongrensat och utjämnat var antalet anställda 4 585 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 877 000 och för tidsbegränsat anställda uppgick den till 709 000. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning bland fast anställda.

Arbetade timmar

Antalet arbetade timmar uppgick i september 2021 till i genomsnitt 170,6 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 153,0 miljoner timmar per vecka. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning i antalet arbetade timmar.

Arbetslösheten

I september 2021 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 454 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,2 procent, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa kvinnor var 238 000 och män 216 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 9,1 procent för kvinnor och 7,4 procent för män. Av de arbetslösa hade 173 000 varit arbetslösa i mer än sex månader.

I september 2021 uppgick antalet arbetslösa till 492 000 enligt säsongrensade och utjämnade data, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,8 procent. Jämfört med tidigare månader 2021 visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning i antalet och andelen arbetslösa.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I september 2021 uppgick det till i genomsnitt 22,5 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 563 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

I september 2021 var antalet latent arbetssökande 281 000 personer och antalet undersysselsatta var 329 000.

Effekten av covid-19 på arbetsmarknaden

Med anledning av den pågående coronapandemin har frågor gällande konsekvenserna av covid-19 lagts till i AKU. Utifrån dessa frågor framgår det att 25 000 sysselsatta personer i åldern 15–74 år uppgav att de var frånvarande under hela referensveckan kopplat till covid 19 under september 2021. Detta innebär att 5,6 procent av de som var frånvarande under hela referensveckan varit det som en följd av covid 19.

Bland de anställda i åldern 15–74 år som varit frånvarande hela referensveckan uppgav 5,7 procent, motsvarande 23 000 personer, att deras frånvaro var kopplad till covid-19. Utöver detta uppgav 15,0 procent, eller 94 000, av de anställda som var frånvarande en del av referensveckan att det var kopplat till covid-19. Bland företagare och medhjälpande familjemedlemmar i åldern 15–74 år upplevde 27,9 procent att de fått mindre att göra på grund av coronapandemin medan 22,1 procent upplevde att de fått mer att göra.

Samband på arbetsmarknaden september 2021, 15–74 år

Samband på arbetsmarknaden september 2021, 15–74 år

Befolkningen avser boende i privata hushåll. Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-tal September 2021
  Antal   Andel
procent
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 519 ±15  
Män 3 820 ±12  
Kvinnor 3 699 ±8  
15-24 år 1 149 ±9  
20-64 år 5 858 ±13  
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 550 ±61 73,8
Män 2 935 ±45 76,8
Kvinnor 2 615 ±48 70,7
15-24 år 574 ±35 50,0
20-64 år 5 153 ±51 88,0
2a. Sysselsatta 5 096 ±59 67,8
Män 2 719 ±48 71,2
Kvinnor 2 377 ±49 64,3
15-24 år 434 ±32 37,8
20-64 år 4 776 ±52 81,5
Anställda 4 620 ±65  
Män 2 364 ±52  
Kvinnor 2 256 ±50  
15-24 år 425 ±32  
20-64 år 4 390 ±61  
Fast 3 927 ±69  
Tidsbegränsat 693 ±55  
Undersysselsatta [2] 329 ±39 6,5
Män 156 ±26 5,8
Kvinnor 173 ±29 7,3
15-24 år 74 ±19 17,1
20-64 år 302 ±37 6,3
I arbete 4 650 ±65  
Män 2 514 ±52  
Kvinnor 2 136 ±53  
Arbetade timmar 170 600 ±2 700  
Män 95 800 ±2 200  
Kvinnor 74 800 ±2 000  
2b. Arbetslösa 454 ±38 8,2
därav heltidsstuderande 167 ±29  
Män 216 ±30 7,4
Kvinnor 238 ±32 9,1
15-24 år 140 ±26 24,4
20-64 år 377 ±32 7,3
Arbetslösa mer än 6 mån 173 ±25 42,9
3. Ej i arbetskraften 1 969 ±61  
Män 885 ±44  
Kvinnor 1 084 ±47  
15-24 år 575 ±34  
20-64 år 705 ±51  
Latent arbetssökande 281 ±38  
Det outnyttjade arbetskraftutbudet 22 500 ±1 500  

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. 2) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-tal September
2021
Antal
Augusti
2021
Antal
Juli
2021
Antal
Årsförändringstakten
i September 2021
Antal
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 516 7 514 7 513 20
Män 3 820 3 819 3 818 11
Kvinnor 3 697 3 696 3 695 10
15-24 år 1 149 1 148 1 148 2
20-64 år 5 859 5 858 5 857 19
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 584 5 577 5 569 84
Män 2 942 2 939 2 936 37
Kvinnor 2 641 2 637 2 633 47
15-24 år 627 627 627 ‑9
20-64 år 5 159 5 152 5 145 81
2a. Sysselsatta 5 092 5 082 5 071 120
Män 2 689 2 684 2 679 63
Kvinnor 2 403 2 398 2 393 58
15-24 år 469 470 470 ‑6
20-64 år 4 756 4 747 4 737 111
Anställda 4 585 4 578 4 571 83
Män 2 320 2 316 2 312 44
Kvinnor 2 265 2 262 2 258 38
15-24 år 459 459 459 ‑6
20-64 år 4 331 4 324 4 316 88
Fast 3 877 3 869 3 862 92
Tidsbegränsat 709 709 709 ‑9
I arbete 4 311 4 303 4 295 96
Män 2 333 2 328 2 324 55
Kvinnor 1 978 1 974 1 971 41
Arbetade timmar 153 000 152 800 152 600 2 100
Män 86 300 86 200 86 000 1 600
Kvinnor 66 700 66 600 66 600 600
2b. Arbetslösa 492 495 497 ‑36
Män 253 255 257 ‑26
Kvinnor 239 239 240 ‑11
15-24 år 157 157 157 ‑3
20-64 år 403 405 408 ‑30
3. Ej i arbetskraften 1 932 1 938 1 945 ‑64
Män 877 879 882 ‑26
Kvinnor 1 055 1 058 1 062 ‑37
15-24 år 522 521 521 11
20-64 år 701 706 712 ‑62

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Procent September
2021
Andel
Augusti
2021
Andel
Juli
2021
Andel
Årsförändringstakten
i September 2021
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet 74,3 74,2 74,1 0,9
Män 77,0 77,0 76,9 0,8
Kvinnor 71,5 71,4 71,3 1,1
15-24 år 54,6 54,6 54,6 ‑0,9
20-64 år 88,0 88,0 87,8 1,1
2a. Sysselsättningsgraden 67,8 67,6 67,5 1,4
Män 70,4 70,3 70,2 1,4
Kvinnor 65,0 64,9 64,8 1,4
15-24 år 40,9 40,9 40,9 ‑0,6
20-64 år 81,2 81,0 80,9 1,6
2b. Relativa arbetslöshetstalet 8,8 8,9 8,9 ‑0,8
Män 8,6 8,7 8,8 ‑1,0
Kvinnor 9,0 9,1 9,1 ‑0,6
15-24 år 25,1 25,1 25,1 ‑0,2
20-64 år 7,8 7,9 7,9 ‑0,7

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år*.
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), september 2021

*Införandet av den nya ramlagen för den sociala statistiken har inneburit ett brott i tidsserierna. Säsongrensade och utjämnade värden kan i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021.

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år*
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), september 2021

*Införandet av den nya ramlagen för den sociala statistiken har inneburit ett brott i tidsserierna. Säsongrensade och utjämnade värden kan i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021.

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

2021-11-18, 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Felix Lennartsson

Telefon
010-479 45 25
E-post
felix.lennartsson@scb.se

Stefan Andersson

Telefon
010–479 40 81
E-post
stefan.andersson1@scb.se