Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), tredje kvartalet 2021

Sysselsättningen ökar

Statistiknyhet från SCB 2021-11-04 9.30

Under tredje kvartalet 2021 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 5 154 000, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa var 462 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,2 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 135,0 miljoner timmar per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar att sysselsättningen för tredje kvartalet uppgick till 5 083 000 personer, en ökning jämfört med andra kvartalet 2021. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,9 procent, vilket är en minskning jämfört med andra kvartalet 2021.

AKU är sedan 1 januari anpassad till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken. Den nya förordningen innebär förändringar i bland annat definitionen av sysselsatta, av urvalet och i blankettens utformning. Förändringarna har medfört brott i tidsserierna och i statistiknyheten redovisas därför inga jämförelser med tidigare år. Säsongrensade och utjämnade värden kan användas för jämförelser inom 2021, däremot avrådes från jämförelser med tidigare år. Under året görs en dubbelmätning för att data ska kunna länkas bakåt i tiden och bli jämförbara över tid.

Antalet sysselsatta har påverkats, dels till följd av definitionsförändringen där personer som av vissa skäl är helt frånvarande från arbetet tre månader eller mer inte längre klassas som sysselsatta. Vidare används ny och mer aktuell information i viktberäkningarna, vilket ger en bättre precision i mätningen men också påverkar nivån för bland annat antalet sysselsatta. Dessa förändringar innebär uppskattningsvis att antalet sysselsatta under tredje kvartalet sammantaget är cirka 55 000 personer lägre än enligt tidigare metod.

Utöver de sysselsatta har även andra skattningar påverkats av förändringar i definitioner, målpopulation och utformningen av blanketten. Även den nya hjälpinformationen har effekt på andra skattningar.

Uppdaterad information om ramlagsanpassningen finns på AKU:s produktsida, adress Information om införande av ny ramlag 2021 i AKU (scb.se)

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 616 000 under tredje kvartalet 2021, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 661 000 och antalet män var 2 955 000. Det relativa arbetskraftstalet var 74,8 procent. Bland kvinnor var det 72,0 procent och bland män 77,4 procent. Antalet ungdomar i åldern 15–24 år i arbetskraften uppgick till 655 000 och det relativa arbetskraftstalet var 57,1 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet personer i arbetskraften under tredje kvartalet 2021 till 5 577 000, vilket motsvarar 74,2 procent av befolkningen. Jämfört med andra kvartalet ökade antalet och andelen i arbetskraften.

Sysselsättningen

Under tredje kvartalet 2021 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 154 000, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 431 000 och antalet sysselsatta män uppgick till 2 723 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,6 procent. Bland kvinnor var den 65,8 procent och bland män uppgick den till 71,3 procent. Antalet sysselsatta ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 518 000 och sysselsättningsgraden var 45,2 procent.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta under det tredje kvartalet 2021 till 5 083 000 och sysselsättningsgraden var 67,6 procent. Jämfört med det andra kvartalet ökade antalet och andelen sysselsatta.

Anställda

Under tredje kvartalet 2021 uppgick antalet anställda till 4 642 000, enligt icke säsongrensade data. Antalet anställda kvinnor var 2 292 000 och antalet anställda män var 2 350 000. Antalet fast anställda uppgick totalt till 3 872 000 personer, varav 1 874 000 var kvinnor och 1 998 000 var män. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 770 000 personer. Bland de tidsbegränsat anställda var 418 000 kvinnor och 352 000 män.

Säsongrensat och utjämnat var antalet anställda 4 579 000, en ökning jämfört med andra kvartalet. Antalet fast anställda ökade jämfört med andra kvartalet och uppgick till 3 870 000 och antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 709 000.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 135,0 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data under tredje kvartalet 2021.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 152,8 miljoner timmar per vecka, en ökning jämfört med det andra kvartalet 2021.

Majoriteten av de sysselsatta har en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer per vecka, så kallad heltid. Under tredje kvartalet 2021 arbetade 4 090 000 personer heltid. Av de heltidsarbetande var 1 776 000 kvinnor och 2 314 000 var män. Totalt arbetade 243 000 personer kort deltid (1–19 timmar) och 649 000 personer lång deltid (20–34 timmar).

Den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden bland sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick under tredje kvartalet 2021 till 26,2 timmar per vecka. Bland kvinnor var antalet arbetade timmar i genomsnitt 24,1 timmar per vecka och bland män 28,0 timmar.

I arbete och frånvaro

Antalet personer som var sysselsatta och i arbete i åldern 15-74 år uppgick till 3 751 000 för tredje kvartalet 2021, icke säsongrensat.

I AKU skattas antalet personer som varit frånvarade hela eller delar av veckan i sin huvudsyssla efter huvudsakligt frånvaroskäl. Antalet personer som var frånvarande hela eller delar av veckan uppgick under tredje kvartalet 2021 till 1 996 000 personer icke säsongrensat. Antalet personer som var frånvarande hela veckan uppgick till 1 416 000. Av dessa var 1 081 000 frånvarande på grund av semester och 106 000 var frånvarande på grund av sjukdom. Antalet som var frånvarande hela veckan på grund av arbetsbrist var 9 000.

Bland personer som är frånvarande på grund av arbetsbrist eller permittering är det vanligt med frånvaro under endast en del av veckan. Det totala antalet personer som angav arbetsbrist som huvudsakligt frånvaroskäl hela eller del av veckan var 19 000. Antalet personer som uppgett att de var frånvarande på grund av permittering i tredje kvartalet 2021 är för lågt för att en skattning ska kunna redovisas.

Jämfört med det andra kvartalet 2021 ökade antalet personer i arbete, säsongrensat och utjämnat och uppgick till 4 303 000.

Undersysselsättning

Bland de sysselsatta i åldern 15–74 år var 320 000 undersysselsatta under tredje kvartalet 2021. Bland kvinnor var antalet undersysselsatta 158 000 och bland män 162 000. Undersysselsatta utgjorde 6,2 procent av de sysselsatta.

Arbetslösheten

Under tredje kvartalet 2021 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 462 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,2 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 230 000 och antalet arbetslösa män var 232 000. Arbetslöshetstalet för kvinnor uppgick till 8,6 procent för kvinnor och 7,8 procent för män.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data en arbetslöshet på 494 000 personer, vilket ger ett arbetslöshetstal på 8,9 procent för tredje kvartalet 2021. Jämfört med andra kvartalet minskade antalet och andelen arbetslösa.

Antalet långtidsarbetslösa (arbetslösa i minst 27 veckor) i åldern 15–74 år uppgick till 173 000 under tredje kvartalet 2021, icke säsongrensat. Av dessa var 79 000 kvinnor och 94 000 män.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 137 000 personer, icke säsongrensat. Detta motsvarar en ungdomsarbetslöshet på 20,9 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 49 000 heltidsstuderande.

Bland ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet arbetslösa jämfört med det andra kvartalet. Antalet arbetslösa personer uppgick till 157 000 och arbetslöshetstalet uppgick till 25,1 procent.

Ej i arbetskraften

I gruppen ej i arbetskraften ingår de personer som varken klassas som sysselsatta eller arbetslösa. Under tredje kvartalet 2021 bestod denna grupp i åldern 15–74 år av 1 895 000 personer, varav 1 033 000 var kvinnor och 862 000 var män. Bland de personer som stod utanför arbetskraften var 889 000 pensionärer. Antalet heltidsstuderande uppgick till 382 000. Antalet personer som uppgav att de var långvarigt sjuka var 269 000.

Latent arbetssökande

Antalet latent arbetssökande i åldern 15–74 år var 277 000 personer under tredje kvartalet 2021. Bland kvinnor var antalet latent arbetssökande 131 000 och 146 000 bland män. Det var 150 000 latent arbetssökande bland ungdomar i åldern 15–24 år.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. Under tredje kvartalet 2021 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i åldern 15-74 år till i genomsnitt 24,2 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 605 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 88,5 procent under tredje kvartalet 2021, icke säsongrensat. Bland kvinnor uppgick det till 86,0 procent och bland män till 90,8 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick arbetskraftstalet till 88,0 procent, en ökning jämfört med andra kvartalet 2021.

Under tredje kvartalet 2021 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 81,9 procent, icke säsongrensat. Bland kvinnor var siffran 79,5 procent och bland män var den 84,1 procent. Sysselsättningsgraden utifrån säsongrensade och utjämnade data uppgick till 81,0 procent, en ökning jämfört med andra kvartalet 2021.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 7,4 procent. För kvinnor uppgick arbetslöshetstalet till 7,6 procent och för män till 7,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på ett arbetslöshetstal på 7,9 procent, en minskning jämfört med andra kvartalet 2021.

Inrikes och utrikes födda i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för inrikes födda i åldern 20–64 år uppgick till 89,6 procent, icke säsongrensat, under tredje kvartalet 2021. Bland inrikes födda kvinnor uppgick det till 87,9 procent och bland inrikes födda män till 91,1 procent. Bland utrikes födda i åldern 20-64 år uppgick det relativa arbetskraftstalet till 85,3 procent under tredje kvartalet 2021. Bland utrikes födda kvinnor var arbetskraftstalet 80,8 procent medan det för utrikes födda män var 89,8 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data ökade arbetskraftstalet jämfört med det andra kvartalet 2021 bland både inrikes och utrikes födda. Bland inrikes födda var arbetskraftstalet 89,1 procent och bland utrikes födda 84,7 procent.

Under tredje kvartalet 2021 var andelen sysselsatta bland inrikes födda i åldern 20-64 år 85,9 procent, icke säsongrensat. Bland inrikes födda kvinnor var sysselsättningsgraden 84,8, och bland inrikes födda män var den 87,0 procent. Bland utrikes födda uppgick sysselsättningsgraden till 70,3 procent. Bland utrikes födda kvinnor var motsvarande siffra 64,8 procent och för utrikes födda män var den 75,8 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på ökningar i sysselsättningen bland både inrikes och utrikes födda jämfört med det andra kvartalet 2021. Sysselsättningen bland inrikes födda uppgick till 85,2 procent och bland utrikes födda 69,1 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet för inrikes födda i åldern 20-64 år uppgick till 4,1 procent under tredje kvartalet 2021. Bland inrikes födda kvinnor var arbetslösheten 3,6 procent, och bland män 4,5 procent. Arbetslösheten bland utrikes födda uppgick till 17,6 procent. För kvinnor var det en arbetslöshet på 19,8 procent, och motsvarande siffra för män var 15,6 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på minskningar i arbetslösheten bland både inrikes och utrikes födda jämfört med det andra kvartalet 2021. Arbetslöshetstalet för inrikes födda uppgick till 4,4 procent och till 18,4 procent för utrikes födda.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-tal Kvartal 3 2021
  Antal  
Befolkningen 7 511 ±8
Män 3 817 ±6
Kvinnor 3 694 ±6
15-24 1 147 ±5
Arbetskraften 5 616 ±35
Män 2 955 ±26
Kvinnor 2 661 ±28
15-24 655 ±18
Sysselsatta 5 154 ±34
Män 2 723 ±28
Kvinnor 2 431 ±29
15-24 518 ±18
Anställda 4 642 ±37
Män 2 350 ±31
Kvinnor 2 292 ±30
Fast anställda 3 872 ±40
Män 1 998 ±31
Kvinnor 1 874 ±31
Tidsbegränsat anställda 770 ±31
Män 352 ±21
Kvinnor 418 ±23
Undersysselsatta 320 ±22
Män 162 ±15
Kvinnor 158 ±16
Arbetade timmar 135 000 ±1 800
Män 76 400 ±1 400
Kvinnor 58 600 ±1 300
Arbetade timmar - kalenderkorrigerat 137 100  
Män 77 800  
Kvinnor 59 200  
Vanligen arbetad tid 1-19 timmar 243 ±21
Män 107 ±14
Kvinnor 136 ±15
Vanligen arbetad tid 20-34 timmar 649 ±30
Män 227 ±19
Kvinnor 422 ±23
Vanligen arbetad tid 35- timmar 4 090 ±40
Män 2 314 ±30
Kvinnor 1 776 ±32
Faktisk medelarbetstid (timmar/vecka) 26,2 ±0,2
Män 28,0 ±0,3
Kvinnor 24,1 ±0,3
Arbetslösa 462 ±23
Därav heltidsstuderande 108 ±12
Män 232 ±19
Kvinnor 230 ±18
15-24 137 ±14
Arbetslösa mer än 6 mån 173 ±15
Ej i arbetskraften 1 895 ±35
Män 862 ±26
Kvinnor 1 033 ±28
Latent arbetssökande 277 ±22
Män 146 ±17
Kvinnor 131 ±15
Det outnyttjade arbetskraftstutbudet 24 200 ±1 000
Män 12 900 ± 800
Kvinnor 11 300 ± 700

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år och 20-64 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
Procent Kvartal 3 2021
  Andel procent  
15-74 år    
Arbetskraftstal 74,8 ±0,5
Män 77,4 ±0,7
Kvinnor 72,0 ±0,7
15-24 57,1 ±1,6
Sysselsättningsgrad 68,6 ±0,5
Män 71,3 ±0,7
Kvinnor 65,8 ±0,8
15-24 45,2 ±1,6
Relativa arbetslöshetstalet 8,2 ±0,4
Män 7,8 ±0,6
Kvinnor 8,6 ±0,7
15-24 20,9 ±2,1
20-64 år    
Arbetskraftstal 88,5 ±0,5
Män 90,8 ±0,7
Kvinnor 86,0 ±0,8
Inrikes födda 89,6 ±0,6
Män 91,1 ±0,8
Kvinnor 87,9 ±0,9
Utrikes födda 85,3 ±1,3
Män 89,8 ±1,6
Kvinnor 80,8 ±2,1
Sysselsättningsgrad 81,9 ±0,5
Män 84,1 ±0,8
Kvinnor 79,5 ±0,9
Inrikes födda 85,9 ±0,6
Män 87,0 ±0,9
Kvinnor 84,8 ±1,0
Utrikes födda 70,3 ±1,4
Män 75,8 ±2,1
Kvinnor 64,8 ±2,3
Relativa arbetslöshetstalet 7,4 ±0,4
Män 7,3 ±0,6
Kvinnor 7,6 ±0,7
Inrikes födda 4,1 ±0,4
Män 4,5 ±0,6
Kvinnor 3,6 ±0,6
Utrikes födda 17,6 ±1,3
Män 15,6 ±1,9
Kvinnor 19,8 ±2,1

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-tal Kvartal 3 2021 Kvartal 2 2021 Kvartal 1 2021 Årsförändringstakten i kvartal 3 2021
Befolkningen 7 515 7 512 7 514 10
Män 3 819 3 818 3 820 3
Kvinnor 3 696 3 694 3 694 7
15-24 1 148 1 148 1 147 2
Arbetskraften 5 577 5 547 5 504 120
Män 2 939 2 926 2 906 52
Kvinnor 2 637 2 621 2 598 67
15-24 627 623 609 16
Sysselsatta 5 083 5 048 5 008 139
Män 2 684 2 667 2 648 68
Kvinnor 2 398 2 380 2 360 72
15-24 470 468 460 7
Anställda 4 579 4 554 4 521 98
Män 2 316 2 304 2 286 50
Kvinnor 2 262 2 250 2 235 48
Fast anställda 3 870 3 849 3 832 82
Män 1 998 1 990 1 985 29
Kvinnor 1 872 1 859 1 847 54
Tidsbegränsat anställda 709 705 690 16
Män 319 313 301 21
Kvinnor 390 392 388 ‑6
Arbetade timmar 153 152 151 3
Män 86 86 85 2
Kvinnor 67 66 66 1
Arbetslösa 494 499 496 ‑20
Män 255 259 258 ‑15
Kvinnor 239 240 238 ‑4
15-24 157 155 149 9
Ej i arbetskraften 1 938 1 965 2 010 ‑110
Män 879 892 914 ‑49
Kvinnor 1 058 1 073 1 096 ‑60

Införandet av den nya ramlagen för den sociala statistiken har inneburit ett brott i tidsserierna. Säsongrensade och utjämnade värden kan i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021. *För serier som är outlierkorrigerade avseende AKU kvartal 1 2021 är årsförändringstakten prickad. 1) Befolkningen avser boende i privata hushåll (fr.o.m. januari 2021, dessförinnan omfattades samtliga folkbokförda). Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år och 20-64 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Procent Kvartal 3 2021 Kvartal 2 2021 Kvartal 1 2021 Årsförändringstakten i kvartal 3 2021
15-74 år        
Arbetskraftstal 74,2 73,8 73,3 1,5
Män 77,0 76,7 76,1 1,3
Kvinnor 71,4 70,9 70,3 1,7
15-24 54,6 54,3 53,1 1,2
Sysselsättningsgrad 67,6 67,2 66,7 1,8
Män 70,3 69,9 69,3 1,7
Kvinnor 64,9 64,4 63,9 1,8
15-24 40,9 40,8 40,1 0,5
Relativa arbetslöshetstalet 8,9 9,0 9,0 ‑0,5
Män 8,7 8,9 8,9 ‑0,7
Kvinnor 9,1 9,2 9,2 ‑0,4
15-24 25,1 24,9 24,5 0,8
20-64 år        
Arbetskraftstal 88,0 87,6 87,0 1,5
Män 90,5 90,2 89,8 1,0
Kvinnor 85,3 84,8 84,2 2,1
Inrikes födda 89,1 88,9 88,5 0,9
Män 90,9 90,6 90,1 1,0
Kvinnor 87,2 87,0 86,8 0,8
Utrikes födda 84,7 83,8 82,8 3,5
Män 89,3 89,1 88,8 0,9
Kvinnor 79,9 78,4 76,7 6,2
Sysselsättningsgrad 81,0 80,5 79,9 2,0
Män 83,4 83,0 82,5 1,6
Kvinnor 78,6 78,0 77,3 2,5
Inrikes födda 85,2 84,9 84,4 1,3
Män 86,5 86,1 85,6 1,3
Kvinnor 83,9 83,6 83,2 1,4
Utrikes födda 69,1 68,1 66,9 4,3
Män 74,6 73,9 73,1 2,6
Kvinnor 63,6 62,0 60,6 6,2
Relativa arbetslöshetstalet 7,9 8,0 8,1 ‑0,7
Män 7,8 8,0 8,1 ‑0,7
Kvinnor 7,9 8,1 8,2 ‑0,6
Inrikes födda 4,4 4,5 4,6 ‑0,5
Män 4,9 5,0 4,9 ‑0,3
Kvinnor 3,8 4,0 4,2 ‑0,8
Utrikes födda 18,4 18,8 19,2 ‑1,8
Män 16,5 17,0 17,6 ‑2,1
Kvinnor 20,5 20,9 21,1 ‑1,6

Införandet av den nya ramlagen för den sociala statistiken har inneburit ett brott i tidsserierna. Säsongrensade och utjämnade värden kan i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021. *För serier som är outlierkorrigerade avseende AKU kvartal 1 2021 är årsförändringstakten prickad. Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15-74 år (procent)

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), tredje kvartalet 2021

Införandet av den nya ramlagen för den sociala statistiken har inneburit ett brott i tidsserierna. Säsongrensade och utjämnade värden kan i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021. Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15-74 år (procent)

Diagram: Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15-74 år (procent)

Införandet av den nya ramlagen för den sociala statistiken har inneburit ett brott i tidsserierna. Säsongrensade och utjämnade värden kan i dagsläget endast användas för jämförelser inom 2021. Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för 4:e kvartalet 2021 publiceras 2022-02-08, kl. 09:30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Louise Stener

Telefon
010-479 64 59
E-post
louise.stener@scb.se

Felix Lennartsson

Telefon
010-479 45 25
E-post
felix.lennartsson@scb.se