Till innehåll på sidan

Information om införande av ny ramlag 2021 i AKU

Från och med den 1 januari 2021 anpassas AKU till EU:s nya ramlag (förordning 2019/1700) för den sociala statistiken.

(Förordning 2019/1700)

Den nya ramlagen gäller för alla EU-länder och införs samtidigt i hela EU den 1 januari 2021. Den nya ramlagen innebär vissa förändringar i definitioner av variabler, av urval och i den ordning som frågorna ställs. Dessutom tillkommer ett antal nya variabler, samtidigt som en del tas bort.

Förändringarna kommer eventuellt medföra att det blir brott i tidsserierna. För att fastställa brottets storlek och för att kunna länka data, kommer SCB att kombinera en dubbelmätning för den gamla och den nya blanketten med en tidsseriemodell.

Under 2021 kommer AKU att publicera samma statistik som tidigare, dock kommer inte jämförelser kunna göras mot tidigare år. Publicering av länkade serier för några av de mer centrala serierna i AKU, som gör det möjligt att jämföra mot tidigare år, planeras ske i februari 2022.

Frågor och svar

Frågor och svar (pdf)

Förändringar i AKU 2021

I och med ramlagens införande 1 januari 2021 har ett antal förändringar genomförts i AKU. Detta PM syftar till att ge en beskrivning av vissa av de mer centrala förändringarna.

Ändringar i AKU i samband med ramlagen (pdf)

Långtidsfrånvarande som inte klassas som sysselsatta enligt nya ramlagen

Införandet av den nya ramlagen innebär vissa förändringar i definitionen av sysselsatta. Ändringen innebär att personer som av vissa frånvaroskäl är helt frånvarande från arbetet och där frånvaron har varit eller kommer att vara tre månader eller längre inte räknas som sysselsatta. Detta PM redogör för hur många personer som berörs i AKU januari 2021.

Frånvarande som inte klassas som sysselsatta (pdf)

Ny hjälpinformation i AKU

Från och med januari 2021 används ny hjälpinformation i skattningsförfarandet. Detta PM beskriver effekten av användningen av den nya hjälpinformationen på de centrala variablerna i AKU.

Ny hjälpinformation i AKU (pdf)

Differenser mellan ny och gammal hjälpinformation, år 2021 (xlsx)

Differenser mellan ny och gammal hjälpinformation, år 2019-2020 (xlsx)

Hantering av outliers i säsongrensade serier för AKU 2021

Vid införandet av den nya ramlagen i AKU i januari 2021 finns det risk för extremvärden, även kallade outliers, i ett flertal tidsserier. Detta PM innehåller mer information gällande outlierhanteringen i AKU under 2021.

Outlierhantering i AKU under 2021 (pdf)

Mer information gällande införandet av den nya ramlagen finns här:

Införande av ramlagen i AKU (pdf)

Information kommer att uppdateras löpande på AKU:s produktsida.

Kontakt

Krister Näsén

Telefon
010-479 49 08
E-post
krister.nasen@scb.se

Frida Videll

Telefon
010-479 47 22
E-post
frida.videll@scb.se