Till innehåll på sidan

Information om justering av outlierhantering i AKU

 Under 2020 har extremvärden, så kallade outliers, identifierats för flera av de centrala serierna i AKU till följd av Coronapandemin. För att undvika att dessa extremvärden leder till felaktiga revideringar av tidpunkter innan pandemin, samt för att kunna beskriva de kraftiga förändringarna i trendserierna, har outlierkorrigering tillämpats vid skattningen av säsongrensade- och trendvärden för vissa månader och serier under 2020. Korrigeringarna yttrar sig bland annat genom nivåskiften i trendserierna.

AKU:s säsongrensningssystem bygger på summakonsistens i flera led mellan olika del- och huvudserier, exempelvis måste antal i arbete och antal frånvarande summera till antalet sysselsatta för såväl säsongrensade värden som för trendvärden. Huvudserierna i AKU är antal personer som är i befolkningen, i arbetskraften, sysselsatta och arbetslösa, samt antal arbetade timmar. Konsistenskraven behöver även uppfyllas för samtliga indelningar för ålder och kön.

Till följd av konsistenskravet har tillvägagångsättet vid outlierhantering hittills inneburit att samtliga delserier korrigeras när beslut tas om korrektion för huvudserierna.

En justerad metod har tagits fram och implementeras i samband med publiceringen av AKU november. Filer med säsongrensade data för det tredje kvartalet 2020 ompubliceras då även enligt den justerade metoden. Den justerade metoden har möjliggjort att summakonsistensen kan bibehållas vid outlierhanteringen utan att alla underliggande serier korrigeras. Valet av vilka underliggande serier som ska korrigeras baseras på analys av utfallen.

Den förbättrade ansatsen innebär inte några skillnader för åldersgruppen 15-74 år för huvudserierna sysselsatta, arbetslösa, arbetskraften, ej i arbetskraften och befolkningen. För arbetade timmar har den justerade ansatsen inneburit vissa revideringar av nivåerna. För många delserier är skillnaderna små. I bilagan ’Tabeller justerad Outlierhantering 2020’ redovisas tabeller för ett urval av serier utifrån den justerade ansatsen jämfört med den tidigare med slutmånad oktober 2020.

Tabeller justerad Outlierhantering 2020

Bland annat beror skillnaderna på att inga outliers längre är tillagda för delserier avseende till exempel…

  • åldersintervallet 35-74 år. Detta gäller samtliga serier med undantag från de som redovisar antalet personer i arbete respektive frånvarande hela veckan
  • antal personer i statlig sektor
  • antal personer utanför arbetskraften med pension eller långtidssjukskrivning som huvudsakligt skäl
  • antal personer inom näringsgrenarna; ’Jordbruk, skogsbruk och fiske’, ’Offentlig förvaltning m.m. ’, ’Byggverksamhet’, ’Information och kommunikation’,’
  • antal arbetade timmar inom näringsgrenarna; ’Jordbruk, skogsbruk och fiske’ och ’Byggverksamhet’

Besluten att inte lägga till outliers för dessa serier baseras på analys av utfallen. De månader som outlierkorrigering har varit aktuellt, för flertalet eller enstaka serier, under 2020 är mars, april, juni, november och december. 

Kontakt

Sarah Baud

Telefon
010-479 40 13
E-post
sarah.baud@scb.se

Yingfu Xie

Telefon
010-479 41 02
E-post
yingfu.xie@scb.se