Till innehåll på sidan

Korrigering av arbetslöshetstidens längd

Under våren upptäcktes fel i variabeln arbetslöshetstidens längd tillbaka till april 2021. Det bestod av två delar, ett fel i härledningen av arbetslöshetstidens längd och ett i frågeformuläret. Båda felen är avgränsade till personer som avvaktat arbete, det vill säga de som kan ta ett arbete och som ska påbörja ett nytt arbete inom tre månader. Detta är vanligare bland ungdomar och under sommaren.

Felet i härledningen gäller de som vid det förra intervjutillfället var arbetssökande men som vid påföljande intervjutillfälle avvaktade ett nytt arbete. För dessa ställs en fråga om hur många veckor de hade sökt arbete från föregående intervjutillfälle innan de fick sitt nya arbete. Dessa uppgifter finns insamlade men hade inte inkluderats i härledningen för arbetslöshetstidens längd.

Det andra felet uppstod när urvalspersoner som vid ett intervjutillfälle inte var arbetssökande (eller avvaktade ett nytt arbete), sedan vid det efterföljande intervjutillfället avvaktade ett nytt arbete. I samband med dessa intervjuer leddes urvalspersonen förbi frågorna som rörde hur länge de sökt arbete. För dessa personer har värden imputerats i variabeln för arbetslöshetstidens längd. Då de vid föregående intervjutillfälle inte var arbetssökande har ett värde mellan 1-13 veckor imputerats (det är alltid 13 veckor mellan intervjutillfällena).