Till innehåll på sidan

Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2021

Lägre andel sysselsatta bland personer med funktionsnedsättning

Statistiknyhet från SCB 2022-03-31 8.00

Andelen sysselsatta bland personer med funktionsnedsättning är 71 procent, vilket är lägre än i den övriga befolkningen där den är 79 procent.

SCB har, på uppdrag av regeringen, genomfört en undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. I undersökningen uppger 18 procent av befolkningen 16–64 år att de har en funktionsnedsättning. Av dem bedömer 42 procent att deras arbetsförmåga är mycket eller delvis nedsatt.

Andelen sysselsatta är lägre bland personer med funktionsnedsättning än i befolkningen totalt. Detta gäller även för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga där sysselsättningsgraden är 58 procent.

Andel sysselsatta bland personer med funktionsnedsättning, med och utan nedsatt arbetsförmåga. År 2021. Procent

Andel sysselsatta bland personer med funktionsnedsättning, med och utan nedsatt arbets¬förmåga. År 2021. Procent

Arbetslösheten är 11 procent bland personer med funktionsnedsättning och 17 procent bland personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Motsvarande siffra för övriga befolkningen är 8 procent.

Lägre andel av personer med funktionsnedsättning arbetar heltid

Det är en lägre andel personer med funktionsnedsättning som arbetar heltid jämfört med övriga befolkningen, 75 procent jämfört med 82 procent av de som är sysselsatta. Även bland personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga är det en lägre andel av de sysselsatta som arbetar heltid, 59 procent.

Andelen som arbetar heltid är lägre bland kvinnor än bland män. Det gäller såväl bland personer med funktionsnedsättning som i övriga befolkningen. Bland sysselsatta kvinnor med funktionsnedsättning arbetar 66 procent heltid jämfört med 83 procent av männen.

Definitioner och förklaringar

Undersökningen omfattar personer i åldern 16–64 år som är folkbokförda i Sverige. Undersökningen genomförs genom att en fråga om funktionsnedsättning ställs i direkt anslutning till Arbetskraftsundersökningarna (AKU). De personer som uppger att de har en funktionsnedsättning får en fråga om funktionsnedsättningen medför nedsatt arbetsförmåga. De som är sysselsatta och har en funktionsnedsättning får även en fråga om de behöver någon särskild anpassning för att kunna utföra sitt arbete, och om de fått den anpassningen. De som inte är sysselsatta får en fråga om de skulle behöva en särskild anpassning för att kunna utföra ett arbete.

Datainsamlingen för 2021 års undersökning har genomförts på samma sätt som 2020. Jämförelser avseende arbetsmarknadsvariabler mellan åren 2020 och 2021 bör ändå undvikas. Detta på grund av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 om en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som innebär förändringar i population, definitioner och blankettens utformning, i kombination med justerat skattningsförfarandet i AKU .

De uppgifter för befolkningen totalt som redovisas i rapporten avviker från den officiella statistiken från AKU 2021. Det beror dels på skillnad i insamlingsperiod, dels på att skattningarna enbart baseras på urvalet för den här undersökningen och inte hela AKU:s urval.

Personer med funktionsnedsättning omfattar de som svarat ”Ja” på följande fråga:

Med funktionsnedsättning menas här att man kan ha nedsatt syn eller hörsel, ha tal- eller röstproblem, rörelsehinder, allergi eller någon form av psykisk funktionsnedsättning. Det kan också vara att man har diabetes, hjärt-lungproblem, mag-tarmsjukdom, psoriasis, epilepsi, dyslexi eller något liknande. Med den här definitionen, tillhör du gruppen som har en funktionsnedsättning?

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB

Förfrågningar

Åsa Vernby

Telefon
010-479 40 68
E-post
asa.vernby@scb.se