Till innehåll på sidan

Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning, 2020

Lägre andel sysselsatta bland personer med funktionsnedsättning

Statistiknyhet från SCB 2021-03-31 9.30

Andelen sysselsatta är lägre bland personer med funktionsnedsättning än i befolkningen totalt. År 2020 var sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning 67 procent, jämfört med 77 procent i befolkningen totalt.

SCB har, på uppdrag av regeringen, genomfört en undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. I undersökningen uppger 16 procent av befolkningen 16–64 år att de har en funktions­nedsättning. Av dem bedömer 42 procent att deras arbetsförmåga är mycket eller delvis nedsatt.

Andelen sysselsatta är lägre bland personer med funktionsnedsättning än i befolkningen totalt. År 2020 var sysselsättningsgraden för personer med funktionsned­sättning 67 procent. Bland personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, var andelen sysselsatta 52 procent. Motsvarande andel i befolkningen var 77 procent.

Andel sysselsatta bland personer med funktionsnedsättning och befolkningen totalt. År 2020. Procent

diagram

År 2020 var arbetslösheten 9 procent, det gällde såväl personer med funktionsnedsättning som befolkningen totalt. Andelen arbetslösa bland personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga var däremot högre, 17 procent.

Lägre andel av personer med funktionsnedsättning arbetar heltid

Det är en lägre andel personer med funktionsnedsättning som arbetar heltid jämfört med i befolkningen totalt. Bland sysselsatta med funktions­nedsättning arbetar 70 procent heltid. Bland personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är motsvarande siffra 58 procent. I befolkningen totalt är det 77 procent som arbetar heltid.

Andelen som arbetar heltid är lägre bland kvinnor än bland män. Det gäller såväl bland personer med funktionsnedsättning som i befolkningen totalt.

Definitioner och förklaringar

Undersökningen omfattar personer i åldern 16–64 år som är folkbokförda i Sverige. Undersökningen genomförs genom att en fråga om funktionsnedsättning ställs i direkt anslutning till Arbetskrafts­undersökningarna (AKU). De personer som uppger att de har en funktions­nedsättning får en fråga om funktionsnedsättningen medför nedsatt arbetsförmåga.

2020 års undersökning har genomförs med ett annat upplägg jämfört med tidigare år. Det innebär att det inte är möjligt att jämföra resultat för gruppen med nedsatt arbetsförmåga mellan 2020 och tidigare år. Resultat för hela gruppen med funktions­nedsättning kan däremot jämföras över tid.

De uppgifter för befolkningen totalt som redovisas här avviker från den officiella statistiken från AKU 2020. Det beror dels på skillnad i insamlingsperiod, dels på att skattningarna enbart baseras på urvalet för den här undersökningen och inte hela AKU:s urval.

Personer med funktionsnedsättning omfattar de som svarat ”Ja” på följande fråga:

Med funktionsnedsättning menas här att man kan ha nedsatt syn eller hörsel, ha tal- eller röstproblem, rörelsehinder, allergi eller någon form av psykisk funktionsnedsättning. Det kan också vara att man har diabetes, hjärt-lungproblem, mag-tarmsjukdom, psoriasis, epilepsi, dyslexi eller något liknande. Med den här definitionen, tillhör du gruppen som har en funktionsnedsättning?

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

Förfrågningar

Åsa Vernby

Telefon
010-479 40 68
E-post
asa.vernby@scb.se