Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik över sjuklöner, första kvartalet 2018:

Antalet sjukdagar ökade

Statistiknyhet från SCB 2018-06-07 9.30

Antalet sjukdagar per anställd ökade under första kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal 2017. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 2,08 dagar per anställd.

Under första kvartalet 2018 ökade antalet sjukdagar med 0,24 dagar vilket motsvarar 11 procent jämfört med motsvarande kvartal 2017. Bland kvinnor ökade antalet sjukdagar per anställd med 0,34 dagar och bland män ökade antalet sjukdagar per anställd med 0,14 dagar.

Samtliga sektorer ökar jämfört med motsvarande kvartal 2017. Näringslivet ökade med 0,17 dagar per anställd och uppgick till 1,83 dagar per anställd. Kommun och landsting ökade med 0,46 respektive 0,34 dagar per anställd. Kommunal sektor hade den enskilt största ökningen i sjukdagar per anställd som uppgick till 18,6 procent. Kommunal sektor och landstinget uppgick till 2,93 respektive 2,49 dagar per anställd. Statlig sektor ökade med 0,26 dagar per anställd och uppgick till 1,94 dagar per anställd.

Inom produktionsnäringar ökade antalet sjukdagar med 0,18 dagar och i service- och tjänstenäringar ökade antalet sjukdagar med 0,25 dagar. Antalet sjukdagar inom produktionsnäringar var 2,09 dagar och inom service- och tjänstenäringar 2,07 dagar.

Sjuklön utbetalades i genomsnitt för 1,67 dagar per anställd under första kvartalet 2018, vilket är en ökning med 0,18 ersättningsdagar jämfört med motsvarande kvartal 2017.

Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter sektor och kön
SektorKön1:a kvartalet
  20182017
Näringslivet[1]
Kvinnor
2,07 1,80
 
Män
1,68 1,57
 
Totalt
1,83 1,66
Kommuner
Kvinnor
3,11 2,63
 
Män
2,31 1,91
 
Totalt
2,93 2,47
Landsting
Kvinnor
2,68 2,31
 
Män
1,81 1,54
 
Totalt
2,49 2,15
Stat
Kvinnor
2,43 2,11
 
Män
1,41 1,22
 
Totalt
1,94 1,68
HiO
Kvinnor
1,97 1,90
 
Män
1,11 1,13
 
Totalt
1,62 1,58
Totalt
Kvinnor
2,46 2,12
 
Män
1,71 1,57
 
Totalt
2,08 1,84

Antalet sjuktillfällen ökade

Antalet sjuktillfällen per anställd ökade med 0,03 fall under första kvartalet 2018, jämfört med motsvarande period 2017. Ökningen motsvarar 6,4 procent. I genomsnitt hade varannan anställd kvinna ett sjuktillfälle under kvartalet.

Antalet fall per anställd bland kvinnor uppgick till 0,58 fall under första kvartalet 2018. Motsvarande andel bland män var lite fler än en av tre och uppgick till 0,43 fall per anställd.

Flest sjuktillfällen per anställd återfinns i kommunal sektor. Antalet sjukfall bland anställda kvinnor i kommunal sektor var 0,71 fall vilket kan jämföras med 0,50 fall inom näringslivet. Bland män var motsvarande siffror 0,58 fall inom kommunal sektor och 0,42 fall inom näringslivet. För landstinget var antalet fall per anställd kvinna 0,63 fall och per anställd man 0,46 fall. Inom statlig sektor var antalet fall bland kvinnor 0,55 fall och bland män 0,33 fall.

Totalt antal sjukfall under sjuklöneperioden per sektor, första kvartalet 2018
 Antal sjukfall Antal anställda
Sektor2018201720182017
Näringsliv
1 419 662 1 306 694 3 142 788 3 051 929
Kommun
598 213 527 902 881 145 875 195
Landsting
161 332 141 163 272 767 266 158
Stat
112 623 102 279 252 109 248 225
HiO
41 351 38 888 106 889 103 332
Totalt
2 333 181 2 116 926 4 655 697 4 544 839

Antal sjukfall per fallängd första kvartalet 2018

Antalet sjukfall uppgick till drygt 2 330 000 fall under första kvartalet, vilket är en ökning med cirka 10 procent jämfört med samma period 2017. Av dessa sjukfall var 88,3 procent upp till en vecka långa. En- och tvådagarssjukfall var vanligast förekommande och utgjorde 43 procent av alla sjukfall. Kvinnor stod för 56,4 procent av alla sjukfall under kvartalet.

Antal sjukfall per fallängd
Konjunkturstatistik över sjuklöner, 1:a kvartalet 2018

Diagrammet visar antalet sjukfall per fallängd, d.v.s. antalet sjukfall som varar 1 dag, 2 dagar och så vidare.

Totala sjukfrånvaron ökade

Den totala sjukfrånvaron under första kvartalet 2018 ökade med 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal 2017. Den totala sjukfrånvaron innefattar såväl den korta som den långa sjukfrånvaron.

Total sjukfrånvaro per sektor och kön i procent, fjärde kvartalet
  1:a kvartalet
SektorKön20182017
Näringslivet[3]
Kvinnor
4,0 3,8
 
Män
3,3 2,9
 
Totalt
3,6 3,3
Kommuner
Kvinnor
6,2 6,0
 
Män
4,0 3,5
 
Totalt
5,7 5,5
Landsting
Kvinnor
5,9 5,7
 
Män
3,5 3,1
 
Totalt
5,4 5,1
Stat
Kvinnor
3,9 3,8
 
Män
2,2 2,1
 
Totalt
3,1 3,0
HiO
Kvinnor
5,2 5,0
 
Män
3,1 3,8
 
Totalt
4,3 4,5
Totalt
Kvinnor
4,9 4,7
 
Män
3,3 3,0
 
Totalt
4,1 3,8

Definitioner och förklaringar

Ny design fr.o.m. 2:a kvartalet 2011

Förändringar har gjorts av undersökningens design, vilket har påverkat nivåskattningarna. Jämförelser med tidigare kvartal ska tolkas med stor försiktighet. Förändringarna har påverkat skattningarna för såväl näringsliv som Offentlig förvaltning. En stor del av nivåskillnaden jämfört med tidigare kvartal beror sannolikt på flera förändringar där var och ens effekter är svåra att bedöma

Ny sektorkodsindelning fr.o.m. 3:e kvartalet 2015

Från och med tredje kvartalet 2015 används en ny indelning av sektorer. Det är främst tidigare Privat sektor som påverkas då Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HiO) redovisas separat. Privat sektor benämns i och med förändringen Näringsliv. Offentlig sektor (Kommun, Landsting och Stat) påverkas endast marginellt av förändringen och benämns Offentlig förvaltning.

Sjuklöneperiod är den period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön (första 14 dagarna).

Sjukdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller ej.

Sjukfall är varje tillfälle en arbetstagare påbörjar en sjukperiod, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.

Ersättningsdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet som arbetstagaren har rätt till sjuklön (inklusive karensdagen).

Undersökningen publiceras kvartalsvis. Från och med år 2002 till och med tredje kvartalet 2005 finns undersökningen publicerade på Försäkringskassans hemsida.

Nästa publiceringstillfälle

2018-09-06 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för löner- och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Haris Zemanic

Telefon
010-479 60 53
E-post
haris.zemanic@scb.se