Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik över sjuklöner, 3:e kvartalet 2019

Färre sjukdagar tredje kvartalet 2019

Statistiknyhet från SCB 2019-12-06 9.30

Antalet sjukdagar per anställd minskade under tredje kvartalet 2019 jämfört med motsvarande kvartal 2018. Det totala antalet sjukdagar under sjuklöneperioden var 1,27 dagar per anställd.

För kvinnor ökade antalet sjukdagar per anställd med 0,02, medan det för män minskade med 0,10 sjukdagar per anställd.

Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter sektor och kön, kvartal 3
SektorKön3:e kvartalet
  20192018FörändringProcentuell
förändring
Näringslivet
Kvinnor
1,35 1,28 0,06 4,8
 
Män
1,00 1,11 ‑0,11 ‑9,8
 
Totalt
1,13 1,17 ‑0,04 ‑3,6
Kommuner
Kvinnor
1,92 1,89 0,03 1,6
 
Män
1,42 1,43 ‑0,01 ‑0,9
 
Totalt
1,80 1,78 0,02 1,1
Landsting
Kvinnor
1,63 1,68 ‑0,05 ‑3,2
 
Män
1,08 1,10 ‑0,02 ‑1,5
 
Totalt
1,51 1,55 ‑0,05 ‑2,9
Stat
Kvinnor
1,33 1,51 ‑0,18 ‑12,0
 
Män
0,75 0,85 ‑0,10 ‑12,1
 
Totalt
1,05 1,19 ‑0,14 ‑12,1
HiO
Kvinnor
1,16 1,22 ‑0,07 ‑5,5
 
Män
0,77 0,73 0,04 5,0
 
Totalt
1,00 1,01 ‑0,02 ‑1,6
Totalt
Kvinnor
1,53 1,51 0,02 1,5
 
Män
1,02 1,11 ‑0,10 ‑8,6
 
Totalt
1,27 1,30 ‑0,04 ‑2,9

Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter näringsgren SNI 2007 och kön, kvartal 3
SNI 2007Kön3:e kvartalet
  20192018FörändringProcentuell
förändring
Poduktionsnäringar
Kvinnor
1,29 1,50 ‑0,20 ‑13,6
SNI 2007 A-F
Män
1,08 1,34 ‑0,26 ‑19,7
 
Totalt
1,12 1,37 ‑0,25 ‑18,3
Servicenäringar
Kvinnor
1,55 1,51 0,04 2,9
SNI 2007 G-S
Män
0,99 1,01 ‑0,02 ‑1,8
 
Totalt
1,30 1,29 0,02 1,3
Totalt
Kvinnor
1,53 1,51 0,02 1,5
 
Män
1,02 1,11 ‑0,10 ‑8,6
 
Totalt
1,27 1,30 ‑0,04 ‑2,9

Ersättningsdagar

Sjuklön utbetalades i genomsnitt för 1,02 dagar per anställd under tredje kvartalet 2019. Det är en minskning med 0,03 ersättningsdagar jämfört med motsvarande kvartal 2018.

Antalet sjukfall ökade

Antalet sjukfall per anställd var oförändrat tredje kvartalet 2019, jämfört med motsvarande kvartal 2018. Bland kvinnor var det 0,39 sjukfall per anställd och för män 0,27 sjukfall per anställd.

Totalt antal sjukfall under sjuklöneperioden per sektor, kvartal 3
 Antal sjukfall Sjukfall per anställd Antal anställda
Sektor201920182019201820192018
Näringsliv
994 194 989 560 0,30 0,30 3 338 321 3 313 776
Kommun
395 427 377 814 0,45 0,43 880 270 886 615
Landsting
109 909 107 139 0,38 0,38 285 822 279 315
Stat
65 875 70 593 0,26 0,28 257 910 248 263
HiO
28 115 27 681 0,26 0,25 110 154 110 306
Totalt
1 593 519 1 572 787 0,33 0,33 4 872 477 4 838 276

Nio av tio sjukfall varade högst en vecka

Av alla sjukfall var cirka 90 procent upp till en vecka långa. En och två dagar långa sjukfall var vanligast förekommande och utgjorde cirka 50 procent av alla sjukfall.

Antal sjukfall per fallängd, kvartal 3 2019
Konjunkturstatistik över sjuklöner, 3:e kvartalet 2019

Diagrammet visar antalet sjukfall per fallängd, det vill säga. antalet sjukfall som varar en dag, två dagar och så vidare.

 

Omklassificering

I enlighet med internationella riktlinjer har ett antal aktiebolag omklassificerats avseende sektorindelning, från näringslivet till offentlig förvaltning. Detta påverkar statistiken som publiceras från och med andra kvartalet 2019.

Definitioner och förklaringar

Sjuklöneperiod är den period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön (första 14 dagarna).

Sjukdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller inte. 

Sjukfall är varje tillfälle då en arbetstagare påbörjar en sjukperiod, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.

Ersättningsdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet som arbetstagaren har rätt till sjuklön (inklusive karensdagen).

Alla förändringssiffor beräknas från uppgifter som inte är avrundade. Undersökningen publiceras kvartalsvis.

Nästa publiceringstillfälle

2020-03-10 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för löner och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Lena Österberg

Telefon
010 479 60 19
E-post
lena.osterberg@scb.se

Linda Karbing

Telefon
010-479 66 49
E-post
linda.karbing@scb.se