Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik över sjuklöner, 3:e kvartalet 2022

Fler sjukdagar tredje kvartalet 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-12-06 8.00

Antalet sjukdagar per anställd ökade under tredje kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal 2021. Antalet sjukdagar under sjuklöneperioden var 1,81 dagar per anställd.

För kvinnor ökade antalet sjukdagar per anställd med 0,33, medan det för män ökade med 0,13 sjukdagar per anställd.

Den pågående pandemin av Covid-19 påverkade statistiken för 2020 och 2021 stort och fortsätter även påverka statistiken under 2022.

Antal sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter sektor och kön, kvartal 3
Sektor Kön 3:e kvartalet
    2022 2021 Förändring Procentuell förändring
Näringslivet Kvinnor 2,01 1,62 0,39 23,9
  Män 1,41 1,30 0,11 8,2
  Totalt 1,64 1,43 0,22 15,1
Kommuner Kvinnor 2,63 2,43 0,20 8,2
  Män 2,07 1,92 0,16 8,1
  Totalt 2,50 2,31 0,19 8,1
Regioner Kvinnor 2,45 1,92 0,53 27,7
  Män 1,77 1,37 0,40 28,9
  Totalt 2,30 1,80 0,50 27,9
Stat Kvinnor 1,66 1,44 0,23 15,8
  Män 1,09 0,84 0,25 29,2
  Totalt 1,39 1,15 0,24 20,6
HiO Kvinnor 1,44 1,27 0,17 13,4
  Män 1,12 0,94 0,18 19,0
  Totalt 1,31 1,14 0,17 15,2
Totalt Kvinnor 2,18 1,85 0,33 17,8
  Män 1,45 1,33 0,13 9,6
  Totalt 1,81 1,58 0,22 14,1

Antal sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter näringsgren SNI 2007 och kön, kvartal 3
SNI 2007 Kön 3:e kvartalet
    2022 2021 Förändring Procentuell förändring
Poduktionsnäringar Kvinnor 1,61 1,46 0,15 10,4
SNI 2007 A-F Män 1,56 1,36 0,19 14,3
  Totalt 1,57 1,38 0,19 13,4
Servicenäringar Kvinnor 2,24 1,89 0,35 18,3
SNI 2007 G-S Män 1,41 1,31 0,10 7,4
  Totalt 1,87 1,64 0,23 14,2
Totalt Kvinnor 2,18 1,85 0,33 17,8
  Män 1,45 1,33 0,13 9,6
  Totalt 1,81 1,58 0,22 14,1

Ersättningsdagar

Sjuklön utbetalades i genomsnitt för 1,45 dagar per anställd under tredje kvartalet 2022, vilket är en ökning med 0,19 ersättningsdagar jämfört med motsvarande kvartal 2021.

Antalet sjukfall ökade

Antalet sjukfall per anställd totalt ökade tredje kvartalet 2022, jämfört med motsvarande kvartal 2021. Bland kvinnor var det 0,53 sjukfall per anställd och för män 0,35 sjukfall per anställd.

Antal sjukfall under sjuklöneperioden per sektor, kvartal 3
  Antal sjukfall Sjukfall per anställd Antal anställda
Sektor 2022 2021 2022 2021 2022 2021
Näringsliv 1 416 418 1 247 866 0,40 0,37 3 529 288 3 352 241
Kommun 525 707 491 524 0,59 0,56 891 056 876 220
Region 159 993 136 137 0,54 0,46 293 876 293 860
Stat 86 199 75 078 0,32 0,28 271 697 268 680
HiO 36 201 32 474 0,31 0,28 116 013 117 242
Totalt 2 224 519 1 983 079 0,44 0,40 5 101 930 4 908 243

De flesta sjukfallen varade högst en vecka

Av alla sjukfall var cirka 87 procent upp till en vecka långa. En och två dagar långa sjukfall var vanligast förekommande och utgjorde cirka 44 procent av alla sjukfall.

Antal sjukfall per fallängd, kvartal 3 2022
Konjunkturstatistik över sjuklöner, 3:e kvartalet 2022

Diagrammet visar antalet sjukfall per fallängd, d.v.s. antalet sjukfall som varar 1 dag, 2 dagar o.s.v.

Definitioner och förklaringar

Sjuklöneperiod är den period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön (första 14 dagarna).

Sjukdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller inte.

Sjukfall är varje tillfälle en arbetstagare påbörjar en sjukperiod, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.

Ersättningsdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet som arbetstagaren har rätt till sjuklön (inklusive dagar med karensavdrag).

Alla förändringssiffor beräknas från uppgifter som inte är avrundade.

Undersökningen publiceras kvartalsvis.

HiO står för Hushållens icke-vinstdrivande organisationer.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet publiceras 2023-03-07 klockan 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Löner och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Lena Österberg

Telefon
010 479 60 19
E-post
lena.osterberg@scb.se

Linda Karbing

Telefon
010-479 66 49
E-post
linda.karbing@scb.se