Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik över sjuklöner, fjärde kvartalet 2017:

Antalet sjukdagar minskade

Statistiknyhet från SCB 2018-03-08 9.30

Antalet sjukdagar per anställd minskade under fjärde kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal 2016. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 1,73 dagar per anställd.

Under fjärde kvartalet 2017 minskade antalet sjukdagar med 0,03 dagar jämfört med motsvarande kvartal 2016. Bland kvinnor minskade antalet sjukdagar per anställd med 0,04 dagar och bland män minskade antalet sjukdagar per anställd med 0,01 dagar.

Det är stora skillnader mellan sektorerna. Samtidigt som sektorn näringslivet minskade med 0,05 dagar per anställd ökade antalet sjukdagar per anställd inom offentlig sektor. Inom kommunal sektor ökade antalet sjukdagar per anställd med 0,05, dagar, landsting med 0,03 dagar och stat med 0,03 dagar. Inom offentlig förvaltning ökar antalet sjukdagar per anställd mer bland kvinnor än bland män. I sektor näringslivet minskade antalet sjukdagar per anställd mer bland kvinnor än bland män. Antalet sjukdagar per anställd inom sektorn näringslivet var 1,54 dagar, inom kommunal sektor 2,43 dagar, landsting 2,06 dagar, stat 1,53 dagar och inom hushållens icke vinstdrivande organisationer (HiO) 1,37 dagar.

Inom produktionsnäringar minskade antalet sjukdagar med 0,06 dagar och i service- och tjänstenäringar minskade antalet sjukdagar med 0,02 dagar. Antalet sjukdagar inom produktionsnäringar var 1,68 dagar och inom service- och tjänstenäringar 1,74 dagar.

Sjuklön utbetalades i genomsnitt för 1,38 dagar per anställd under fjärde kvartalet 2017. Det är en minskning med 0,04 ersättningsdagar jämfört med motsvarande kvartal 2016.

Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter sektor och kön

Sektor

Kön

4:e kvartalet

    2017 2016
Näringslivet[1]
Kvinnor
1,68 1,78
 
Män
1,45 1,47
 
Totalt
1,54 1,59
Kommuner
Kvinnor
2,60 2,55
 
Män
1,86 1,81
 
Totalt
2,43 2,38
Landsting
Kvinnor
2,24 2,20
 
Män
1,43 1,42
 
Totalt
2,06 2,03
Stat
Kvinnor
1,94 1,90
 
Män
1,08 1,06
 
Totalt
1,53 1,50
HiO
Kvinnor
1,64 1,77
 
Män
0,98 1,09
 
Totalt
1,37 1,49
Totalt
Kvinnor
2,01 2,05
 
Män
1,46 1,47
 
Totalt
1,73 1,76

Antalet sjuktillfällen minskade

Antalet sjuktillfällen per anställd minskade med 0,02 fall per anställd under fjärde kvartalet 2017, jämfört med motsvarande period 2016. I genomsnitt hade varannan anställd kvinna ett sjukfall under kvartalet. Motsvarande andel bland män var lite fler än en av tre (0,36). Flest sjuktillfällen per anställd återfinns i kommunal sektor. Antalet sjukfall bland anställda kvinnor i kommunal sektor var 0,62 fall vilket kan jämföras med 0,46 fall inom sektorn näringslivet. Bland män var motsvarande siffror 0,48 fall inom kommunal sektor och 0,37 fall inom näringslivet. För sektorn landsting var antalet fall per anställd kvinna 0,55 fall och per anställd man 0,39 fall. Inom sektorn stat var antalet fall bland kvinnor 0,47 fall och bland män 0,27 fall. Minst antal fall per anställd återfinns inom sektor HiO, 0,44 fall bland kvinnor och 0,26 fall bland män.

Totalt antal sjukfall under sjuklöneperioden per sektor, fjärde kvartalet 2017
  Antal sjukfall  

Antal anställda

Sektor

2017 2016 2017 2016
Näringslivet[2]
1  232 417 1  256 750 3 175 120 3  088 165
Kommun
516 066 514 684 880 222 872 141
Landsting
138 038 136 675 270 519 264 740
Stat
94 099 93 061 253 926 250 631
HiO
35 526 37 358 106 530 101 685
Totalt
2  016 146 2  038 529 4 686 317 4  577 362

Antal sjukfall per fallängd fjärde kvartalet 2017

Antalet sjukfall uppgick till drygt 2 000 000 fall under fjärde kvartalet. Det är en minskning jämfört med samma period 2016. Av dessa sjukfall var 88,2 procent upp till en vecka långa. En- och tvådagarssjukfall var vanligast förekommande och utgjorde 48,0 procent av alla sjukfall. Kvinnor stod för 57,5 procent av alla sjukfall under kvartalet.

Antal sjukfall per fallängd
Konjunkturstatistik över sjuklöner, 4:a kvartalet 2017

Diagrammet visar antalet sjukfall per fallängd, det vill säga antalet sjukfall som varar en dag, två dagar och så vidare.

Totala sjukfrånvaron minskade

Den totala sjukfrånvaron under fjärde kvartalet 2017 minskade med 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal 2016. Den totala sjukfrånvaron innefattar såväl den korta som den långa sjukfrånvaron.

Total sjukfrånvaro per sektor och kön i procent, fjärde kvartalet
   

4:e kvartalet

Sektor

Kön

2017 2016
Näringslivet[3]
Kvinnor
3,7 4,0
 
Män
2,7 2,9
 
Totalt
3,1 3,3
Kommuner
Kvinnor
5,6 6,2
 
Män
3,4 3,6
 
Totalt
5,1 5,6
Landsting
Kvinnor
5,2 5,8
 
Män
3,2 3,2
 
Totalt
4,8 5,3
Stat
Kvinnor
3,5 3,8
 
Män
1,9 2,0
 
Totalt
2,8 2,9
HiO
Kvinnor
4,2 4,4
 
Män
2,9 3,6
 
Totalt
3,7 4,1
Totalt
Kvinnor
4,4 4,8
 
Män
2,7 2,9
 
Totalt
3,6 3,9

Definitioner och förklaringar

Ny design fr.o.m. 2:a kvartalet 2011

Förändringar har gjorts av undersökningens design, vilket har påverkat nivåskattningarna. Jämförelser med tidigare kvartal ska tolkas med stor försiktighet. Förändringarna har påverkat skattningarna för såväl näringsliv som Offentlig förvaltning. En stor del av nivåskillnaden jämfört med tidigare kvartal beror sannolikt på flera förändringar där var och ens effekter är svåra att bedöma

Ny sektorkodsindelning fr.o.m. 2: kvartalet 2015

Från och med tredje kvartalet 2015 används en ny indelning av sektorer. Det är främst tidigare Privat sektor som påverkas då Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HiO) redovisas separat. Privat sektor benämns i och med förändringen Näringsliv. Offentlig sektor (Kommun, Landsting och Stat) påverkas endast marginellt av förändringen och benämns Offentlig förvaltning.

Sjuklöneperiod är den period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön (första 14 dagarna).

Sjukdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller ej.

Sjukfall är varje tillfälle en arbetstagare påbörjar en sjukperiod, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.

Ersättningsdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet som arbetstagaren har rätt till sjuklön (inklusive karensdagen).

Undersökningen publiceras kvartalsvis. Från och med år 2002 till och med tredje kvartalet 2005 finns undersökningen publicerade på Försäkringskassans hemsida.

Nästa publiceringstillfälle

2018-06-07 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för löner- och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Haris Zemanic

Telefon
010-479 60 53
E-post
haris.zemanic@scb.se