Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik över sjuklöner, 4:e kvartalet 2016:

Antalet sjukdagar ökade

Statistiknyhet från SCB 2017-03-07 9.30

Antalet sjukdagar per anställd ökade under fjärde kvartalet 2016 jämfört med motsvarande kvartal 2015. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 1,76 dagar per anställd.

Under fjärde kvartalet 2016 ökade antalet sjukdagar med 0,22 dagar jämfört med motsvarande kvartal 2015. Bland kvinnor ökade antalet sjukdagar per anställd med 0,2 dagar jämfört med motsvarande kvartal 2015 och bland män ökade antalet sjukdagar per anställd med 0,23 dagar.

Antalet sjukdagar per anställd ökade för samtliga sektorer jämfört med motsvarande kvartal 2015. I sektorn näringslivet uppgick antalet sjukdagar per anställd till 1,59 dagar. Inom offentlig förvaltning i kommunal sektor och lansting uppgick antalet sjukdagar till 2,38 dagar respektive 2,03 dagar. Antalet sjukdagar per anställd uppgick till 1,50 dagar för staten och 1,49 dagar för hushållens icke vinstdrivande organisationer (HiO).

Inom produktionsnäringar ökade antalet sjukdagar med 0,13 dagar och i service- och tjänstenäringar ökade antalet sjukdagar med 0,24 dagar. Antalet sjukdagar inom produktionsnäringar var 1,74 dagar och inom service- och tjänstenäringar 1,76 dagar.

Sjuklön utbetalades i genomsnitt för 1,42 dagar per anställd under fjärde kvartalet 2016, vilket är en ökning med 0,19 ersättningsdagar jämfört med motsvarande kvartal 2015.

Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter sektor och kön
SektorKön4:e kvartalet
  20162015
Näringslivet
Kvinnor
1,78 1,51
 
Män
1,47 1,22
 
Totalt
1,59 1,33
Kommuner
Kvinnor
2,55 2,40
 
Män
1,81 1,65
 
Totalt
2,38 2,23
Landsting
Kvinnor
2,20 2,16
 
Män
1,42 1,36
 
Totalt
2,03 1,99
Stat
Kvinnor
1,90 1,77
 
Män
1,06 0,95
 
Totalt
1,50 1,37
HiO
Kvinnor
1,77 1,44
 
Män
1,09 0,89
 
Totalt
1,49 1,22
Totalt
Kvinnor
2,05 1,85
 
Män
1,47 1,24
 
Totalt
1,76 1,54

Antalet sjuktillfällen ökade

Antalet sjuktillfällen per anställd ökade med 0,07 fall under fjärde kvartalet 2016, jämfört med motsvarande period 2015. Totalt var antalet sjukfall bland anställda kvinnor 0,52 fall och bland män 0,38 fall. I sektorn näringsliv var antalet sjukfall bland kvinnor 0,46 fall och bland män 0,37 fall. Inom offentlig förvaltning var antalet sjukfall bland sektorn kommun 0,62 fall för kvinnor och 0,48 fall för män, inom landsting 0,55 fall bland kvinnor och 0,39 fall bland män. Antalet sjukfall inom statlig sektor var för kvinnor och män 0,47 respektive 0,27 fall. Inom HiO var antalet sjukfall per anställd 0,44 för kvinnor och 0,26 för män.

Totalt antal sjukfall under sjuklöneperioden per sektor, fjärde kvartalet 2016
 Antal sjukfall Antal anställda
Sektor2016201520162015
Näringslivet
1 256 750 1 045 651 3 088 165 3 054 042
Kommun
514 684 443 904 872 141 841 479
Landsting
136 675 127 458 264 740 259 759
Stat
93 061 79 422 250 631 249 678
HiO
37 358 29 914 101 685 100 055
Totalt
2 038 529 1 726 349 4 577 362 4 505 014

Antal sjukfall per fallängd fjärde kvartalet 2016

Antalet sjukfall uppgick till drygt 2 000 000 fall under fjärde kvartalet, vilket är en ökning med omkring 300 000 sjukfall jämfört med samma period 2015. Av dessa sjukfall var 88,5 procent upp till en vecka långa. En- och tvådagarssjukfall var vanligast förekommande och utgjorde 46 procent av alla sjukfall. Kvinnor står för 57 procent av alla sjukfall.

Antal sjukfall per fallängd

Diagram

Diagrammet visar antalet sjukfall per fallängd, det vill säga antalet sjukfall som varar 1 dag, 2 dagar och så vidare.

Totala sjukfrånvaron ökar

Den totala sjukfrånvaron under fjärde kvartalet 2016 ökade med 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal 2015. Den totala sjukfrånvaron innefattar såväl den korta som den långa sjukfrånvaron.

Total sjukfrånvaro per sektor och kön i procent, fjärde kvartalet
SektorKön4:e kvartalet
  20162015
Näringslivet
Kvinnor
4 3,7
 
Män
2,9 2,7
 
Totalt
3,3 3,1
Kommuner
Kvinnor
6,2 5,9
 
Män
3,6 3,4
 
Totalt
5,6 5,3
Landsting
Kvinnor
5,8 5,3
 
Män
3,2 2,9
 
Totalt
5,3 4,8
Stat
Kvinnor
3,8 3,7
 
Män
2 1,9
 
Totalt
2,9 2,8
HiO
Kvinnor
4,4 4,7
 
Män
3,6 2,9
 
Totalt
4,1 4
Totalt
Kvinnor
4,8 4,5
 
Män
2,9 2,7
 
Totalt
3,9 3,6

Definitioner och förklaringar

Ny design fr.o.m. 2:a kvartalet 2011

Förändringar har gjorts av undersökningens design, vilket har påverkat nivåskattningarna. Jämförelser med tidigare kvartal ska tolkas med stor försiktighet. Förändringarna har påverkat skattningarna för såväl näringsliv som Offentlig förvaltning. En stor del av nivåskillnaden jämfört med tidigare kvartal beror sannolikt på flera förändringar där var och ens effekter är svåra att bedöma.

Ny sektorkodsindelning fr.o.m. 2: kvartalet 2015

Från och med tredje kvartalet 2015 används en ny indelning av sektorer. Det är främst tidigare privat sektor som påverkas då hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HiO) redovisas separat. Privat sektor benämns i och med förändringen näringsliv. Offentlig sektor (kommun, landsting och stat) påverkas endast marginellt av förändringen och benämns offentlig förvaltning.

Sjuklöneperiod är den period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön (första 14 dagarna).

Sjukdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller ej.

Sjukfall är varje tillfälle en arbetstagare påbörjar en sjukperiod, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.

Ersättningsdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet som arbetstagaren har rätt till sjuklön (inklusive karensdagen).

Undersökningen publiceras kvartalsvis. Från och med år 2002 till och med tredje kvartalet 2005 finns undersökningen publicerade på Försäkringskassans hemsida.

Nästa publiceringstillfälle

2017-06-08 klockan 9.30

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

E-post
ftgsys@scb.se

Förfrågningar

Haris Zemanic

Telefon
010-479 60 53
E-post
haris.zemanic@scb.se