Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik över sjuklöner, 4:e kvartalet 2020

Fler sjukdagar fjärde kvartalet 2020

Statistiknyhet från SCB 2021-03-09 9.30

Antalet sjukdagar per anställd ökade under fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal 2019. Antalet sjukdagar under sjuklöneperioden var 2,38 dagar per anställd.

För kvinnor ökade antalet sjukdagar per anställd med 0,88, medan det för män ökade med 0,55 sjukdagar per anställd.

De stora ökningarna för fjärde kvartalet 2020 påverkas till stor del av den pågående pandemin av Covid-19.

Antal sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter sektor och kön, kvartal 4
Sektor Kön 4:e kvartalet
    2020 2019 Förändring Procentuell förändring
Näringslivet Kvinnor 2,28 1,69 0,59 35,2
  Män 1,82 1,33 0,48 36,4
  Totalt 1,99 1,47 0,52 35,7
Kommuner Kvinnor 4,10 2,61 1,49 56,9
  Män 3,11 1,88 1,23 65,1
  Totalt 3,87 2,45 1,42 58,1
Regioner Kvinnor 3,38 2,19 1,19 54,7
  Män 2,42 1,43 0,99 69,3
  Totalt 3,17 2,02 1,15 56,8
Stat Kvinnor 1,98 1,82 0,16 8,8
  Män 1,32 1,05 0,28 26,3
  Totalt 1,67 1,45 0,22 15,0
HiO Kvinnor 1,96 1,56 0,40 25,8
  Män 1,40 1,07 0,33 30,4
  Totalt 1,74 1,37 0,37 27,2
Totalt Kvinnor 2,88 2,00 0,88 43,8
  Män 1,91 1,36 0,55 40,2
  Totalt 2,38 1,67 0,71 42,2

Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter näringsgren SNI 2007 och kön, kvartal 4
SNI 2007 Kön 4:e kvartalet
    2020 2019 Förändring Procentuell förändring
Poduktionsnäringar Kvinnor 2,09 1,75 0,34 19,6
SNI 2007 A-F Män 2,32 1,54 0,78 50,6
  Totalt 2,27 1,58 0,69 43,7
Servicenäringar Kvinnor 2,95 2,03 0,93 45,8
SNI 2007 G-S Män 1,72 1,28 0,44 34,5
  Totalt 2,41 1,70 0,71 41,9
Totalt Kvinnor 2,88 2,00 0,88 43,8
  Män 1,91 1,36 0,55 40,2
  Totalt 2,38 1,67 0,71 42,2

Ersättningsdagar

Sjuklön utbetalades i genomsnitt för 1,86 dagar per anställd under fjärde kvartalet 2020. Det är en ökning med 0,51 ersättningsdagar jämfört med motsvarande kvartal 2019.

Antalet sjukfall ökade

Antalet sjukfall per anställd ökade fjärde kvartalet 2020, jämfört med motsvarande kvartal 2019. Bland kvinnor var det 0,60 sjukfall per anställd och för män 0,38 sjukfall per anställd.

Antal sjukfall under sjuklöneperioden per sektor, kvartal 4
 Antal sjukfall Sjukfall per anställd Antal anställda
Sektor202020192020201920202019
Näringsliv 1 310 108 1 265 328 0,41 0,38 3 225 986 3 298 123
Kommun 669 278 544 414 0,77 0,62 870 571 878 151
Region 195 622 148 054 0,69 0,52 285 269 282 437
Stat 92 916 98 909 0,34 0,37 271 379 264 870
HiO 37 741 36 997 0,35 0,35 107 603 105 587
Totalt 2 305 665 2 093 701 0,48 0,43 4 760 808 4 829 168

De flesta sjukfallen varade högst en vecka

Av alla sjukfall var cirka 79 procent upp till en vecka långa. En och två dagar långa sjukfall var vanligast förekommande och utgjorde cirka 39 procent av alla sjukfall.

Antal sjukfall per fallängd, kvartal 4 2020
Konjunkturstatistik över sjuklöner, 4:e kvartalet 2020

Diagrammet visar antalet sjukfall per fallängd, det vill säga antalet sjukfall som varar en dag, två dagar och så vidare.

 

Definitioner och förklaringar

Sjuklöneperiod är den period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön (första 14 dagarna).

Sjukdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller inte. 

Sjukfall är varje tillfälle då en arbetstagare påbörjar en sjukperiod, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.

Ersättningsdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet som arbetstagaren har rätt till sjuklön (inklusive dagar med karensavdrag).

Alla förändringssiffor beräknas från uppgifter som inte är avrundade. Undersökningen publiceras kvartalsvis.

HiO står för Hushållens icke-vinstdrivande organisationer.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet publiceras 2021-06-08 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Löner och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Lena Österberg

Telefon
010 479 60 19
E-post
lena.osterberg@scb.se

Linda Karbing

Telefon
010-479 66 49
E-post
linda.karbing@scb.se