Till innehåll på sidan

FAQ för BAS

Vad är arbetsmarknadsstatus?

Arbetsmarknadsstatus är den huvudsakliga variabeln i BAS. Den folkbokförda befolkningen i åldrarna 15 till 74 år redovisas efter sex kategorier utifrån tillgängliga administrativa månadsuppgifter på individnivå. En person kan endast tilldelas en status och variabeln är hierarkisk i sin uppbyggnad. Ordningen är sysselsatt, arbetslös, studerande, pensionär, sjuk och övrig.

Hur ofta redovisas BAS?

BAS redovisas första gången 31 maj 2022, innehållande månads-, kvartals- och årsskattningar för perioden januari 2020 till mars 2022. Statistiken kommer till en början att redovisas kvartalsvis, men kommer på sikt att publiceras månadsvis.

Hur aktuell är BAS?

Preliminär statistik redovisas i normalfallet två månader efter det kvartal och de ingående månader som statistiken avser. På sikt kommer även slutlig statistik avseende månader, kvartal och år att redovisas. Den statistiken kommer att redovisas i november året efter referensårets utgång.

Vad kan BAS användas till?

Syftet med BAS är att ge information om utbudet av arbetskraft i Sverige per månad, kvartal och år. BAS redovisar statistik om bland annat antal sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften för den folkbokförda befolkningen i åldern 15 till 74 år. Statistiken kan användas för att beskriva läge, men även utveckling över tid. Den belyser såväl hela befolkningen som mindre grupper, till exempel detaljerade åldersgrupper på kommunnivå.

Vad betyder det att BAS är statistik under uppbyggnad?

BAS utgör inledningsvis så kallad statistik under uppbyggnad. Planen är dock att BAS på sikt ska redovisas som officiell statistik. För mer information om Sveriges officiella statistik och det tillhörande regelverket, se Samordning av Sveriges officiella statistik.

När blir BAS officiell statistik?

SCB planerar att statistiken från BAS kommer att redovisas som officiell statistik under 2023.

Kommer BAS att ersätta AKU?

Nej, BAS är ett komplement till AKU. AKU kommer fortfarande att finnas kvar.

Kommer BAS att ersätta RAMS?

Ja, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) kommer att ersättas av BAS. Under 2022 produceras BAS och RAMS parallellt så att det ska vara möjligt att jämföra de olika statistikkällorna för referensåren 2020 och 2021.

Hur kommer BAS att utvecklas?

Eftersom BAS är statistik under uppbyggnad kommer SCB att fortsätta utveckla exempelvis redovisningen av statistiken på ett sådant sätt att ytterligare användarbehov tillgodoses. Det kan till exempel handla om att visa flöden mellan olika arbetsmarknadsstatusar.