Till innehåll på sidan

Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor 1:a kvartalet 2021

Antalet anställda minskar

Statistiknyhet från SCB 2021-05-20 9.30

Antal anställda minskade med 1,5 procent under första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt fanns det 4 706 155 anställda i riket. Näringslivet minskade med 2,4 procent till 3 178 040 anställda.

Inom offentlig förvaltning fanns det 1 422 763 anställda, vilket är en ökning med 0,3 procent jämfört med samma kvartal föregående år. I statlig sektor ökade antalet anställda med 1,9 procent och i regionerna med 1,7 procent. I kommunerna minskade antalet anställda med 0,7 procent.

Resebyrå och resetjänster minskade med 27,5 procent. Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar minskade med 14,1. Kultur, nöje och fritid minskade 14,1% och Tillverkning av motorfordon och släpvagnar minskade med 2,4 procent.

Sjukfrånvaron minskade med 0,9 procentenheter under första kvartalet 2021.

Lönesumman ökande med 2,9 procent

Den totala lönesumman i Sverige uppgick till 490 miljarder kronor, en ökning med 2,9 procent jämfört med samma period förra året.

Inom näringslivet ökade lönesumman med 2,3 procent och i offentlig förvaltning med 4,8 procent. I kommunal sektor ökade lönesumman med 3,9 procent, statlig sektor 3,8 procent och i regionerna med 8,0 procent. Inom Hushållens icke-vinstdrivande organisationer minskade lönesumman med 0,9 procent.

Bland näringslivets stora branscher fanns den största ökningen av lönesumman inom Informations- och kommunikationsverksamhet, som ökade med 6,2 procent. Lönesumman i Tillverkningsindustrin ökade med 4,4 procent. I de mindre branscherna ökade Gruvor och mineralutvinningsindustrin med 11,6 procent och minskade inom Hotell och restaurang med 23,4 procent.

Antal lediga jobb minskar

Första kvartalet 2021 fanns det cirka 113 000 lediga jobb på arbetsmarknaden, en minskning med 14,6 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020 då antalet lediga jobb uppgick till cirka 132 400.

Av de lediga jobben fanns 64 700 i näringslivet, en minskning med 22 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020. Av dessa var cirka 23 300 vakanser (obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart), vilket är en minskning med 21,6 procent jämfört med första kvartalet 2020.

Rekryteringsgraden (andel lediga jobb av antal anställda) i näringslivet var 2,0 under årets första kvartal, vilket är en minskning jämfört med motsvarande kvartal 2020 då den var 2,5.

I den offentliga förvaltningen fanns det cirka 46 300 lediga jobb, vilket är en minskning med knappt 1 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020. Antalet lediga jobb minskade något inom såväl stat som kommun med 4,2 respektive 0,5 procent, men ökade på regional nivå med 1,8 procent.

Alla förändringar är inte statistiskt säkerställda.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statististiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

2021-08-20 klockan 9.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Löner och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik:

Nicole Nguyen

Telefon
010-479 66 12
E-post
nicole.nguyen@scb.se

Konjunkturstatistik över vakanser:

Freja Sahrblom

Telefon
010-479 61 36
E-post
freja.sahrblom@scb.se

Lönesummor, arbetsgivaravgifter, prel. A-skatt:

Maria Nilsson

Telefon
010-479 60 78
E-post
maria.nilsson@scb.se