Till innehåll på sidan

Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 2:a kvartalet 2020

Antalet anställda minskar

Statistiknyhet från SCB 2020-08-20 9.30

Antal anställda minskade med 1,9 procent under andra kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt fanns det 4 780 900 anställda i landet. Näringslivet minskade med 2,2 procent till 3 251 200 anställda. Lönesumman minskade med 0,4 procent och antalet lediga jobb minskade med 36,5 procent.

Inom offentlig förvaltning fanns det 1 420 400 anställda, vilket är en minskning med 1,4 procent jämfört med samma kvartal föregående år. I statlig sektor ökade antalet anställda med 0,2 procent och i regionerna med 0,8 procent. I kommunerna minskade antalet anställda med 2,5 procent.

Hotell och restaurangverksamhet minskade med 21,1 procent. Arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade tjänster minskade med 14,3 procent. Transport och magasinering minskade med 5,5 procent och Tillverkningsindustrin minskade med 1,2.

Sjukfrånvaron ökade med 1,2 procentenheter under andra kvartalet 2020.

Lönesumman minskade med 0,4 procent

Den totala lönesumman i Sverige uppgick till 485 miljarder kronor, en minskning med 0,4 procent jämfört med samma period förra året.

I näringslivet minskade lönesumman med 0,8 procent och ökande i offentlig förvaltning med 0,9 procent. I kommunal sektor minskade lönesumman med 1,8 procent, ökade i statlig sektor med 5,8 procent och i regionerna med 2,7 procent. Inom Hushållens icke-vinstdrivande organisationer minskade lönesumman med 3,7 procent.

Bland näringslivets stora branscher fanns den största ökningen av lönesumman i Informations- och kommunikationsverksamhet, som ökade med 7,0 procent. Lönesumman i Byggbranschen ökade med 1,7 procent. I de mindre branscherna ökade El-, gas- och värmeverk med 8,5 procent.

Antal lediga jobb minskar

Andra kvartalet 2020 fanns det cirka 86 800 lediga jobb på arbetsmarknaden, en minskning med 36,5 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019 då antalet lediga jobb uppgick till cirka 136 800.

Av de lediga jobben fanns 49 700 i näringslivet, en minskning med 46,3 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019. Av dessa var cirka 18 600 vakanser (obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart), vilket är en minskning med 52,1 procent jämfört med 2019.

Rekryteringsgraden (andel lediga jobb av antal anställda) i näringslivet minskade under årets andra kvartal. Rekryteringsgraden på 1,5 kan jämföras med motsvarande kvartal 2019 då den var 2,7.

I den offentliga förvaltningen fanns det cirka 34 800 lediga jobb, vilket är en minskning med 15,7 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019. Antalet lediga jobb minskade inom såväl stat som kommun och landsting med 13,1 och 16,8 respektive 15 procent.

Alla förändringar är inte statistiskt säkerställda.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statististiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

2020-11-19 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Löner och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik:

Konjunkturstatistik över vakanser:

Lönesummor, arbetsgivaravgifter, prel. A-skatt:

Förfrågningar

Leif Norén

Telefon
010-479 64 78
E-post
leif.noren@scb.se

Freja Sahrblom

Telefon
010-479 61 36
E-post
freja.sahrblom@scb.se

Maria Nilsson

Telefon
010-479 60 78
E-post
maria.nilsson@scb.se