Till innehåll på sidan

Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 2:a kvartalet 2022

Antalet anställda ökar

Statistiknyhet från SCB 2022-08-19 8.00

Antal anställda ökade med 4,5 procent under andra kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt fanns det 5 071 111 anställda i riket. Näringslivet ökade med 6,0 procent till 3 496 503 anställda.

Inom offentlig förvaltning fanns det 1 460 990 anställda, vilket är en ökning med 1,7 procent jämfört med samma kvartal föregående år. I statlig sektor ökade antalet anställda med 2,3 procent och i regionerna med 0,2 procent. I kommunerna ökade antalet anställda med 2,0 procent.

Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik ökade med 7,1 procent. Arbetsförmedling och bemanning ökade med 16,2 procent. Tillverkning av motorfordon och släpvagnar samt transport och magasinering ökade med 3,5 procent respektive 6,0 procent.

Sjukfrånvaron minskade med 0,3 procentenheter under andra kvartalet 2022.

Lönesumman ökade med 7,1 procent

Den totala lönesumman i Sverige uppgick till 555 miljarder kronor, en ökning med 7,1 procent jämfört med samma period förra året.

Inom näringslivet ökade lönesumman med 8,6 procent och i offentlig förvaltning med 3,6 procent. I kommunal sektor ökade lönesumman med 4,1 procent, statlig sektor 4,4 procent och i regionerna med 1,5 procent. Inom Hushållens icke-vinstdrivande organisationer ökade lönesumman med 5,3 procent.

Bland näringslivets stora branscher fanns den största ökningen av lönesumman för verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, som ökade med 9,7 procent. Lönesumman i Tillverkningsindustrin ökade med 8,6 procent. I de mindre branscherna ökade lönesumman inom Hotell och restauranger med 37,0 procent.

Antal lediga jobb ökar

Andra kvartalet 2022 fanns det cirka 192 100 lediga jobb på arbetsmarknaden, en ökning med 45,5 procent jämfört med motsvarande kvartal 2021 då antalet lediga jobb uppgick till cirka 132 000.

Av de lediga jobben fanns cirka 129 400 i näringslivet, en ökning med 49,0 procent jämfört med motsvarande kvartal 2021. Av dessa var cirka 58 200 vakanser (obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart), vilket är en ökning med 60,2 procent jämfört med andra kvartalet 2021.

Rekryteringsgraden (andel lediga jobb av antal anställda) i näringslivet var 3,7 under årets andra kvartal, vilket är en ökning jämfört med motsvarande kvartal 2021 då den var 2,6.

I den offentliga förvaltningen fanns det cirka 58 800 lediga jobb, vilket är en ökning med 38,5 procent jämfört med motsvarande kvartal 2021. Antalet lediga jobb ökade inom såväl stat som kommun med 53,2 respektive 35,5 procent. På regional nivå ökade de lediga jobben med 29,1 procent.

Alla förändringar är inte statistiskt säkerställda.

Nästa publiceringstillfälle

2022-11-18 klockan 8.00

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik:

Nicole Nguyen

Telefon
010-479 66 12
E-post
nicole.nguyen@scb.se

Konjunkturstatistik över vakanser:

Freja Sahrblom

Telefon
010-479 61 36
E-post
freja.sahrblom@scb.se

Lönesummor, arbetsgivaravgifter, prel. A-skatt:

Kenneth Lambertson

Telefon
010-479 62 91
E-post
kenneth.lambertson@scb.se