Till innehåll på sidan

Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 3:e kvartalet 2019

I statlig sektor ökar antalet anställda

Statistiknyhet från SCB 2019-11-21 9.30

Det totala antalet anställda var 4 872 474 tredje kvartalet 2019, av dessa var 3 338 320 anställda inom näringslivet. Lönesumman ökade med 3,7 procent och antalet lediga jobb minskade med 4,1 procent.

Inom offentlig förvaltning fanns det 1 424 000 anställda, vilket är en ökning med 0,7 procent jämfört med samma kvartal föregående år. I statlig sektor ökade antalet anställda med 3,9 procent och i landstingssektorn med 2,3 procent. I kommunal sektor minskade antalet anställda med -0,7 procent.

Branschen Magasinering och andra stödtjänster ökade med 11,8 procent. Vetenskaplig forsking och utveckling ökade med 15,0 procent. Fastighetsverksamhet ökade med 10,0 procent och tillverkling av motorfordon och släpvagnar minskade med 2,2 procent.

Sjukfrånvaron låg oförändrad på 2,9 procent under tredje kvartalet 2019.

Lönesumman ökade med 3,7 procent

Den totala lönesumman i Sverige uppgick till 480 miljarder kronor, en ökning med 3,7 procent jämfört med samma period förra året.

I näringslivet ökade lönesumman med 3,7 procent och i offentlig förvaltning med 3,9 procent. I kommunal sektor ökade lönesumman med 3,0 procent, i statlig sektor med 5,4 procent och i landstingssektorn med 4,6 procent. Inom Hushållens icke-vinstdrivande organisationer ökade lönesumman med 1,9 procent.

Bland näringslivets stora branscher fanns den största ökningen av lönesumman i Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik som ökade lönesumman med 5,1 procent. Branschen Byggindustri ökade med 4,2 procent. I de mindre branscherna ökade Jordbruk, skogsbruk och fiske med 5,7 procent och Kultur, nöje, fritid med 4,8 procent.

Rekryteringsgraden minskar i näringslivet

Tredje kvartalet 2019 fanns det cirka 99 200 lediga jobb på arbetsmarknaden, en minskning med 4,1 procent jämfört med motsvarande kvartal 2018 då antalet lediga jobb uppgick till cirka 103 400.

Av de lediga jobben fanns 76 100 i näringslivet, en minskning med 4,1 procent jämfört med motsvarande kvartal 2018. Av dessa var cirka 33 600 vakanser (obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart), vilket är en minskning med 8,0 procent jämfört med 2018.

Rekryteringsgraden (andel lediga jobb av antal anställda) i näringslivet minskade under årets tredje kvartal. Rekryteringsgraden på 2,2 är något lägre jämfört med motsvarande kvartal 2018. En minskad rekryteringsgrad kan tolkas som en minskad rekryteringsaktivitet. Tredje kvartalet 2019 hade branschgruppen tjänstenäringar 2,6 i rekryteringsgrad, industri 2,1 och övriga branscher 2,1.

I den offentliga förvaltningen fanns det cirka 21 400 lediga jobb, vilket är en minskning med 1,7 procent jämfört med motsvarande kvartal 2018.

I hushållens icke-vinstdrivande organisationer fanns det cirka 1 800 lediga jobb under tredje kvartalet 2019.

Alla förändringar är inte statistiskt säkerställda.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statististiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

2020-02-20 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Löner och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik:

Nicole Nguyen

Telefon
010-479 66 12
E-post
nicole.nguyen@scb.se

Konjunkturstatistik över vakanser:

Emma Strand

Telefon
010-479 61 01
E-post
emma.strand@scb.se

Lönesummor, arbetsgivaravgifter, prel. A-skatt:

Per Åslund

Telefon
010-479 67 61
E-post
per.aslund@scb.se