Till innehåll på sidan

Yrkesregistret med yrkesstatistik 2015:

Ojämn könsfördelning bland chefer

Statistiknyhet från SCB 2017-03-08 9.30

Totalt var 61 procent män och 39 procent kvinnor anställda som chef exklusive politiker, högre ämbetsmän och vd:ar. Kvinnliga chefer fanns i huvudsak i kvinnodominerade yrkesgrupper, och männen i mansdominerade, som byggverksamhet och tillverkning.

Om man beaktar den underliggande könsfördelningen bland anställda i respektive bransch när man tittar på könsfördelningen bland cheferna visar det sig att det var en obalanserad könsfördelning i alla branscher utom fyra. I dessa fyra var andelen kvinnor bland de anställda nästan lika stor som andelen kvinnor bland cheferna. Här ingår alla chefsgrupper i jämförelsen.

Störst skillnad var det inom Handel. Andelen kvinnor bland de anställda var 47 procent och andelen män var 53 procent, medan andelen kvinnor bland cheferna var 29 procent och andelen män 71 procent.

Minst skillnad var det i branscherna Energiförsörjning; miljöverksamhet, Information och kommunikation samt Byggverksamhet där andelen kvinnor bland de anställda var nästan lika stor som bland cheferna. I branschen Transport och magasinering var andelen kvinnor bland cheferna två och en halv procent högre än bland de anställda. Dock var andelen kvinnor i dessa branscher låg.

Diagram 1. Könsfördelningen bland de anställda jämfört med könsfördelningen bland chefer, efter näringsgren (SNI2007 grov nivå) 2015

Diagram

Nästan lika många inrikes som utrikes födda doktorander, men låg andel utrikes födda i blåljusyrken

Tabell 1a visar de 15 yrken med störst andel anställda utrikes födda. Totalt fanns cirka 619 000 anställda utrikes födda i åldern 16-64 år med yrkesuppgift. Det motsvarar 15 procent av alla anställda.

Yrket med störst andel utrikes födda var Pizzabagare med 69 procent, följt av Städare, Övrig hemservicepersonal m.fl. samt Doktorander. De senare yrkena hade alla en relativt jämn fördelning mellan inrikes och utrikes födda med cirka 50 procent vardera. Det speglar dock inte den genomsnittliga andelen utrikes födda på arbetsmarknaden som var 15 procent, så i det avseendet var utrikes födda överrepresenterade i yrkena.

Tabell 1a. De 15 yrken med störst andel anställda utrikes födda, 2015
Yrke1TotaltAntal
inrikes födda
Antal utrikes
födda
Andel utrikes
födda
Pizzabagare m.fl.
2 730 830 1 900 69
Städare
74 480 35 160 39 320 53
Övrig hemservicepersonal m.fl.
1 520 760 760 50
Doktorander
12 680 6 490 6 190 49
Koreografer och dansare
300 160 140 47
Buss- och spårvagnsförare
23 190 13 200 9 990 43
Forskarassistenter m.fl.
1 380 820 570 41
Taxiförare m.fl.
10 700 6 400 4 300 40
Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning
2 870 1 730 1 140 40
Städledare och husfruar
2 330 1 410 920 39
Slaktare och styckare m.fl.
3 550 2 160 1 390 39
Övriga läkare
4 680 2 900 1 780 38
Övriga livsmedelsförädlare
580 360 220 38
Läderhantverkare och skomakare
280 170 100 37
Reklamutdelare och tidningsdistributörer
7 250 4 600 2 650 37
Totalt
4 051 300 3 432 500 618 800 15

1) Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012) på fyrsiffernivå. Siffrorna är avrundade till närmaste 10-tal

De yrken med minst andel utrikes födda var Officerare och Specialistofficerare följt av Brandmän där två procent var utrikes födda. Bland de 15 yrken med minst andel utrikes födda finns flera yrken som brukar benämnas som ”blåljusyrken”. I listan finns Polis, Brandmän och Ambulanssjukvårdare som samtliga har mellan två och fyra procent utrikes födda. Det är lägre än den genomsnittliga siffran för utrikes födda på arbetsmarknaden som var 15 procent. I det avseendet var utrikes födda underrepresenterade i yrkena.

Tabell 1b. De 15 yrkena med minst andel anställda utrikes födda, 2015
Yrke1TotaltAntal
inrikes
födda
Antal
utrikes
födda
Andel
utrikes
födda
Officerare
1 550 1 520 30 2
Specialistofficerare
1 340 1 310 30 2
Brandmän
5 330 5 200 130 2
Flygledare
720 700 20 3
Bergssprängare
420 410 10 3
Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1
510 500 20 3
Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl.
550 540 20 3
Soldater m.fl.
6 810 6 590 220 3
Fiskare
300 290 10 3
Ambulanssjukvårdare
1 020 990 40 3
Processoperatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning
2 000 1 930 70 3
Maskinbefäl
710 680 30 4
Förare av jordbruks- och skogsmaskiner
6 510 6 270 230 4
Poliser
16 150 15 570 590 4
Anläggningsmaskinförare m.fl.
15 000 14 410 590 4
Totalt
4 051 300 3 432 500 618 800 15

1) Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012) på fyrsiffernivå. Siffrorna är avrundade till närmaste 10-tal.

Andel utrikes födda kvinnor och män

Tabell 1c och 1d visar de 5 yrken med störst andel utrikes födda kvinnor respektive män.

Yrket med störst andel utrikes födda kvinnor var Brunnsborrare m.fl. Det var dock ett yrke med ytterst få kvinnor. Därefter följde Övrig hemservicepersonal m.fl. där varannan kvinna i yrket var utrikes född. Nästan samma fördelning hade Städare samt Koreografer och dansare där andelen utrikes födda kvinnor var 48 procent.

Bland yrken med minst andel utrikes födda fanns yrken med få kvinnor i topp, som Anläggningsdykare, Specialistofficerare och Ambulanssjukvårdare.

Tabell 1c. De 5 yrkena med störst andel anställda utrikes födda kvinnor, 2015
Yrke1 TotaltAntal kvinnorAntal utrikes
födda kvinnor
Andel utrikes
födda kvinnor
av antal kvinnor
Brunnsborrare m.fl.
530 0 0 100
Övrig hemservicepersonal m.fl.
1 520 1 270 640 50
Städare
74 480 55 850 27 060 48
Koreografer och dansare
300 170 80 48
Doktorander
12 680 5 970 2 700 45

1) Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012) på fyrsiffernivå. Siffrorna är avrundade till närmaste 10-tal.

Yrket med störst andel utrikes födda män var Pizzabagare med 84 procent, följt av Städare med 66 procent. Stor andel utrikes födda män fanns även inom yrken som Tandhygienister, Skräddare och sömmerskor m.fl. samt Övriga skönhets- och kroppsterapeuter. De fyra senare yrkena är samtliga kvinnodominerade.

Tabell 1d. De 5 yrkena med störst andel anställda utrikes födda män, 2015
Yrke1TotaltAntal mänAntal utrikes
födda män
Andel utrikes
födda män
av antal män
Pizzabagare m.fl.
2 730 2 080 1 750 84
Städare
74 480 18 630 12 260 66
Tandhygienister
3 700 120 80 63
Skräddare och ateljésömmerskor m.fl.
820 120 80 62
Övriga skönhets- och kroppsterapeuter
640 70 40 60

1) Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012) på fyrsiffernivå. Siffrorna är avrundade till närmaste 10-tal.

Bland de yrken med minst andel män som var utrikes födda fanns Officerare och Fastighets- och förvaltningschefer, som är mansdominerade yrken samt Skolsköterskor och Dietister som är kvinnodominerade yrken.

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avseende anställda redovisas för de i ålder 16-64 år som klassats som förvärvsarbetande enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på kontroll- och deklarationsuppgifter från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsbelopp eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ingår i ramen. Som anställd räknas också företagare som driver sitt bolag som aktiebolag.

Yrke är klassificerat och grupperat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras i mars 2018.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Löner och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Susanne Gullberg Brännström

Telefon
010-479 66 61
E-post
susanne.gullbergbrannstrom@scb.se