Till innehåll på sidan

Yrkesregistret med yrkesstatistik 2017

Högst andel utrikes födda bland pizzabagare

Statistiknyhet från SCB 2019-03-07 9.30

Yrket med högst andel utrikes födda är pizzabagare. Det var även yrket med störst andel utrikes födda män, 88 procent. Yrket med störst andel utrikes födda kvinnor var Övrig hemservicepersonal med 68 procent. Därefter följde Städare där nästan varannan kvinna i yrket var utrikes född. Av de anställda i åldern 16-64 år var 17 procent utrikes födda.

Det vanligaste yrket i riket år 2017 var Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende där 92 procent var kvinnor och 8 procent var män. Det var även det vanligaste yrket för kvinnor. Vanligaste yrket för män var Företagssäljare, som var det fjärde vanligaste yrket totalt, med 73 procent män och 27 procent kvinnor.

De 15 yrken med störst andel anställda utrikes födda, 2017
Yrke1)TotaltAntal
Inrikes
födda
Antal
Utrikes
födda
Andel
Utrikes
födda
Pizzabagare m.fl.
3 600 770 2 830 79
Övrig hemservicepersonal m.fl.
3 270 1 020 2 250 69
Översättare, tolkar och lingvister m.fl.
3 000 1 230 1 770 59
Städare
73 420 31 330 42 090 57
Doktorander
9 730 4 800 4 930 51
Buss- och spårvagnsförare
23 830 12 300 11 530 48
Taxiförare m.fl.
11 330 5 990 5 330 47
Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning
3 030 1 620 1 410 46
Koreografer och dansare
370 210 170 45
Forskarassistenter m.fl.
2 870 1 620 1 240 43
Slaktare och styckare m.fl.
3 400 1 930 1 470 43
Städledare och husfruar
2 450 1 430 1 020 42
Övriga skönhets- och kroppsterapeuter
890 520 370 42
Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri
4 460 2 630 1 840 41
Restaurang- och köksbiträden m.fl.
68 140 41 580 26 560 39
Totalt
4 270 900 3 537 000 733 900 17

1) Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK2012) på fyrsiffernivå. Totalt antal för de med yrkesuppgift. Siffrorna är avrundade till närmaste 10-tal.

Jämn könsfördelning bland chefer totalt sett

Totalt var 60 procent män och 40 procent kvinnor anställda som chef (exklusive Politiker, högre ämbetsmän och Vd:ar). Kvinnliga chefer fanns i huvudsak i kvinnodominerade yrkesgrupper, medan männen fanns inom mansdominerade, som byggverksamhet och tillverkning.

Störst andel kvinnliga chefer fanns inom utbildning samt inom hälso- och sjukvård och då i yrkesgrupperna, Chefer inom förskoleverksamhet samt Chefer inom äldreomsorgen, med 93 respektive 86 procent kvinnor.

Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva var den chefsfunktion med störst andel män, 91 procent.

Chefsfunktioner där könsfördelning var jämn var bland annat Ekonomi- och finanschefer, Informations-, kommunikations- och Pr-chefer samt Restaurang- och kökschefer.

Om man beaktar den underliggande könsfördelningen bland anställda i respektive bransch och på könsfördelningen bland cheferna där, visar det sig att det är en obalanserad könsfördelning i alla branscher utom tre. Det vill säga, där andelen kvinnor bland de anställda var nästan lika stor som andelen kvinnor bland cheferna.

Könsfördelningen bland de anställda jämfört med könsfördelningen bland chefer, efter näringsgren (SNI2007 grov nivå) 2017

Yrken med anställda i bemanningsföretag

Bland Övriga montörer var 25 procent av de anställda från ett bemanningsföretag. Det är det yrke med störst representation av bemanningspersonal. Därefter följer Processövervakare, metallproduktion samt Maskinbefäl med 21 respektive 20 procent. 

Könsfördelningen i de yrken som hade en stor andel bemanningspersonal var ojämn både i yrkena totalt sett och bland den personal som kom från bemanningsföretagen. Bland Piloter var 93 procent män i yrket, och 93 procent var män bland de piloter som kom från bemanningsföretag. Det enda yrket där könsfördelningen var jämn i båda fallen var Kundtjänstpersonal, där 40 procent var män och 60 procent var kvinnor i yrket totalt sett. Fördelningen bland kundtjänstepersonalen från bemanningsföretagen var ännu jämnare med 48 procent män och 52 procent kvinnor.

Ett yrke som stack ut på grund av den stora skillnaden i könsfördelning mellan personerna i yrket totalt sett och personerna från bemanningsföretagen var Prepresstekniker. I det yrket fanns totalt sett 62 procent män och 38 procent kvinnor. Bland personalen som kom från bemanningsföretag var istället 85 procent män och 15 procent kvinnor.

De 15 yrkena med störst andel anställda från bemanningsföretag, 2017
  Könsfördelning
i yrket
Könsfördelning
bemanning
Yrke1)Antal
totalt
Andel
män
Andel
kvinnor
Andel
bemaning
Andel
män
Andel
kvinnor
Övriga montörer
10 890 76 24 25 74 26
Processövervakare, metallproduktion
2 720 85 15 21 80 20
Maskinbefäl
570 97 3 20 100 0
Truckförare
12 240 86 14 19 83 17
Kabinpersonal m.fl.
2 450 21 79 17 24 76
Backofficepersonal m.fl.
2 170 37 63 16 38 62
Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning
14 880 75 25 12 78 22
Lager- och terminalpersonal
81 520 78 22 12 79 21
Prepresstekniker
1 800 62 38 11 85 15
Övriga yrken inom socialt arbete
2 510 33 67 11 35 65
Piloter m.fl.
1 650 93 7 11 93 7
Övriga drifttekniker och processövervakare
2 670 85 15 9 74 26
Handpaketerare och andra fabriksarbetare
11 660 63 37 9 76 24
Kundtjänstpersonal
30 080 40 60 9 48 52
Fordonsmontörer
10 660 85 15 8 75 25

1 Enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012) på fyrsiffernivå. Siffrorna är avrundade till närmaste 10-tal, därför summerar inte andelarna alltid till 100. Avser yrken med minst 100 personer från bemanningsföretag. Kod 78200 enligt SNI2007

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avseende anställda redovisas för de i ålder 16-64 år som klassats som förvärvsarbetande enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Klassificeringen av förvärvsarbetande baseras huvudsakligen på kontroll- och deklarationsuppgifter från Skatteverket. För att klassificeras som förvärvsarbetande ska personen ha en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsbelopp eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige 31 december och vara mellan 16 och 74 år.  Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ingår i ramen. Som anställd räknas också företagare som driver sitt bolag som aktiebolag.

Yrke är klassificerat och grupperat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet:

Yrkesregistret med yrkesstatistik 2017 (pdf)

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras i mars 2020.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Löner och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Linn Eriksson

Telefon
010-479 61 34
E-post
linn.eriksson@scb.se