Till innehåll på sidan

Befolkningsstatistik, 1:a halvåret 2016:

Fortsatt hög folkökning

Statistiknyhet från SCB 2016-08-17 9.30

Vid halvårsskiftet 2016 uppgick Sveriges folkmängd till 9 906 331 personer, av dessa var 4 943 692 kvinnor och 4 962 639 män. Det är ökning på drygt 55 000 personer sedan årsskiftet och i nio av tio kommuner ökade befolkningen.

Under första halvåret 2016 ökade den svenska folkmängden med 55 300 personer vilket var 9 500 personer fler än motsvarande period året innan. Folkökningen berodde främst på att invandringen var betydligt högre än utvandringen. Jämfört med första halvåret 2015 ökade invandringen och utvandringen minskade. Samtliga län fick fler invånare och i endast en av tio kommuner minskade folkmängden.

Invandringen ökade och utvandringen minskade

Under första halvåret 2016 invandrade drygt 62 200 personer, vilket var 4 procent fler än motsvarande period året innan. Utvandringen var 21 800 personer vilket var en minskning med 16 procent jämfört med 2015. Den minskade utvandringen berodde dock främst på att Skatteverket under 2015 utredde personer med upphörda uppehållstillstånd vilket medförde att många av dem blev avregistrerade som utvandrade.

Av invandrarna under första halvåret var knappt 23 000 medborgare i Norden eller EU/EES. De har rätt att bosätta sig i Sverige utan uppehållstillstånd och behöver inte heller uppge varför de bosätter sig i Sverige. Övriga 39 300 invandrare ska däremot vanligtvis ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket och uppge grund för bosättning. Knappt hälften av dem var flyktingar och nästan fyra av tio var anhöriginvandrare. Jämfört med första halvåret 2015 har flyktingarna ökat och anhöriginvandrarna minskat. Flyktingarna var oftast män och anhöriginvandrarna var oftast kvinnor.

Grund för bosättning första halvåret efter kön och medborgarskap
MedborgarskapGrund för
bosättning
20162015
    Total Därav 
Andel
Totalt
      Kvinnor Män
Kvinnor
 
Totalt
  62 240 27 350 34 890
43,9
59 854
Norden och
EU/EES
  22 972 10 025 12 947
43,6
22 691
Övriga
världen
  39 268 17 325 21 943
44,1
37 163
             
  Därav          
  Arbete/studier 3 022 773 2 249
25,6
3 652
  Familjeband 15 182 9 049 6 133
59,6
17 489
  Flykting 18 653 6 459 12 194
34,6
14 271
  Övrigt 1 082 433 649
40,0
779
  Uppgift saknas 1 329 611 718
46,0
972

Närmare var fjärde invandrare, eller 14 600 personer, under första halvåret 2016 var född i Syrien. Det var mer än dubbelt så många som de svenskfödda invandrarna som var den näst största gruppen. Bland utvandrarna var den största gruppen personer födda i Sverige. Drygt 7 900 svenskfödda flyttade från Sverige under första halvåret, vilket var lite drygt var tredje utvandrare.

In- och utvandring efter födelseland, första halvåret 2015 och 2016
FödelselandFörsta halvåret 2016Första halvåret 2015
  Invandring Utvandring Netto Invandring
Utvandring
Netto
Samtliga länder
62 240 21 808 40 432 59 854
25 979
33 875
Syrien
14 621 119 14 502 13 385
85
13 300
Sverige
6 741 7 942 ‑1 201 6 672
8 277
‑1 605
Eritrea
3 214 31 3 183 3 458
47
3 411
Polen
2 460 795 1 665 2 550
674
1 876
Irak
1 961 736 1 225 1 868
1 033
835
Somalia
1 871 295 1 576 1 804
368
1 436
Indien
1 796 773 1 023 1 712
1 095
617
Afghanistan
1 425 57 1 368 1 459
74
1 385
Rumänien
1 082 283 799 957
258
699
Finland
1 024 978 46 995
907
88
Övriga länder
26 045 9 799 16 246 24 994
13 161
11 833

Sortering baseras på invandringen 2016.

Den ökade invandringen och minskade utvandringen medförde ett invandringsöverskott på 40 400 personer vilket var 6 600 personer fler än under första halvåret 2015. För svenskfödda var det dock 1 200 fler utvandrare än invandrare under första halvåret.

Invandring och utvandring per månad under 2016 

 Diagram

Invandringen fördelades relativt jämnt över riket och endast i två av Sveriges kommuner, Vallentuna och Bollebygd, var det färre som invandrade än utvandrade under första halvåret. Ljusnarsberg var den kommun som hade störst invandring i förhållande till folkmängden. Under första halvåret invandrade 141 personer vilket kan jämföras med kommunens folkmängd som var 4 939 personer den 30 juni 2016.

Fler födda och färre döda

Under första halvåret 2016 föddes 60 400 barn vilket var 2 500 fler nyfödda än under första halvåret 2015. Under perioden avled även 46 100 personer vilket var knappt 1 300 färre än året innan. Födelseöverskottet, födda minus döda, blev därmed 3 700 personer högre än under motsvarande period året innan.

Födda och döda per månad under 2016

Diagram

Diagrammet innehåller inte 100 avlidna som saknar uppgift om dödsmånad.

Till följd av skev ålderstruktur var antalet döda fler än antalet födda i drygt hälften av Sveriges kommuner. Störst negativ skillnad hade Simrishamn där det avled 103 personer fler än det föddes. Det var nästan tre gånger fler döda, 163, än födda, 60. I Stockholms kommun föddes däremot 3 720 fler än det dog, vilket var mer än dubbelt som många som antalet döda.

Flest födda i förhållande till folkmängden hade Solna där det föddes 716 barn eller 9,3 barn på 1 000 invånare den 30 juni 2016. I Sotenäs föddes minst antal barn i förhållande till folkmängden, 27 barn eller 3,0 barn på 1 000 invånare. Flest döda i förhållande till folkmängden hade Pajala 10,8 dödsfall på 1 000 invånare och i Knivsta var det förhållandevis lägst antal dödsfall, 2,4 döda per 1 000 invånare. Det är ganska stora skillnader mellan olika kommuner och det beror till största del på skillnader i befolkningssammansättning. Är befolkningen relativt ålderstigen leder det till fler dödsfall än födslar.

Färre giftermål och skilsmässor

Under första halvåret har 21 500 giftermål och 12 000 skilsmässor registrerats. Det är något färre än under motsvarande period 2015 då det hade registrerats 22 000 giftermål och 12 300 skilsmässor.
Dagen med flest giftermål var lördagen den 11 juni då lite drygt 1 400 par gifte sig. Förmodligen kommer det även att bli årets vanligaste vigseldag då Skansen i Stockholm anordnade drop in-bröllop den dagen. Sedan 2013 har årets vanligaste vigseldag sammanfallit med drop in-dagen på Skansen.

Fler invånare i nio av tio kommuner

Den höga invandringen under första halvåret 2016 medförde att alla län och 263 av 290 kommuner ökade befolkningen under första halvåret 2016. Endast två kommuner hade fler utvandrare än invandrare. Många kommuner har dock en åldrande befolkning vilket medförde att det i hälften av kommunerna dog fler än det föddes. Flyttningar inom Sverige påverkar inte folkmängden på riksnivå, men på regional nivå är däremot inrikes omflyttning en viktig faktor som påverkar befolkningsstorleken.

Antal kommuner, första halvåret 2016
 FolkökningFödelse-
överskott
Flyttningsnetto
(inflyttade - utflyttande)
     
Inom län
Övriga Sverige Utlandet
Positiv 263 139 161  148 287
Negativ 27 147 127  141 2
Ingen skillnad 0 4 1 1

Under första halvåret 2016 registrerades 233 100 flyttningar över kommungräns. Av dem var 134 300 mellan kommuner inom ett län och 98 800 mellan län.

Kommunen med flest inflyttningar från andra kommuner i förhållande till de inrikes utflyttningarna var Järfälla som hade drygt 600 fler inflyttningar än utflyttningar. Störst negativt flyttningsnetto med andra kommuner i Sverige hade Stockholms kommun. Under första halvåret 2016 var det 2 600 personer fler som flyttade från Stockholm än till. Det var dock främst mot grannkommunerna i länet som flyttutbytet var negativt. Totalt var det drygt 4 100 personer fler som flyttade till andra kommuner i länet än vice versa. Mot övriga Sverige var det däremot 1 500 personer fler som flyttade till Stockholm än flyttade från Stockholm. Även de andra storstadskommunerna, Göteborg och Malmö, hade negativt flyttutbyte med kommuner i de egna länen och ett positivt flyttutbyte med övriga Sverige.

Flest utflyttare till andra län jämfört med inflyttarna hade universitetskommunerna Lund, Umeå och Linköping. Det har främst att göra med de omflyttningar som sker i samband med terminsslutet.

Flest inrikes flyttningar över kommungräns under första halvåret i förhållande till folkmängden hade Sundbyberg medan Skellefteå hade minst antal flyttningar. Sundbyberg, där folkmängden var 46 870 personer den 30 juni 2016, hade cirka 3 100 inflyttare och 2 900 utflyttare under första halvåret. Skellefteå, med en folkmängd på 72 216 personer, hade cirka 690 inflyttare och 820 utflyttare under samma period.

Störst folkökning hade Stockholms kommun där befolkningen ökade med 4 600 personer. Det var främst höga födelsetal som låg bakom folkökningen i Stockholm. Den procentuellt största folkökningen hade däremot Bollebygd som ökade med 2,0 procent, eller 179 personer. Det var främst en hög inflyttning från övriga Västra Götaland som låg bakom befolkningstillväxten i Bollebygd.

Den största folkminskningen under första halvåret hade Gällivare där befolkningen minskade med 82 personer. Det var främst den inrikes omflyttningen som påverkade befolkningen negativt och då främst flyttningar till andra kommuner i Norrbotten. Den största procentuella befolkningsminskningen hade Skinnskatteberg där befolkningen minskade med 1,2 procent, eller 55 personer. Även här var det främst den inrikes omflyttningen som påverkade folkmängden negativt, men för Skinnskatteberg var det främst flyttare som lämnade Västmanlands län som låg bakom den minskade befolkningen.

Preliminär befolkningsstatistik, första halvåren 2012–2016
 20162015201420132012
Folkmängd 30 juni
9 906 331 9 793 172 9 694 194 9 596 436
9 514 406
Kvinnor
4 943 692 4 894 904 4 851 560 4 808 100
4 770 172
Män
4 962 639 4 898 268 4 842 634 4 788 336
4 744 234
Folkökning
55 314 45 817 49 330 40 543
31 551
Kvinnor
23 641 19 789 21 053 18 112
14 151
Män
31 673 26 028 28 277 22 431
17 400
Födda
60 405 57 912 58 721 57 950
57 428
Flickor
29 521 28 021 28 353 28 108
27 898
Pojkar
30 884 29 891 30 368 29 842
29 530
Döda
46 057 47 308 44 554 47 129
47 476
Kvinnor
23 620 24 384 22 880 24 542
24 673
Män
22 437 22 924 21 674 22 587
22 803
Födelseöverskott
14 348 10 604 14 167 10 821
9 952
Kvinnor
5 901 3 637 5 473 3 566
3 225
Män
8 447 6 967 8 694 7 255
6 727
Invandringar
62 240 59 854 56 440 52 816
45 270
Kvinnor
27 350 27 192 25 506 25 132
21 502
Män
34 890 32 662 30 934 27 684
23 768
Utvandringar
21 808 25 979 22 140 23 785
24 113
Kvinnor
9 902 11 749 10 385 10 926
10 801
Män
11 906 14 230 11 755 12 859
13 312
Invandringsöverskott
40 432 33 875 34 300 29 031
21 157
Kvinnor
17 448 15 443 15 121 14 206
10 701
Män
22 984 18 432 19 179 14 825
10 456
Giftermål
21 481 21 996 22 764 22 266
23 358
Skilsmässor
11 970 12 273 12 822 13 097
11 948

Asylsökande

Under första halvåret 2016 har antalet asylsökande minskat kraftigt jämfört med det höga antalet asylsökande under hösten. Totalt har 15 500 personer ansökt om asyl vilket är en halvering jämfört med första halvåret 2015 och en tiondel jämfört med andra halvåret 2015. Syrien var det vanligaste medborgarskapet bland de asylsökande och det har gällt alla månader förutom två, sedan juli 2012. Undantaget är november och december 2015 då det vanligaste medborgarskapet var Afghanistan.

Asylsökande per månad, 2015 och 2016

Diagram

Definitioner och förklaringar

Statistiken baseras på preliminär statistik över folkmängden och befolkningsförändringar. Statistiken kan komma att förändras något varefter sena aviseringar inkommer. Jämförelser med tidigare år avser den statistik som var tillgänglig i augusti respektive år.

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden den 31 december 2015 och den 30 juni 2016.

Händelser (födslar, dödsfall, flyttningar) som skett före 2016, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden för 2016 men redovisas inte som händelser under året utan redovisas som en justeringspost.

Folkökningen under 2016 beräknas genom att summera födelse- och flyttningsöverskottet samt den så kallade justeringsposten. Under första halvåret 2016 var justeringsposten 534 personer.

Födelseöverskottet/Födelsenetto definieras som antalet födda minus antalet döda.

Invandringsöverskottet/invandringsnetto definieras som antalet invandrade från utlandet minus antalet utvandrade till utlandet.

Inrikes flyttningsöverskott/Inrikes flyttningsnetto definieras som antalet inrikes inflyttade minus antalet inrikes utflyttade.

Statslösa är personer som inte är erkända som medborgare i något land.

Asylsökande En utländsk medborgare som begärt skydd mot förföljelse men vars ansökan fortfarande behandlas av Migrationsverket och/eller Migrationsdomstolen. Personen är inte folkbokförd i Sverige och ingår därför inte i folkmängden.

En person som kommer till Sverige utan sin familj och är yngre än 18 år när denne ansöker om asyl räknas som ensamkommande flyktingbarn.

Giftermål/skilsmässor: Modellen för beräkning av antalet giftermål och skilsmässor reviderades under 2015. Statistiken för första halvåret 2012–2015 har reviderats jämfört med tidigare publiceringar. Den tidigare modellen exkluderade bland annat giftermål och skilsmässor där kvinnan i ett tvåkönat par inte var folkbokförd i Sverige. Förändringen har medfört att antalet giftermål blivit cirka 10 procent fler och antalet skilsmässor blivit cirka 5 procent fler jämfört med tidigare publiceringar.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik om folkmängden den 31 juli 2016 publiceras på SCB: s webbplats den 7 september klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se

Förfrågningar

Tomas Johansson

Telefon
010-479 64 26
E-post
tomas.johansson@scb.se

Margareta Carlsson

Telefon
010-479 67 33
E-post
m.carlsson@scb.se