Till innehåll på sidan

Folkmängd 2016 – befolkningsförändringar:

Den största folkökningen sedan 1861

Statistiknyhet från SCB 2017-02-21 9.30

Under 2016 ökade antalet folkbokförda i Sverige med 144 136 personer och vid årets slut uppgick folkmängden till 9 995 153 personer. Antalet män i Sverige passerade under året fem miljoner och var vid årsskiftet 5 013 347, antalet kvinnor var 4 981 806 och väntas passera 5-miljonersgränsen under innevarande år. År 2015 blev männen för första gången fler än kvinnorna och utvecklingen under 2016 visar att männen ökar mer än kvinnorna. Fördelningen mellan män och kvinnor i Sverige var 50,2 procent respektive 49,8 procent.

Under året ökade den folkbokförda befolkningen med 144 136 personer, av dessa var 61 755 kvinnor och 82 381 män. Denna ökning är 40 474 personer fler än 2015 års rekordstora folkökning. Även den relativa folkökningen, det vill säga folkökningen i relation till folkmängden i landet, är förhållandevis stor under 2016. Sveriges befolkning ökade med 1,46 procent. För att hitta en folkökning som överstiger 2016 års relativa folkökning får vi leta i historiska statistikböcker tillbaka till år 1861 då Sveriges folkmängd ökade med 1,49 procent.

Relativ årlig folkökning i promille 1750–2016

Diagram

Sveriges folkbokförda befolkning ökar av två anledningar. Det föds fler barn än det dör personer vilket betyder att landet hade en naturlig folkökning på 26 443 personer. Den främsta förklaringen till den stora folkökningen är dock att antalet som invandrat varit fler än de som utvandrat vilket gör att Sverige hade ett invandringsöverskott på 117 127 personer.

Invandringens betydelse för folkökningen ökar. För fem år sedan, 2012, utgjordes folkökningen till 70 procent av invandringsöverskottet. Under 2016 utgjorde invandringsöverskottet drygt 80 procent av folkökningen. Den stora ökningen 2016 förklaras av att antalet invandrare var historiskt hög, dessutom minskade utvandringen något vilket gjorde invandringsöverskottet extra stort.

Födelse- och invandringsöverskott åren 2012–2016

Diagram

Invandringen fortsätter öka

För femte året i rad ökade antalet invandringar till Sverige. Totalt invandrade 163 005 personer under 2016, av dessa utgjorde kvinnorna 71 859 och männen 91 146. Under 2016 var antalet emigranter 45 878 personer, vilket var en minskning med 18 procent jämfört med 2015, av dessa var 21 080 kvinnor och 24 798 var män.

In- och utvandringar 1875–2016

Diagram

Gruppen av migranter födda i Syrien som invandrar och folkbokför sig i Sverige har ökat under ett antal år och är precis som under de två senaste åren den enskilt största gruppen av invandrarna. Drygt 3 av 10 invandrare under 2016 var födda i Syrien.

Antal invandrare födda i Syrien 2005–2016

Diagram

Den näst största gruppen var återinvandrade personer födda i Sverige, som utgjorde 1 av 10 invandrare. Många av de som folkbokfördes under 2016 var asylsökande som invandrade under hösten 2015. Det totala antalet personer födda i Syrien som var folkbokförda i Sverige uppgick vid årsskiftet till 149 418, Syrien passerade därmed Irak som det näst vanligaste födelselandet bland de utrikes födda som är folkbokförda i Sverige. Det vanligaste födelselandet bland de utrikes födda är sedan många år Finland, där 153 620 personer är födda. Antal svenskfödda personer var vid årsskiftet 8 210 656 personer.

Sveriges befolkning 2016 efter födelseland, procent

Diagram

De flesta kommunerna ökar sin befolkning

Av Sveriges 290 kommuner har 271 ökat sin befolkning under 2016. Det är 32 kommuner fler än under 2015. De kommuner som ökar mest är precis som vanligt de tre storstadskommunerna Stockholm (12 103), Göteborg (8 450) och Malmö (5 920). Den största procentuella befolkningsökningen hade dock Hultsfred (4,9 procent), Hylte (4,2 procent) och Lilla Edet (4,2 procent).

De kommuner som hade den största procentuella minskningen var Övertorneå (-1,5 procent), Pajala (-1,2 procent) och Norsjö (-1,2 procent).

Den främsta anledningen till att så många kommuner ökade sin folkmängd var den höga invandringen till Sverige. Invandringen är spridd över hela landet och samtliga svenska kommuner hade under 2016 ett invandringsöverskott. Drygt hälften av kommunerna, 147, hade däremot ett födelseunderskott, vilket innebär att det var fler som dog än föddes i kommunen.

Folkmängd och befolkningsförändringar 2011–2016
 201120122013201420152016
Folkmängd 31 dec 9 482 855 9 555 893 9 644 864 9 747 355 9 851 017 9 995 153
Kvinnor
4 756 021 4 789 988 4 830 507 4 875 115 4 920 051 4 981 806
Män
4 726 834 4 765 905 4 814 357 4 872 240 4 930 966 5 013 347
Folkökning
67 285 73 038 88 971 102 491 103 662 144 136
Kvinnor
30 695 33 967 40 519 44 608 44 936 61 755
Män
36 590 39 071 48 452 57 883 58 726 82 381
Födda
111 770 113 177 113 593 114 907 114 870 117 425
Flickor
54 565 55 006 55 121 55 809 55 368 57 226
Pojkar
57 205 58 171 58 472 59 098 59 502 60 199
Döda
89 938 91 938 90 402 88 976 90 907 90 982
Kvinnor
46 344 47 653 46 742 45 594 46 422 46 561
Män
43 594 44 285 43 660 43 382 44 485 44 421
Födelseöverskott
21 832 21 239 23 191 25 931 23 963 26 443
Kvinnor
8 221 7 353 8 379 10 215 8 946 10 665
Män
13 611 13 886 14 812 15 716 15 017 15 778
Invandringar
96 467 103 059 115 845 126 966 134 240 163 005
Kvinnor
45 643 49 673 55 419 57 853 60 641 71 859
Män
50 824 53 386 60 426 69 113 73 599 91 146
Utvandringar
51 179 51 747 50 715 51 237 55 830 45 878
Kvinnor
23 344 23 337 23 573 23 907 25 357 21 080
Män
27 835 28 410 27 142 27 330 30 473 24 798
Invandringsöverskott
45 288 51 312 65 130 75 729 78 410 117 127
Kvinnor
22 299 26 336 31 846 33 946 35 284 50 779
Män
22 989 24 976 33 284 41 783 43 126 66 348

Definitioner och förklaringar

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Händelser (födslar, dödsfall, in- och utvandringar) som skett före 2016, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden men redovisas inte som händelser under 2016. Detta medför att folkökningen inte är detsamma som summan av födelseöverskott och invandringsöverskott. Sveriges folkmängd ökade under 2016 med 566 personer till följd av händelser som inträffat före 2016, men som rapporterades under året.

Statistik om invandring – frågor och svar

Nästa publiceringstillfälle

2017-03-21 klockan 09.30 publiceras en statistiknyhet med ytterligare befolkningsstatistik för 2016.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se

Förfrågningar

Linus Garp

Telefon
010-479 66 56
E-post
linus.garp@scb.se

Binniam Kidane

Telefon
010-479 49 86
E-post
binniam.kidane@scb.se