Till innehåll på sidan

Folkmängd och befolkningsförändringar 2017:

Flera miljongränser passerades under 2017

Statistiknyhet från SCB 2018-02-21 9.30

I början av 2017 passerades en historisk befolkningsgräns när Sveriges folkmängd översteg tio miljoner. Under 2017 ökade befolkningen med 125 089 personer och på nyårsaftonen fanns 10 120 242 folkbokförda personer i landet. I slutet av 2016 blev männen fler än 5 miljoner och i maj 2017 passerade kvinnorna samma gräns. Vid årets slut var 5 037 580 kvinnor och 5 082 662 män bosatta i Sverige.

Den folkbokförda befolkningen ökade med 125 089 personer under 2017, av dessa var 55 774 kvinnor och 69 315 män, vilket var 19 047 personer färre än 2016 års rekordstora folkökning.

Den folkbokförda befolkningen ökar av två anledningar. Det föds fler barn än det dör personer vilket betyder att landet under 2017 hade en naturlig folkökning på 23 444 personer. Den främsta förklaringen till den stora folkökningen är dock att antalet invandrare varit betydligt fler än antalet utvandrare, vilket ger ett invandringsöverskott på 98 869 personer.

Invandringens betydelse för folkökningen är stor och har ökat. För fem år sedan, 2012, utgjordes folkökningen till cirka 70 procent av invandringsöverskottet. Under 2017 utgjorde invandringsöverskottet cirka 80 procent av folkökningen. Invandringsöverskottet har dock minskat 2017 jämfört med året innan eftersom antalet invandrare minskat med 18 516 personer och antalet utvandrare i princip var oförändrat.

Födelse- och invandringsöverskott åren 2012–2017

Diagram

Syrien det vanligaste födelselandet för utrikes födda

Invandringen 2017 var lägre än föregående år, detta efter fem år av ökat antal invandringar till Sverige. Totalt invandrade 144 489 personer, av dessa var 66 624 kvinnor och 77 865 män. Under 2017 utvandrade 45 620 personer, vilket var en minskning med 258 personer jämfört med 2016, av dessa var 21 238 kvinnor och 24 382 var män.

In- och utvandringar 1875–2017

Diagram

Antalet invandrare födda i Syrien som folkbokför sig i Sverige minskade kraftigt under 2017 efter flera års ökning, men var precis som under de tre senaste åren den enskilt största gruppen, 15 procent eller 22 327 personer var födda i Syrien.

Antal invandrare bland de tio vanligaste födelseländerna 2017
Plats
2017
FödelselandAntal
invandringar
Procentuell
förändring
Plats
2016
  20172016  
 
Totalt
144 489 163 005 ‑11,4  
1
Syrien
22 327 51 540 ‑56,7 (1)
2
Sverige
14 428 15 318 ‑5,8 (2)
3
Afghanistan
9 297 3 607 157,7 (8)
4
Irak
7 236 4 901 47,6 (5)
5
Indien
5 717 4 247 34,6 (6)
6
Polen
4 405 5 078 ‑13,3 (4)
7
Iran
4 264 2 469 72,7 ( 11)
8
Eritrea
3 991 6 580 ‑39,3 (3)
9
Somalia
2 979 3 794 ‑21,5 (7)
10
Kina
2 871 2 388 20,2 ( 12)
 
Övriga länder
66 974 63 083 6,2  

Att invandringen minskade under 2017 kan i sin helhet förklaras av minskningen av de syrienföddas invandring. Invandringen från andra länder ökade dock från 111 465 personer 2016 till 122 162 personer 2017. Den största ökningen stod personer födda i Afghanistan för. Det var närmare 6 000 personer fler jämfört med 2016. Den näst största gruppen var, i likhet med 2016, återinvandrade personer födda i Sverige, vilka utgjorde var tionde invandrare.

De senaste årens höga invandring av personer födda i Syrien medförde i januari 2017 att Syrien passerade Finland som det vanligaste födelselandet bland de utrikes födda. Finland har varit det vanligaste födelselandet sedan 1940-talet. Vid årsskiftet fanns det 172 258 personer födda i Syrien och 150 877 personer födda i Finland i den svenska befolkningen.

Personer födda i Finland och Syrien den 31 december åren 2000–2017

Diagram

Sedan statistik började föras på födelseland i Sverige har endast tre länder förutom Syrien och Finland varit det vanligaste landet. Vid mitten av 1800-talet då de utrikes födda utgjorde cirka 2 promille av befolkningen var Tyskland det vanligaste födelselandet. Under den senare delen av århundrandet var först Danmark och senare Norge den största gruppen. Någon gång mellan folkräkningarna 1930 och 1950 blev Finland det vanligaste landet, en position de haft till januari 2017. Det är alltså första gången som ett utomeuropeiskt land är det vanligaste födelselandet. Den 31 december 2017 var 1 877 050 personer utrikes födda vilket motsvarar 18,5 procent av den svenska befolkningen.

Sveriges befolkning 31 december 2017 efter födelseland, procent

Diagram

Befolkningen ökade i samtliga län

I samtliga län och i 226 av Sveriges 290 kommuner ökade befolkningen under 2017. I november passerade både Örebro och Västerås 150 000 invånare medan Gävle och Nacka passerade 100 000 invånare under första halvåret. Örebro passerade inte bara 150 000 invånare utan även Västerås och är numera befolkningsmässigt Sveriges sjätte största kommun. De kommuner som ökade mest var storstadskommunerna Stockholm (14 142) och Göteborg (7 399) samt Uppsala (5 355). Den största procentuella befolkningsökningen hade dock Knivsta (4,3 procent), Trosa (3,8 procent) och Sundbyberg (3,5 procent).

Under året minskade befolkningen i 63 kommuner och i en kommun, Robertsfors, var antalet invånare oförändrat. Mest minskade befolkningen i Torsby (-279 personer), Söderhamn (-210) och Filipstad (-177). Den största relativa befolkningsminskningen under 2017 hade Dorotea (-2,7 procent) samt Åsele och Torsby som båda minskade med 2,3 procent.

Invandringen var den främsta anledningen till att så många kommuner ökade sin folkmängd och samtliga kommuner hade invandringsöverskott. Anledningen att vissa kommuner har minskande befolkning beror på att det i 160 av 290 kommuner dog fler än vad det föddes och att det i 173 kommuner var fler inrikes utflyttningar än inflyttningar. De största födelseöverskotten var främst koncentrerade till storstadsregionerna och Uppsala. Flest avlidna jämfört med antalet födda hade Söderhamn, Simrishamn och Norrtälje.

De tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö hade alla en kraftig folkökning, men den berodde helt på högt födelse- och invandringsöverskott. De tre kommunerna hade de största inrikes flyttningsunderskotten. Störst inrikes flyttningsöverskott under 2017 hade Örebro, Uppsala och Kungsbacka.

Det är stora skillnader mellan Sveriges kommuner. Huvudstaden Stockholm hade vid årsskiftet 949 761 invånare medan Sveriges minsta kommun Bjurholm hade 2 451 invånare. Högst andel kvinnor vid årsskiftet hade Lidingö kommun (51,2 procent av befolkningen) medan Pajala hade högst andel män (53,2 procent). Högst andel barn i åldern 0–17 år hade Knivsta kommun (28,8 procent) och där var även medelåldern den lägsta i riket (36,3 år). Lägst andel barn i åldern 0–17 år hade Sotenäs (14,6 procent) där medelåldern för befolkningen var 49,1 år vilket var bland de högsta i riket. Högst medelålder hade Överkalix med 49,6 år. I Överkalix var nästan var tredje invånare 65 år eller äldre, men högst andel ”65 plussare” hade Pajala med 34,0 procent av befolkningen. Högst andel utrikes födda hade Botkyrka kommun där 41,5 procent av befolkningen var födda utomlands medan Lekebergs kommun hade lägst andel utrikes födda med 6,2 procent. En kommun är värd ett särskilt omnämnande. Per den 31 december 2017 uppgick Karlskronas befolkning till 66 666 personer.

Viktiga händelser i Sverige under 2017

Januari

 • 10 miljoner invånare
 • Syrien går om Finland som vanligaste landet bland utrikes födda I Sverige
 • Den månad då flest personer dör
 • Borås blir 110 000 invånare och Markaryd blir 10 000 invånare

Februari

 • Den månad då färst personer utvandrar

Mars

 • Gävle blir 100 000 invånare

April

 • Invandringen som lägst under året då 9 333 personer invandrade
 • Malmö blir 330 000 invånare
 • Norrköping blir 140 000 invånare

Maj

 • 10 571 barn föds, årets rekordmånad
 • 5 miljoner kvinnor
 • Nacka blir 100 000 invånare

Juni

 • Lägst antal döda, 6 837 personer
 • De utrikes födda männen blir fler än de utrikes födda kvinnorna

Juli

 • Den månad då födelseöverskottet var som störst, 3 576 fler föds än vad det dör
 • Göteborg blir 560 000 invånare
 • Täby blir 70 000 invånare

Augusti

 • Befolkningen ökar med 15 962 personer, både in- och utvandringen var som störst

September

 • Inga noterbara händelser

Oktober

 • Ale blir 30 000 invånare

November

 • Västerås och Örebro blir 150 000 invånare
 • Alvesta blir 20 000 invånare

December

 • Den lägsta folkökningen, främst på grund av att det dör fler än vad det föds men även på grund av att invandring var relativt liten
 • Huddinge blir 110 000 invånare

Folkmängd och befolkningsförändringar 2012–2017
 201220132014201520162017
Folkmängd 31 dec
9 555 893 9 644 864 9 747 355 9 851 017 9 995 153 10 120 242
Kvinnor
4 789 988 4 830 507 4 875 115 4 920 051 4 981 806 5 037 580
Män
4 765 905 4 814 357 4 872 240 4 930 966 5 013 347 5 082 662
Folkökning
73 038 88 971 102 491 103 662 144 136 125 089
Kvinnor
33 967 40 519 44 608 44 936 61 755 55 774
Män
39 071 48 452 57 883 58 726 82 381 69 315
Födda
113 177 113 593 114 907 114 870 117 425 115 416
Flickor
55 006 55 121 55 809 55 368 57 226 56 160
Pojkar
58 171 58 472 59 098 59 502 60 199 59 256
Döda
91 938 90 402 88 976 90 907 90 982 91 972
Kvinnor
47 653 46 742 45 594 46 422 46 561 47 116
Män
44 285 43 660 43 382 44 485 44 421 44 856
Födelseöverskott
21 239 23 191 25 931 23 963 26 443 23 444
Kvinnor
7 353 8 379 10 215 8 946 10 665 9 044
Män
13 886 14 812 15 716 15 017 15 778 14 400
Invandringar
103 059 115 845 126 966 134 240 163 005 144 489
Kvinnor
49 673 55 419 57 853 60 641 71 859 66 624
Män
53 386 60 426 69 113 73 599 91 146 77 865
Utvandringar
51 747 50 715 51 237 55 830 45 878 45 620
Kvinnor
23 337 23 573 23 907 25 357 21 080 21 238
Män
28 410 27 142 27 330 30 473 24 798 24 382
Invandringsöverskott
51 312 65 130 75 729 78 410 117 127 98 869
Kvinnor
26 336 31 846 33 946 35 284 50 779 45 386
Män
24 976 33 284 41 783 43 126 66 348 53 483

Definitioner och förklaringar

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Händelser (födslar, dödsfall, in- och utvandringar) som skett före 2017, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden men redovisas inte som händelser under 2017. Detta medför att folkökningen inte är detsamma som summan av födelseöverskott och invandringsöverskott. Under 2017 ökade Sveriges folkmängd med 2 776 personer till följd av händelser som rapporterades under året men inträffade före 2017.

Folkökningen beräknas som skillnaden mellan folkmängden den 31 december 2017 och den 31 december 2016. Folkökningen kan vara positiv eller negativ.

Födelseöverskottet är differensen mellan antal levande födda och antal döda under 2017.

Invandringsöverskottet är differensen mellan antalet invandringar och antalet utvandringar under 2017.

Utrikes född är en person som är folkbokförd i Sverige men är född i ett annat land.

Invandring avser en varaktig flyttning till Sverige från ett annat land, och som registreras i folkbokföringen. Asylsökande ingår inte.

Utvandring avser en varaktig flyttning från Sverige till ett annat land, och som registreras i folkbokföringen.

Statistik om invandring – frågor och svar

Nästa publiceringstillfälle

2018-03-21 klockan 09.30 publiceras en statistiknyhet med ytterligare befolkningsstatistik för 2017.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se

Förfrågningar

Tomas Johansson

Telefon
010-479 64 26
E-post
tomas.johansson@scb.se

Linus Garp

Telefon
010-479 66 56
E-post
linus.garp@scb.se