Till innehåll på sidan

Folkmängd och befolkningsförändringar 2018

Sveriges folkmängd fortsätter öka, men långsammare

Statistiknyhet från SCB 2019-02-21 9.30

Vid utgången av 2018 var Sveriges folkmängd 10 230 185 personer. Det var en folkökning med 109 943 personer fördelat på 50 167 kvinnor och 59 776 män, en minskning med 12,1 procent eller 15 146 personer jämfört med folkökningen året innan. Befolkningen i Sverige ökade av två anledningar. Dels föddes fler personer än det dog, 22 procent av folkökningen, och dels invandrade fler personer än det utvandrade, 78 procent av folkökningen.

Det var främst ett högt invandringsöverskott som låg bakom den svenska folkökningen och så har det varit varje år sedan 1993. Under året invandrade 132 602 personer vilket var en minskning med 8 procent eller 11 887 personer jämfört med 2017. För femte året i rad var Syrien det vanligaste födelselandet bland de som invandrar till Sverige. Under 2018 var det 14 387 personer som invandrade födda i Syrien vilket var en minskning med 36 procent eller 7 940 personer jämfört med 2017. För andra året i rad minskade antalet invandrade födda i Syrien efter några års kraftig ökning.

Inrikes födda, stor invandringsgrupp

Den näst största invandringsgruppen var personer födda i Sverige som återinvandrade till Sverige, 12 805 personer återinvandrade vilket var en minskning med 11 procent eller 1 623 personer.

Det är samma tio länder som var de vanligaste födelseländerna för invandrare både 2018 och 2017. Av dem var det bara invandringen av personer födda i Indien och Kina som ökade. Den största ökningen hade Indien med en uppgång på 28 procent eller 1 594 personer jämfört med 2017. Indien klättrade även en placering på topplistan, från femte till fjärde vanligaste födelselandet bland invandrarna. Totalt invandrade 7 311 personer födda i Indien under 2018.

Födelseland20182017Förändring
   AntalProcent
Totalt
132 602 144 489 ‑11 887 ‑8,2
Syrien
14 387 22 327 ‑7 940 ‑35,6
Sverige
12 805 14 428 ‑1 623 ‑11,2
Afghanistan
8 093 9 297 ‑1 204 ‑13
Indien
7 311 5 717 1 594 27,9
Irak
4 883 7 236 ‑2 353 ‑32,5
Iran
4 053 4 264 ‑211 ‑4,9
Polen
3 817 4 405 ‑588 ‑13,3
Eritrea
3 364 3 991 ‑627 ‑15,7
Kina
3 049 2 871 178 6,2
Somalia
2 968 2 979 ‑11 ‑0,4
Övriga länder
67 872 66 974 898 1,3

Samtidigt som invandringen minskade så ökade utvandringen. Under 2018 utvandrade 46 981 personer vilket var 3 procent eller 1 361 personer fler än under 2017. Personer födda i Sverige var den största gruppen utvandrare. De stod för 35 procent av alla utvandringar eller 16 655 personer. Det var en liten minskning jämfört med året innan då 16 760 svenskfödda utvandrade. Av de utrikes födda utvandrarna var personer födda i Finland den största gruppen med 2 059 personer utvandrade.

Till följd av minskad invandring och ökad utvandring minskade invandringsöverskottet med 13 procent eller 13 248 personer. Största minskningen hade personer födda i Syrien, Irak, Sverige och Afghanistan. Dessa fyra länder hade tillsammans ett minskat invandringsöverskott på 13 318 personer. Störst ökning av invandringsöverskottet jämfört med 2017 hade Indien följt av Pakistan och Bangladesh med tillsammans 2 829 personer.

Födelseöverskottet ökade marginellt under 2018

Under 2018 föddes 115 832 barn i Sverige vilket var 0,4 procent eller 416 fler än under 2017. Det föddes 56 298 flickor och 59 534 pojkar vilket motsvarar cirka 106 pojkar per 100 flickor.

Även antalet döda ökade lite jämfört med 2017. Totalt avled 92 185 personer vilket var 0,2 procent eller 213 personer fler än året innan. Något fler kvinnor än män dog. Under 2018 dog 46 769 kvinnor och 45 416 män. Det var något färre kvinnor och fler män än under 2017. Antalet döda var det högsta antalet sedan 2003.

Födelseöverskottet under 2018 var 23 647 personer vilket var en ökning med 0,9 procent eller 203 personer jämfört med föregående år.

Männen fortsätter att öka mer än kvinnorna

Sedan 2015 har männen varit fler än kvinnor i Sverige och den trenden ökade ytterligare under 2018. Det både föddes fler pojkar och invandrade fler män. Under 2018 dog det även fler kvinnor än män vilket även det bidrar till att männen blir fler än kvinnorna i Sverige. Att män blev fler än kvinnor motverkades delvis genom att fler män än kvinnor utvandrade under 2018.

I Stockholms och Uppsalas län blev det för första gången fler män än kvinnor under 2018. I Sveriges 21 län är det numera endast i Skåne och Gotlands län där det bor fler kvinnor än män.

Vid årets slut var männen flest i 254 kommuner. Linköping (3 144), Södertälje (2 091) och Botkyrka (2 010) var kommunerna med störst skillnad. Det är framförallt i de största kommunerna där kvinnorna är fler än männen. Skillnaden i antal mellan könen är också större där. Stockholm (10 054), Malmö (3 353) samt Uppsala (2 450) är de kommuner där det antalsmässigt finns fler kvinnor än män. Ett undantag var Göteborg där männen var något fler än kvinnorna (178).

Folkökningen är främst koncentrerad till de största kommunerna

I 19 av 21 län och 213 av 290 kommuner ökade befolkningen under 2018 jämfört med föregående år. I ett antal kommuner och län ökade befolkningen så att befolkningsgränser bröts. Halmstad kommun passerade 100 000 invånare, Solna passerade 80 000 invånare, Sundbyberg passerade 50 000 invånare, Ystad passerade 30 000 invånare och Årjängs befolkning översteg återigen 10 000 invånare för första gången sedan 1993. Dessutom passerade Lekebergs kommun 8 000 invånare. Bland länen passerade Örebro län 300 000 invånare under året och Västra Götalands län passerade 1 700 000 invånare. Störst folkökning bland kommunerna hade Stockholm (12 393), Göteborg (7 829) och Malmö (5 680). Störst relativ folkökning hade Upplands-Bro (4,1 procent), Knivsta (3,6 procent) samt Lekeberg (3,2 procent).

I 76 kommuner minskade folkmängden och i en kommun, Oskarshamn, var folkmängden lika stor 2018 som 2017. Mest minskade befolkningen i Kristinehamn (-314), Skellefteå (-256) och Hultsfred (-219). Den största relativa folkminskningen under 2018 hade kommunerna; Dorotea (-2,9 procent), Ljusnarsberg (-1,9 procent) och Överkalix (-1,9 procent). Två län hade minskad befolkning, Norrbottens län (-798) och Västernorrlands län (-515).

Invandringen är den främsta anledningen till att det är en befolkningsökning i Sverige. Samtliga kommuner i Sverige hade ett invandringsöverskott under 2018.

Dör det fler än det föds blir det ett negativt födelsenetto och det bidrar till en minskad befolkning. 160 av 290 kommuner hade ett negativt födelsenetto och skulle ha minskat sin folkmängd om det inte vore för inrikes flyttar och invandring.

173 kommuner hade ett negativt inrikes flyttnetto vilket innebär att fler flyttar från kommunen än till den.

Folkökningen under 2018 var främst koncentrerad till kommunerna med störst befolkning. Av de 100 kommunerna med störst befolkning ökade befolkningen i 93 kommuner. Totalt hade dessa kommuner en folkökning på 101 114 personer. Bland de 100 minsta kommunerna hade närmare hälften, 47 kommuner, en minskande befolkning. Sammanlagt hade de 100 minsta kommunerna en folkökning på sammanlagt 1 082 personer.

Diverse nyckeltal under 2018 för kommuner, maximum och minimum
VariabelHögsta värdeLägsta värde
 KommunVärdeKommunVärde
Folkmängd, 31 december
Stockholm 962 154 Bjurholm 2 450
Folkökning/-minskning
Stockholm 12 393 Kristinehamn ‑314
Födda
Stockholm 13 011 Dorotea 18
Döda
Stockholm 6 438 Sorsele 31
Födelsenetto (Födda-döda)
Stockholm 6 573 Skellefteå ‑146
Flyttningsnetto
Stockholm 5 788 Kristinehamn ‑198
Därav
       
Eget län
Nacka 1 291 Stockholm ‑6 809
Netto Övriga län
Stockholm 2 213 Sundsvall ‑623
Netto inom Sverige totalt
Uppsala 1 770 Stockholm ‑4 596
Invandringsöverskott
Stockholm 10 384 Bjurholm 14
Procentuell folkökning/-minskning
Upplands-Bro 4,1 Dorotea ‑2,9

Året i kortform

Januari

Under januari passerade befolkningen i Stockholms kommun 950 000 invånare och Uppsala kommun passerade 220 000 invånare.

Februari

Männen hade fler födda än döda under årets alla månader medan kvinnorna hade fler döda än födda under tre månader. Födelseunderskottet för kvinnor var högst i februari med 98 fler döda än födda.

Mars

I mars dog 9 437 personer vilket var klart flest under 2018. Inte sedan januari 2000 har så många dött under en månad. Näst flest avlidna under en månad hade januari med 8 803 personer. Det höga antalet dödsfall medförde att antalet nyblivna änkor/änklingar också var högst, 2 954 personer. Under mars översteg Solnas befolkning 80 000 invånare.

April

Under april översteg Halmstads befolkning 100 000 invånare.

Maj

Under maj föddes 10 498 barn vilket var flest under året. Antalet utvandringar var 3 286 personer vilket var det lägsta antalet under 2018. Under månaden översteg Örebro län 300 000 invånare. Under månaden nådde Ystad 30 000 invånare.

Juni

Under juni dog 6 663 personer vilket var lägst under året. Det låga antalet dödsfall medförde att antalet nyblivna änkor/änklingar också var lägst, 2 092 personer. Under juni översteg Lekebergs folkmängd 8 000 personer.

Juli

Under juli fastställdes 2 422 skilsmässor vilket var högst under året. Under juli översteg Sundbybergs befolkning 50 000 invånare.

Augusti

Under augusti var den utrikes omflyttningen som mest omfattande. Då invandrade 16 156 personer och 5 332 personer utvandrade. I augusti var även invandringsöverskottet den högsta under året, 10 824 personer. Det höga invandringsöverskottet under augusti medförde även att folkökningen i Sverige var som högst, 14 271 personer.
Under augusti var det även flest giftermål, 8 446 stycken.

September

Under september fastställdes 1 830 skilsmässor vilket var lägst under året. Under september översteg Stockholms kommuns befolkning 960 000 invånare.

Oktober

Under oktober föddes 47 dödfödda barn vilket var den högsta noteringen under 2018.

November

Under november registrerades lägst antal giftermål, 2 235 stycken. Hällefors befolkning minskade och kommunen har nu färre än 7 000 invånare.

December

Under december föddes 8 353 barn vilket var lägst antal födda under 2018. Under december var även födelseöverskottet årets lägsta, 339 personer. Även invandringarna och invandringsöverskottet var årets lägsta. 7 747 personer invandrade och invandringsöverskottet var 4 365 personer.
Under december passerade Årjängs befolkning 10 000 invånare för första gången sedan 1993.

Folkmängd och befolkningsförändringar 2013–2018
 201320142015201620172018
Folkmängd 31 dec
9 644 864 9 747 355 9 851 017 9 995 153 10 120 242 10 230 185
Kvinnor
4 830 507 4 875 115 4 920 051 4 981 806 5 037 580 5 087 747
Män
4 814 357 4 872 240 4 930 966 5 013 347 5 082 662 5 142 438
Folkökning
88 971 102 491 103 662 144 136 125 089 109 943
Kvinnor
40 519 44 608 44 936 61 755 55 774 50 167
Män
48 452 57 883 58 726 82 381 69 315 59 776
Födda
113 593 114 907 114 870 117 425 115 416 115 832
Flickor
55 121 55 809 55 368 57 226 56 160 56 298
Pojkar
58 472 59 098 59 502 60 199 59 256 59 534
Döda
90 402 88 976 90 907 90 982 91 972 92 185
Kvinnor
46 742 45 594 46 422 46 561 47 116 46 769
Män
43 660 43 382 44 485 44 421 44 856 45 416
Födelseöverskott
23 191 25 931 23 963 26 443 23 444 23 647
Kvinnor
8 379 10 215 8 946 10 665 9 044 9 529
Män
14 812 15 716 15 017 15 778 14 400 14 118
Invandringar
115 845 126 966 134 240 163 005 144 489 132 602
Kvinnor
55 419 57 853 60 641 71 859 66 624 62 154
Män
60 426 69 113 73 599 91 146 77 865 70 448
Utvandringar
50 715 51 237 55 830 45 878 45 620 46 981
Kvinnor
23 573 23 907 25 357 21 080 21 238 21 828
Män
27 142 27 330 30 473 24 798 24 382 25 153
Invandringsöverskott
65 130 75 729 78 410 117 127 98 869 85 621
Kvinnor
31 846 33 946 35 284 50 779 45 386 40 326
Män
33 284 41 783 43 126 66 348 53 483 45 295

Definitioner och förklaringar

Befolkningsstatistiken baseras på folkbokförd befolkning. För att ingå i statistiken ska man någon gång under året ha varit folkbokförd i Sverige.

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Händelser (födslar, dödsfall, in- och utvandringar) som skett före 2018, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden men redovisas inte som händelser under 2018. Detta medför att folkökningen inte är detsamma som summan av födelseöverskott och invandringsöverskott. Sveriges folkmängd ökade under 2018 med 675 personer till följd av händelser som har rapporterades under året men inträffat före 2018.

Folkökningen beräknas som skillnaden mellan folkmängden den 31 december 2018 och den 31 december 2017. Folkökningen kan vara positiv eller negativ.

Födelseöverskottet är differensen mellan antal levande födda och antal döda under 2018.

Invandringsöverskottet är differensen mellan antalet invandringar och antalet utvandringar under 2018.

Utrikes född är en person som är bosatt i Sverige men är född i ett annat land.

Invandring avser en varaktig flyttning till Sverige från ett annat land, och som registreras i folkbokföringen. Asylsökande ingår inte.

Utvandring avser en varaktig flyttning från Sverige till ett annat land, och som registreras i folkbokföringen.

Statistik om invandring – frågor och svar

Nästa publiceringstillfälle

2019-03-21 klockan 9.30 publiceras en statistiknyhet med ytterligare befolkningsstatistik för 2018.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se

Förfrågningar

Tomas Johansson

Telefon
010-479 64 26
E-post
tomas.johansson@scb.se

Petter Wikström

Telefon
010-479 62 62
E-post
petter.wikstrom@scb.se