Till innehåll på sidan

Minskad invandring från Syrien under första halvåret

Statistiknyhet från SCB 2017-08-25 13.00

Under januari 2017 översteg Sveriges befolkning 10 miljoner invånare. Vid halvårsskiftet den 30 juni 2017 var folkmängden 10 053 061 personer. Befolkningen har således ökat med 57 908 personer sedan årsskiftet. Ökningen berodde främst på ett högt invandringsöverskott och samtliga län förutom Norrbotten hade en ökad befolkning. Jämfört med första halvåret 2016 har invandringen ökat med 3 procent. Nästan var femte invandrare första halvåret 2017 var född i Syrien. Jämfört med första halvåret 2016 har dock invandringen av syrienfödda minskat med 15 procent.

Fortsatt hög folkökning

Under första halvåret ökade Sveriges befolkning med 57 908 personer fördelade på 25 339 kvinnor och 32 569 män. Motsvarande folkökning under 2016 var 55 314 personer. Folkökningen berodde främst på att invandringen var betydligt större än utvandringen vilket gav ett invandringsöverskott på 43 744 personer.

Totalt ökade befolkningen i tre av fyra kommuner eller totalt 222 kommuner, vilket var färre än under motsvarande period 2016 då nio av tio kommuner hade folkökning. Befolkningen ökade i samtliga län förutom Norrbotten där befolkningen var 45 personer färre den 30 juni än vid årsskiftet.

Orsaken till att fler kommuner hade en minskande befolkning jämfört med 2016 var att folkökningen koncentrerades något mer till de största kommunerna. Mest ökade Stockholms kommun där befolkningen var 6 751 personer fler än vid årsskiftet. Den största folkökningen i förhållande till befolkningen hade Knivsta kommun i Uppsala län vars invånarantal ökade med 418 personer vilket var en ökning med 2,4 procent jämfört med årsskiftet. För Stockholms kommun berodde folkökningen främst på ett högt födelse- och invandringsöverskott medan folkökningen i Knivsta främst berodde på en hög inrikes inflyttning.

Totalt minskade befolkningen i 67 kommuner och störst minskning hade Torsby kommun i Värmlands län med 212 personer under första halvåret. Ljusnarsbergs kommun i Örebro län hade den relativt största befolkningsminskningen med 102 personer eller 2,0 procent. I båda dessa kommuner berodde den minskande befolkningen främst på utflyttning till övriga delar av Sverige av personer som invandrade under 2016.

Invandringen av syrienfödda minskade efter flera års ökning

Under första halvåret 2017 invandrade 63 996 personer, vilket var 3 procent fler än motsvarande period året innan. Utvandringen under samma period var 20 252 personer vilket var en minskning med 7 procent jämfört med 2016.

Den största invandrargruppen under första halvåret 2017 var personer födda i Syrien vilka stod för närmare var femte invandring och i 200 av 290 kommuner var det den största invandringsgruppen. Jämfört med första halvåret 2016 har dock invandringen av syrienfödda minskat med 15 procent, eller drygt 2 100 personer, från 14 621 personer 2016 till 12 480 personer 2017. Invandringen av personer födda i Syrien har tidigare ökat årligen sedan 2009.

Invandring av personer födda i Syrien första halvåret 2010–2017

Diagram

Även invandringen av personer födda i Eritrea minskade jämfört med året innan. Första halvåret 2017 invandrade 1 558 personer vilket var en halvering jämfört med första halvåret 2016 då 3 214 personer bosatte sig i Sverige. Personer födda i Afghanistan och Irak stod för den största ökningen jämfört med 2016. Under första halvåret i år invandrade 3 699 personer födda i Afghanistan och 3 644 personer födda i Irak. Det var 2 274 respektive 1 683 personer fler jämfört med motsvarande period året innan. Flest invandrare under första halvåret, 7 505 personer, bosatte sig i Stockholms kommun medan det endast registrerades 3 invandringar till Dorotea kommun i Västerbotten.

Drygt var tredje person, eller 7 241 av totalt 20 252, som utvandrade under första halvåret var född i Sverige. Det var 701 personer färre än året innan. Den näst största utvandringsgruppen var personer födda i Finland. Totalt utvandrade 1 059 personer personer födda i Finland vilket var 81 personer fler än året innan. Flest utvandrare, 3 580 personer, flyttade från Stockholms kommun medan Sorsele i Västerbotten var den enda kommunen som inte hade någon registrerad utvandring.

In- och utvandring efter födelseland, första halvåret 2016 och 2017
FödelselandFörsta halvåret 2017Första halvåret 2016 
 InvandringUtvandringNettoInvandringUtvandringNetto
Samtliga länder
63 996 20 252 43 744 62 240 21 808 40 432
Syrien
12 480 110 12 370 14 621 119 14 502
Sverige
6 876 7 241 ‑365 6 741 7 942 ‑1 201
Afghanistan
3 699 73 3 626 1 425 57 1 368
Irak
3 644 677 2 967 1 961 736 1 225
Indien
2 155 773 1 382 1 796 773 1 023
Polen
1 982 755 1 227 2 460 795 1 665
Iran
1 680 285 1 395 1 000 335 665
Eritrea
1 558 44 1 514 3 214 31 3 183
Somalia
1 401 210 1 191 1 871 295 1 576
Finland
1 092 1 059 33 1 024 978 46
Övriga länder
27 429 9 025 18 404 26 127 9 747 16 380

Tabellen redovisar de tio födelseländer med störst invandring under första halvåret 2017.

Den ökade invandringen och minskade utvandringen medförde ett invandringsöverskott på 43 744 personer vilket var 3 312 personer fler än under första halvåret 2016. För svenskfödda var det dock 365 fler som utvandrade än invandrade under första halvåret, men det var en minskning från 1 201 året innan. Högst invandringsöverskott, 3 925 personer, hade Stockholms kommun medan Dorotea kommun i Västerbotten, var den enda kommunen med fler utvandrare än invandrare.

Invandringsöverskottet under första halvåret 2017 var störst i januari då den var 10 262 personer. Övriga månader har överskottet legat mellan 6 100 till 7 300.

Invandring och utvandring per månad första halvåret 2017

Diagram

Av de som invandrade under första halvåret var drygt 41 700 inte medborgare i Norden eller EU/EES. De stod för 65 procent av den totala invandringen under första halvåret 2017. Det är en liten ökning jämfört med året innan då gruppen stod för 63 procent av invandringen. För att få bosätta sig i Sverige behöver de uppehållstillstånd och ska uppge varför de bosätter sig i Sverige. Av de som kom från övriga världen hade drygt hälften av männen flyktingskäl medan den vanligaste invandringsorsaken för kvinnorna var familjeband. Jämfört med första halvåret 2016 har anknytningsinvandringen ökat med 14 procent och flyktinginvandringen minskat med 3 procent. Den största procentuella ökningen har invandrare som uppgett studier och arbete som skäl för invandringen. De har ökat med 34 procent från 3 022 år 2016 till 4 052 i år.

Grund för bosättning första halvåret efter kön och medborgarskap
MedborgarskapGrund för bosättning2017   2016
  TotalDäravAndel
kvinnor
Totalt
   KvinnorMän   
Totalt
 
63 996 29 231 34 765 45,7 62 240
Norden och EU/EES
 
22 256 9 754 12 502 43,8 22 972
Övriga världen
 
41 740 19 477 22 263 46,7 39 268
 
Därav
         
 
Arbete/studier
4 052 1 085 2 967 26,8 3 022
 
Familjeband
17 308 10 523 6 785 60,8 15 182
 
Flykting
18 173 6 916 11 257 38,1 18 653
 
Övrigt
1 142 409 733 35,8 1 082
 
Uppgift saknas
1 065 544 521 51,1 1 329

Färre födda och fler döda jämfört med 2016

Under första halvåret 2017 föddes 58 993 barn vilket var 1 412 färre än under första halvåret 2016. Flest barn föddes i Stockholms kommun, 6 804 barn, minst i Dorotea kommun med endast 9 födslar.

Under perioden dog 47 607 personer vilket var 1 550 fler än året innan. Högst antal döda hade Stockholms kommun, 3 344 personer, medan det i Bjurholms kommun i Västerbotten endast var 12 personer som dog.

Födelseöverskottet, födda minus döda, var 11 386 personer vilket var 2 962 personer lägre än under motsvarande period året innan. Högst födelseöverskott hade Stockholms kommun med 3 460 personer. Skånekommunen Simrishamn hade det största underskottet, 80 personer, då det dog 158 personer medan det föddes 78 personer. Flest födda i förhållande till antalet döda hade Knivsta kommun i Uppsala län, där det föddes nästan tre barn per varje dödsfall. I Dorotea kommun var förhållandet det omvända under första halvåret och det var närmare fyra döda per nyfödd.

Flest barn föddes under maj då 10 567 barn såg dagens ljus. I januari dog 9 270 personer vilket var mest under perioden. Under första halvåret var födelseöverskottet störst i juni då det föddes 3 106 personer fler än vad som dog. Som lägst var födelseöverskottet i januari då det föddes 220 personer fler än det dog.

Födda och döda per månad under 2017

Diagram

Diagrammet innehåller inte knappt 100 personer som saknar uppgift om dödsmånad.

Nackas och Gävles befolkningar överstiger numera 100 000 invånare

Inrikes omflyttningar påverkar inte storleken på Sveriges befolkning, men har i många fall en stor påverkan på regional nivå. Örebro var den kommun som gynnades mest av den inrikes omflyttningen under första halvåret. Det var då 703 personer fler som flyttade in till kommunen än som flyttade från kommunen till övriga Sverige. Även om inflyttningen från andra län än Örebro län var hög så var det främst inflyttningen från grannkommunerna i Örebro län som gav ett högt inrikes flyttningsnetto. Då kommunen även hade ett högt födelse- och invandringsöverskott ökade befolkningen med 1 446 personer under första halvåret till 148 077 personer den 30 juni. Göteborg var kommunen med flest inrikes utflyttare jämfört med inflyttare. Under första halvåret var det 1 293 personer fler som flyttade till andra kommuner i Sverige än i den andra riktningen. Det var dock endast inom Västra Götalands län som utflyttarna var fler än inflyttarna. Från övriga Sverige var det 119 personer fler som flyttade till Göteborg än i den andra riktningen. Trots det höga inrikes flyttningsunderskottet hade Göteborg den högsta folkökningen efter Stockholms kommun. Detta var möjligt då både födelse- och invandringsöverskott var höga. Den 30 juni 2017 var Göteborgs folkmängd 559 872 personer vilket var 3 232 personer fler än vid årsskiftet.

Den högsta inrikes inflyttningen i förhållande till utflyttningen hade Trosa kommun i Södermanlands län. Under första halvåret var det nästan dubbelt så många som flyttade till Trosa, 441 personer, än som flyttade därifrån, 254 personer. Torsby kommun i Värmland hade däremot mer än dubbelt så många inrikes utflyttare än inrikes inflyttare. Under första halvåret valde 401 personer att flytta från Torsby medan endast 164 personer valde att bosätta sig där.

Antal kommuner, första halvåret 2017
FörändringFolkökningFödelse-
överskott
(födda-döda)
 Flyttningsnetto
(inflyttade-utflyttade)
TotaltDärav
Inom
län
Övriga
Sverige
Utlandet
Positiv
222 128 238 133 130 289
Negativ
67 158 50 155 156 1
Ingen skillnad
1 4 2 1 4 0

Under första halvåret har Sverige två nya kommuner i "100 000 invånare-klubben". Nacka och Gävle hade den 30 juni 2017, 100 310 respektive 100 147 invånare vilket var 951 respektive 359 personer fler än vid årsskiftet. För Nacka var det ett högt födelseöverskott som var den främsta orsaken bakom folkökningen. För Gävle var det främst ett högt invandringsöverskott som låg bakom folkökningen. Det är numera 17 kommuner som har 100 000 invånare eller mer.

Diverse nyckeltal för kommuner, maximum och minimum

VariabelMaxMin
 KommunVärdeKommunVärde
Folkmängd 30 juni 2017
Stockholm 942 370 Bjurholm 2 448
Folkökning/-minskning
Stockholm 6 751 Torsby ‑212
Födda
Stockholm 6 804 Dorotea 9
Döda
Stockholm 3 344 Bjurholm 12
Födelseöverskott (födda-döda)
Stockholm 3 460 Simrishamn ‑80
Flyttningsnetto
Stockholm 3 206 Torsby ‑156
Därav
       
Eget län
Mölndal 567 Stockholm ‑3 265
Övriga län
Stockholm 2 546 Luleå ‑460
Inom Sverige, totalt
Örebro 703 Göteborg ‑1 293
Invandringsöverskott
Stockholm 3 925 Dorotea ‑2
Procentuell folkökning/-minskning
Knivsta 2,4% Ljusnarsberg ‑2,0%

Preliminär befolkningsstatistik, första halvåren 2013–2017
  2017 2016 2015 2014 2013
Folkmängd 30 juni
10 053 061 9 906 331 9 793 172 9 694 194 9 596 436
Kvinnor
5 007 145 4 943 692 4 894 904 4 851 560 4 808 100
Män
5 045 916 4 962 639 4 898 268 4 842 634 4 788 336
Folkökning
57 908 55 314 45 817 49 330 40 543
Kvinnor
25 339 23 641 19 789 21 053 18 112
Män
32 569 31 673 26 028 28 277 22 431
Födda
58 993 60 405 57 912 58 721 57 950
Flickor
28 697 29 521 28 021 28 353 28 108
Pojkar
30 296 30 884 29 891 30 368 29 842
Döda
47 607 46 057 47 308 44 554 47 129
Kvinnor
24 552 23 620 24 384 22 880 24 542
Män
23 055 22 437 22 924 21 674 22 587
Födelseöverskott
11 386 14 348 10 604 14 167 10 821
Kvinnor
4 145 5 901 3 637 5 473 3 566
Män
7 241 8 447 6 967 8 694 7 255
Invandringar
63 996 62 240 59 854 56 440 52 816
Kvinnor
29 231 27 350 27 192 25 506 25 132
Män
34 765 34 890 32 662 30 934 27 684
Utvandringar
20 252 21 808 25 979 22 140 23 785
Kvinnor
9 423 9 902 11 749 10 385 10 926
Män
10 829 11 906 14 230 11 755 12 859
Invandringsöverskott
43 744 40 432 33 875 34 300 29 031
Kvinnor
19 808 17 448 15 443 15 121 14 206
Män
23 936 22 984 18 432 19 179 14 825
Giftermål
21 195 21 481 21 996 22 764 22 266
Skilsmässor
11 674 11 970 12 273 12 822 13 097

Antalet asylsökande ökade i juni 2017 jämfört med juni året innan

Under första halvåret 2017 var antalet asylsökande 11 422 personer, fördelat på 4 535 kvinnor och 6 887 män. Det var cirka 4 000 personer färre än första halvåret 2016. Jämfört med första halvåret 2015 var minskningen cirka 17 500 personer trots att merparten av de asylsökande under 2015 kom under andra halvåret. I juni 2017 kom dock ett litet trendbrott då antalet asylsökande var drygt 200 personer fler än i juni året innan.

Den största gruppen asylsökande har även i år varit syriska medborgare. Totalt har 1 873 syriska medborgare sökt asyl i Sverige under första halvåret vilket var cirka 1 300 personer färre än under första halvåret 2016.

Asylsökande per månad, första halvåret 2016 och 2017

Diagram

Definitioner och förklaringar

Statistiken baseras på preliminär statistik över folkmängden och befolkningsförändringar. Statistiken kan komma att förändras något vartefter sena aviseringar inkommer. Jämförelser med tidigare år avser den statistik som var tillgänglig i augusti respektive år.

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden den 31 december 2016 och den 30 juni 2017.

Händelser (födslar, dödsfall, flyttningar) som skett före 2017, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden för 2017 men redovisas inte som händelser under året utan redovisas som en justeringspost.

Folkökningen under 2017 beräknas genom att summera födelse- och flyttningsöverskottet samt den så kallade justeringsposten. Under första halvåret 2017 var justeringsposten 2 778 personer vilket var en kraftig ökning jämfört med 2016 då den var 534 personer.

Födelseöverskottet/Födelsenetto definieras som antalet födda minus antalet döda.

Flyttningsöverskott/Flyttningsnetto är summan av inrikes flyttningsöverskott och invandringsöverskott.

Invandringsöverskottet/invandringsnetto definieras som antalet invandrade från utlandet minus antalet utvandrade till utlandet. Personer räknas som invandrade när de folkbokför sig i Sverige.

Inrikes flyttningsöverskott/Inrikes flyttningsnetto definieras som antalet inrikes inflyttade minus antalet inrikes utflyttade.

Statslösa är personer som inte är erkända som medborgare i något land.

Asylsökande är en utländsk medborgare som begärt skydd mot förföljelse men vars ansökan fortfarande behandlas av Migrationsverket och/eller Migrationsdomstolen. Personen är inte folkbokförd i Sverige och ingår därför inte i folkmängden. Det är först när den asylsökande får ett beslut om uppehållstillstånd som denne kan folkbokföra sig i Sverige och därmed räknas som invandrad och ingå i folkmängden.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik om folkmängden den 31 juli 2017 publiceras den 7 september klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se

Förfrågningar

Tomas Johansson

Telefon
010-479 64 26
E-post
tomas.johansson@scb.se

Petter Wikström

Telefon
010-479 62 62
E-post
petter.wikstrom@scb.se