Till innehåll på sidan

Medellivslängder, Hushållsstatistik, Asylsökande m.m. 2016:

Många nya medborgare under 2016

Statistiknyhet från SCB 2017-03-21 9.30

Under 2016 blev 60 343 personer nya svenska medborgare, en ökning med 25 procent jämfört med året innan. Aldrig tidigare har så många personer bytt till svenskt medborgarskap under ett år. Under andra halvåret sökte och beviljades många tidigare brittiska medborgare ett svenskt medborgarskap, troligen var detta en reaktion på omröstningen om det brittiska EU-medlemskapet.

Antalet personer som sökte och beviljades ett svenskt medborgarskap under 2016 var 60 343 personer, en ökning med 12 094 personer jämfört med 2015. Därmed passerade antalet utrikesfödda svenska medborgare miljongränsen då det totalt fanns 1 012 941 utrikes födda personer som var svenska medborgare i landet vid utgången av 2016.

Av de som beviljades svenskt medborgarskap under 2016 var 52 procent kvinnor. Kvinnorna utgör dessutom en större andel än männen för varje enskilt år under 2000-talet. Den enskilt största gruppen som bytte till svenskt medborgarskap under året var tidigare medborgare i Somalia. De stod för 15 procent av samtliga medborgarskapsbyten och näst vanligast var ett tidigare medborgarskap i Syrien som stod för 7 procent av bytena.

Antal personer som bytt medborgarskap, 2000–2016

Diagram

Drygt en av fem medborgarskapsbytare under 2016 var sedan tidigare medborgare i ett EU-land. Polska medborgare var den största gruppen EU-medborgare som bytte till ett svenskt medborgarskap, följt av Finland, Danmark och Storbritannien. Av de som tidigare var medborgare i ett annat EU-land står Storbritannien för den största procentuella ökningen, och majoriteten av dessa byten gjordes under andra halvan av 2016, vilket kanske till stor del kan förklaras av Ja-sidans vinst i Storbritanniens omröstning om utträde från Europeiska unionen i juni.

Kraftig minskning av asylsökande under 2016

Under 2000-talet har antalet asylsökande varierat mycket mellan åren men har de senaste åren ökat kraftigt. I slutet av 2015 och under 2016 infördes strängare kontroller vid gränserna, detta har påverkat antalet asylsökande mycket. Den uppåtgående trenden för antalet asylsökande bröts och under 2016 sökte 28 939 personer asyl i Sverige, vilket var det lägsta antalet asylsökande sedan 2009.

Antal asylsökande åren 2002–2016

Diagram

Syriska medborgare var en av de grupper där antalet asylsökande minskat mest under 2016, de minskade med cirka 90 procent, men var precis som de senaste åren den enskilt största gruppen, 5 459 personer. Trots den stora minskningen av antalet asylsökande under 2016 ökade antalet asylsökande från en tredjedel av länderna jämfört med 2015. Medborgare från Turkiet ökade mest jämfört med 2015. Totalt sökte 738 turkiska medborgare asyl 2016 vilket var nästan tre gånger fler jämfört med föregående år.

Majoriteten, sex av tio, av de asylsökande var män, men skillnaden mellan könen hade minskat jämfört med 2015 då sju av tio var män.

De 10 vanligaste medborgarskapen bland de asylsökande 2016
LänderKvinnorMänTotalt
Samtliga11 58717 35228 939
Syrien
2 656 2 803 5 459
Afghanistan
989 1 980 2 969
Irak
1 111 1 647 2 758
Somalia
729 917 1 646
Statslös
629 710 1 339
Iran
559 720 1 279
Eritrea
574 577 1 151
Albanien
213 572 785
Turkiet
263 475 738
Georgien
218 519 737
Övriga medborgarskap
3 646 6 432 10 078

En person som kommer till Sverige utan sin familj och är yngre än 18 år när denne ansöker om asyl räknas som ensamkommande flyktingbarn. Under 2016 sökte 2 199 ensamkommande barn asyl i Sverige, vilket var en kraftig minskning jämfört med 2015 års rekordnotering på 35 369 barn och det var det lägsta antalet ensamkommande barn sedan 2008. En övervägande andel, 80 procent, var pojkar.

De flesta ensamkommande barn var i skolåldern och endast 3 procent var yngre än 7 år. Av de barn som registrerades under 2016 var hälften medborgare i antingen Afghanistan eller Somalia.

Dubbelt så många beviljade flyktingbeslut

Migrationsverket prövar olika typer av ansökningar om uppehållstillstånd som rör personer som är medborgare i ett icke EU-land. Om en person får ett tillstånd beviljat som är giltigt i minst 12 månader ska personerna folkbokföras i Sverige. Under 2016 invandrade och folkbokfördes 135 007 utomnordiska medborgare. Merparten av dem hade beviljats uppehållstillstånd av Migrationsverket.

Den största gruppen var personer som hade flyktingskäl och de utgjorde närmare hälften av alla som beviljades uppehållstillstånd. Trots den stora minskningen av asylsökande under 2016 var antalet beviljade uppehållstillstånd med flyktingskäl nästan 30 000 fler än 2015. Anledningen är att den genomsnittliga handläggningstiden för att bevilja uppehållstillstånd är lång och var enligt Migrationsverket knappt 11 månader under 2016. Merparten av de som fått uppehållstillstånd, som därmed räknas som invandrade och folkbokförda under 2016, kom till Sverige och sökte asyl under 2015.

Grund för bosättning (utomnordiska medborgare) 2015–2016 efter kön

Diagram

Större andel personer med utländsk bakgrund

Till följd av den höga invandringen under 2016 fanns det drygt 2,3 miljoner personer med utländsk bakgrund vid årets slut vilket var drygt 133 000 personer fler än året innan. Det motsvarar 23,2 procent av hela befolkningen.

I de tre kommunerna Botkyrka, Södertälje och Haparanda hade majoriteten utländsk bakgrund och av dem hade Södertälje den största ökningen, från 50,8 till 51,9 procent av befolkningen. I Hultsfreds kommun ökade andelen med utländsk bakgrund från 19,7 procent av befolkningen 2015 till 24,3 procent av befolkningen 2016. Det var den största förändringen under 2016. I endast en kommun, Skinnskatteberg, sjönk andelen personer med utländsk bakgrund. Vid utgången av 2016 hade 23,5 procent utländsk bakgrund jämfört med 23,7 procent året innan.

Personer med utländsk bakgrund per kommun 2015 och 2016
Rang-
ordning
efter
procentuell
förändring
KommunAntal
personer
med
utländsk
bakgrund
Andel av
befolkningen
 
Förändring
procent-
enheter
   20162015  
1
Hultsfred
3 546 24,3 19,7 4,5
2
Högsby
1 593 26,2 22,1 4,1
3
Filipstad
2 351 21,5 18 3,4
4
Nybro
4 154 20,5 17,1 3,3
5
Hylte
3 313 30,2 26,9 3,3
  .        
  .        
141
Södertälje
49 100 51,9 50,8 1,1
197
Botkyrka
52 307 57,7 56,9 0,8
222
Haparanda
5 068 51,4 50,7 0,7
  .        
  .        
286
Norsjö
427 10,4 10,1 0,2
287
Hammarö
1 229 7,8 7,6 0,2
288
Överkalix
397 11,8 11,6 0,1
289
Kil
983 8,3 8,2 0,1
290
Skinnskatteberg
1 040 23,5 23,7 ‑0,2
..
Hela riket
2 320 302 23,2 22,2 1,0

54 000 fler hushåll

Den 31 december 2016 fanns 4 536 214 hushåll i Sverige, vilket var en ökning med 54 468 hushåll jämfört med 2015. Ökningen av hushållen berodde främst på att folkmängden ökade med 144 000 personer. Det vanligaste hushållet var ensamstående utan barn. Totalt var 39,1 procent av hushållen enpersonshushåll. Flest personer ingår dock i tvåpersonhushåll, 27,8 procent av befolkningen. Jämfört med 2015 ökade enpersonshushållen med 19 894.

Antal hushåll och personer efter hushållsstorlek 2015 och 2016
HushållsstorlekAntal hushåll Antal personer
 2015201620152016
1 person
1 752 604 1 772 498 1 752 604 1 772 498
2 personer
1 372 503 1 387 978 2 745 006 2 775 956
3 personer
540 654 545 438 1 621 962 1 636 314
4 personer
535 123 540 655 2 140 492 2 162 620
5 personer
188 972 192 648 944 860 963 240
6 personer
54 436 56 725 326 616 340 350
7 personer eller fler
37 454 40 272 301 484 325 981
uppgift saknas ..
.. .. 17 993 18 194
samtliga hushåll
4 481 746 4 536 214 9 851 017 9 995 153

Definitioner och förklaringar

Asylsökande

En utländsk medborgare som begärt skydd mot förföljelse men vars ansökan fortfarande behandlas av Migrationsverket och/eller Migrationsdomstolen. Personen är inte folkbokförd i Sverige och ingår därför inte i folkmängden.

Flykting

En person som har fått sin asylansökan beviljad av Migrationsverket eller Migrationsdomstolen och som därmed har rätt att bosätta sig i landet. Flykting definieras enligt 4 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen (2005:716).

Invandring

För att räknas som invandrad krävs att man har för avsikt att stanna i Sverige i minst tolv månader samt har uppehållstillstånd/uppehållsrätt (gäller inte nordiska medborgare) och folkbokför sig i landet.

Grund för bosättning

I gruppen Övrigt ingår följande tillstånd:

Ej EU/EES-medborgare varaktigt bosatta i annat EU-land

Tillräckliga medel EU/EES-medborgare

Adoptivbarn ej EU/EES-medborgare

Övriga tillstånd EJ EU/EES-medborgare

Permanent uppehållsrätt

Okänt

Personer med utländsk bakgrund

Avser personer som är utrikes födda eller födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar.

Då uppgift om förälders födelseland saknas gäller följande:

- För person född i Sverige antas förälder vara inrikes född

- För utrikes född person antas förälder vara utrikes född

Förändrad hushållsstatistik 2016
Modellen att beräkna registerbaserad hushållsstatistik förändrades år 2016. I samband med det reviderades även tidigare publicerad hushållsstatistik för åren 2011 – 2015.

Nästa publiceringstillfälle

Månadsstatistik för februari publiceras den 7 april 2017 klockan 9.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se

Förfrågningar

Linus Garp

Telefon
010-479 66 56
E-post
linus.garp@scb.se

Petter Wikström

Telefon
010-479 62 62
E-post
petter.wikstrom@scb.se