Till innehåll på sidan

Befolkningsstatistik i sammandrag 1960–2021

  2021 2020 2015 2010 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1960
Folkmängd 31 december
10 452 326 10 379 295 9 851 017 9 415 570 9 047 752 8 882 792 8 837 496 8 590 630 8 358 139 8 317 937 8 208 442 8 081 229 7 497 967
Män
5 260 707 5 222 847 4 930 966 4 690 244 4 486 550 4 392 753 4 366 071 4 244 017 4 127 110 4 119 822 4 081 263 4 035 911 3 740 119
Kvinnor
5 191 619 5 156 448 4 920 051 4 725 326 4 561 202 4 490 039 4 471 425 4 346 613 4 231 029 4 198 115 4 127 179 4 045 318 3 757 848
Antal personer 0-17 år
2 198 240 2 189 403 2 025 077 1 919 094 1 934 239 1 937 779 1 967 138 1 880 316 1 844 497 1 977 226 2 012 638 2 007 012 2 046 306
Personer 0-17 år i %
21,0 21,1 20,6 20,4 21,4 21,8 22,3 21,9 22,1 23,8 24,5 24,8 27,3
Antal personer 65- år
2 118 766 2 088 086 1 947 227 1 737 246 1 565 377 1 530 887 1 543 332 1 526 196 1 454 111 1 362 099 1 250 785 1 113 239 887 964
Personer 65- år i %
20,3 20,1 19,8 18,5 17,3 17,2 17,5 17,8 17,4 16,4 15,2 13,8 11,8
Hushåll [1]
4 831 811 4 776 239 4 481 746 . . . . 3 830 037 3 670 340 3 497 801 3 324 956 3 050 354 2 582 151
Medelantal boende per hush. [2]
2,16 2,17 2,19 . . . . 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,8
Svenska medborgare
9 571 500 9 473 972 9 068 184 8 782 278 8 567 853 8 405 480 8 305 699 8 106 926 7 969 498 7 896 270 7 798 548 7 669 949 7 307 346
Utländska medborgare [3]
880 826 905 323 782 833 633 292 479 899 477 312 531 797 483 704 388 641 421 667 409 894 411 280 190 621
Andelen utländska medb. i %
8,4 8,7 7,9 6,7 5,3 5,4 6,0 5,6 4,6 5,1 5,0 5,1 2,5
Utrikes födda
2 090 503 2 046 731 1 676 264 1 384 929 1 125 790 1 003 798 936 022 790 445 655 649 626 953 550 451 537 585 299 879
Andelen utrikes födda i %
20,0 19,7 17,0 14,7 12,4 11,3 10,6 9,2 7,8 7,5 6,7 6,7 4,0
Utrikes födda som är svenska medb.
1 292 203 1 227 977 969 494 818 574 711 906 609 189 497 312 398 534 352 437 . . . .
Andel % av de utrikes födda som är svenska medb.
61,8 60,0 57,8 59,1 63,2 60,7 53,1 50,4 53,8 . . . .
Inrikes födda m två utr. födda föräldrar
662 069 639 309 510 756 412 960 337 568 284 449 224 494 . . . . . .
Utländsk bakgrund [4]
2 752 572 2 686 040 2 187 020 1 797 889 1 463 358 1 288 247 1 160 516 . . . . . .
Andel med utländsk bakgrund i % [4]
26,3 25,9 22,2 19,1 16,2 14,5 13,1 . . . . . .
Födda
114 263 113 077 114 870 115 641 101 346 90 441 103 422 123 938 98 463 97 064 103 632 110 150 102 219
Allm. födelsetalet (per 1000 av medelfolkm.)
11,0 10,9 11,7 12,3 11,2 10,2 11,7 14,5 11,8 11,7 12,6 13,7 13,7
Summerad fruktsamhet [5]
1,67 1,66 1,85 1,98 1,77 1,54 1,74 2,14 1,73 1,68 1,78 1,94 2,17
Döda
91 958 98 124 90 907 90 487 91 710 93 461 93 955 95 161 94 032 91 800 88 208 80 026 75 093
Allm. dödstalet (per 1000 av medelfolkm.)
8,8 9,5 9,3 9,6 10,2 10,5 10,6 11,1 11,3 11,0 10,8 10,0 10,0
Återst. medellivslängd, män [6]
81,21 80,60 80,31 79,52 78,43 77,38 76,17 74,81 73,79 72,76 72,12 72,20 71,24
Återst. medellivslängd, kvinnor [6]
84,82 84,29 84,01 83,49 82,77 82,03 81,45 80,41 79,68 78,81 77,87 77,06 74,92
Spädbarnsdödlighet (per 1000 lev. födda)
1,85 2,37 2,45 2,54 2,43 3,42 4,15 5,96 6,76 6,91 8,63 11,00 16,62
Invandring
90 631 82 518 134 240 98 801 65 229 58 659 45 887 60 048 33 127 39 426 44 133 77 326 26 143
Invandrare (per 1000 av folkm.)
8,7 8,0 13,8 10,6 7,2 6,6 5,2 7,0 4,0 4,7 5,4 9,6 3,5
Utvandring
48 284 48 937 55 830 48 853 38 118 34 091 33 984 25 196 22 036 29 839 27 249 28 635 15 138
Utvandrare (per 1000 av folkm.)
4,7 4,7 5,7 5,2 4,2 3,8 3,9 3,0 2,6 3,6 3,3 3,6 2,0
Folkökning
73 031 51 706 103 662 74 888 36 360 21 366 21 115 63 594 15 518 14 927 31 751 76 872 35 827
Folkökning (per 1000 av folkm.)
7,0 5,0 10,6 8,0 4,0 2,4 2,4 7,5 1,9 1,8 3,9 9,5 4,8
Giftermål [7]
38 895 37 591 52 314 56 555 48 218 43 138 33 642 40 477 38 297 37 569 44 103 43 278 50 149
Skilsmässor [8]
23 647 25 619 24 876 25 151 20 747 22 082 22 528 19 357 19 763 19 887 25 383 12 943 8 958
Nyregistrerade partnerskap [9]
. . . . 593 357 665 . . . . . .
Avregistrerade partnerskap [10]
38 42 80 223 134 101 . . . . . . .
Personer som blev svenska medborgare [11]
89 354 80 175 48 249 32 197 39 270 43 173 31 993 16 770 20 498 20 833 16 705 11 539 8 452

* De viktigaste siffrorna från befolkningsstatistiken. I den länkade Excel-filen nederst på sidan hittar du statistik för fler år än vad som redovisas i tabellen ovan.

1) Källa: Till och med 1990 bostadshushåll enligt folk- och bostadsräkningarna (FoB). Från och med 2011 bostadshushåll enligt folkbokföring på lägenhet.

Från 2016 har hushåll även skapats för personer som inte är folkbokförd på lägenhet. I samband med detta reviderades hushållsstatistiken för åren 2011-2015.

2) Från och med 2011 är beräkningen gjord med personer för vilka det finns uppgifter om hushåll.

3) Personer med dubbelt medborgarskap, varav det ena är svenskt, inräknas inte. Källa 1960: Folkräkningen 1 november 1960.

4) I utländsk bakgrund ingår utrikes födda och inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.

5) Sedan 2004 beräknas summerad fruktsamhet på enskilda år istället för som tidigare på femårsklasser.

Modellen att beräkna summerad fruktsamhet ändrades något 2016. I samband med detta reviderades den summerade fruktsamheten för åren 2000 och framåt.

För mer information om summerad fruktsamhet se Kvalitetsdeklarationen som finns publicerad på SCB:s webbplats.

6) Uppgifterna för åren 2006 till och med 2011 reviderades under 2012 efter en förändring av metoden att utjämna dödsrisker för de allra äldsta.

7) Modellen för beräkning av antal giftermål har reviderats under 2015 och har beräknats enligt den nya modellen för tidsperioden 2000 och senare.

Förändringen har medfört att antalet giftermål blivit cirka 10 procent fler jämfört med tidigare.

Från och med maj 2009 inkluderas även enkönade äktenskap samt registrerade partnerskap som omvandlats till äktenskap.

8) Modellen för beräkning av antal skilsmässor har reviderats under 2015 och har beräknats enligt den nya modellen för tidsperioden 2000 och senare.

Förändringen har medfört att antalet skilsmässor blivit cirka 5 procent fler jämfört med tidigare.

Från och med maj 2009 inkluderas även skilsmässor mellan personer som ingått enkönat äktenskap.

9) Antal partners som registrerat partnerskap under året. Från och med maj 2009 är det inte längre möjligt att registrera partnerskap i Sverige.

10) Antal partners som avregistrerat partnerskap under året.

11) Uppgifterna för åren 2000 till och med 2015 reviderades under 2015. Till och med 1999 avser uppgiften antal byten till svenskt medborgarskap, vilket innebär att en person räknats dubbelt om han/hon bytt från två olika utländska medborgarskap till svenskt.

Definitioner och förklaringar

Summerad fruktsamhet är det genomsnittliga antal barn kvinnor skulle få om dagens fruktsamhetsnivå består.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-03-22

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se