Till innehåll på sidan

Sveriges framtida befolkning 2016–2060:

Stor befolkningsökning att vänta

Statistiknyhet från SCB 2016-04-13 9.30

De närmaste åren förväntas folkmängden i Sverige att öka med omkring 1,5 procent per år. Det är historiskt sett en mycket hög nivå som tidigare bara förekommit några enstaka år på 1800-talet. Enligt beräkningarna kommer det att bo 739 000 fler i Sverige år 2020 än det gör idag.

De närmsta åren antas en hög invandring, 857 000 personer de kommande fem åren. Under samma period förväntas 287 000 lämna Sverige. Det innebär att migrationen på fem års sikt ger ett tillskott till befolkningen på 570 000 personer. Under samma period förväntas att 623 000 barn föds och 455 000 personer avlider. Så antalet födda beräknas vara 169 000 fler än antalet som avlider.

Även under de följande fem åren, 2021–2025 förväntas en fortsatt stor folkökning, i nivå med den som varit åren 2011–2015.

En så snabb folkökning gör att befolkningen i Sverige kommer att passera tio miljoner år 2017 och elva miljoner sju år senare, år 2024. En folkökning på en miljon har aldrig tidigare skett så fort. Sveriges folkmängd passerade nio miljoner år 2004.

I alla de åldersklasser som redovisas i tabellen nedan beräknas befolkningen öka, förutom i åldrarna 19–24 år. Det är de stora kullarna födda runt år 1990 som nu är i dessa åldrar som i prognosen ersätts med de små kullarna födda i slutet av 1990-talet. Minskningen skulle ha varit ännu större, och fortsatt även år 2025 om det inte varit för den förväntade nettoinvandringen i dessa åldrar.

Folkmängd i olika åldrar 2015 och prognostiserad förändring år 2020 och 2025
Åldersklass Folkmängd
31 dec 2015
År 2020
förändring
mot 2015
År 2025
förändring
mot 2015
Antal Procent Antal Procent
Nollåringar 116 000 16 000 13,8 18 000 15,6
1-5 år 592 000 49 000 8,2 94 000 15,8
6 år 119 000 8 000 6,7 18 000 15
7-9 år 348 000 30 000 8,7 52 000 14,9
10-12 år 332 000 51 000 15,4 61 000 18,3
13-15 år 313 000 57 000 18,2 87 000 27,7
16-18 år 310 000 67 000 21,6 86 000 27,6
19-24 år 766 000 -48 000 -6,3 22 000 2,8
25-39 år 1 916 000 154 000 8 121 000 6,3
40-64 år 3 098 000 111 000 3,6 211 000 6,8
65-79 år 1 446 000 111 000 7,7 122 000 9,3
80- år 502 000 47 000 8,4 184 000 36,6
Summa 9 851 000 739 000 7,5 1 244 000 12,6

Den framtida antalet invandrare mycket osäkert

Att prognostisera den framtida invandringen är alltid behäftat med en stor osäkerhet. I dagens situation med en hög invandring av personer med asylrelaterade skäl är osäkerheten ännu större. Både antalet som söker asyl och antalet som får uppehållstillstånd påverkas av politiska beslut, såväl i Sverige som i andra länder och på EU-nivå och kan snabbt komma att ändras.

Prognosen om den framtida befolkningsutvecklingen bygger på antaganden om hur barnafödandet, in- och utvandringen samt dödligheten utvecklas i framtiden. Antagandena utgår från både historiska trender och bedömningar om den framtida utvecklingen. På kort sikt utgår antagandena om den asylrelaterade invandringen från Migrationsverkets senaste prognos.

Definitioner och förklaringar

Befolkningsframskrivningen är en framskrivning av den folkbokförda befolkningen. Personer som söker asyl är inte folkbokförda, det blir de först då de fått ett uppehållstillstånd och kan folkbokföra sig i Sverige.

Publikation

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för samordning och tvärområden

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
prognosinstitutet@scb.se

Förfrågningar

Lena Lundkvist

Telefon
010-479 46 78
E-post
lena.lundkvist@scb.se