Till innehåll på sidan

Regionala befolkningsframskrivningar, 2022–2040

Fler äldre i alla län och kommuner 2040

Statistiknyhet från SCB 2022-05-25 8.00

SCB publicerar sedan år 2020 årligen framskrivningar av befolkningen i Sveriges län och kommuner. Syftet är att tillgängliggöra framskrivningar, där summan av befolkningen stämmer överens med framskrivningen för hela riket. Beräkningarna bygger på att den observerade utvecklingen fortsätter, ingen hänsyn tas till planerat bostadsbyggande, företagsetableringar eller andra framtida mål och förutsättningar. En framskrivning är ingen sanning, det finns många andra beskrivningar av framtiden i länen och kommunerna.

I Sverige beräknas det år 2040 finnas drygt 11 miljoner invånare. Det är en ökning med 913 000 eller 9 procent jämfört med 2021. Stockholms län beräknas öka mest antalsmässigt fram till år 2040, medan Uppsala län beräknas öka mest procentuellt. I Västernorrlands och Norrbottens län beräknas folkmängden minska mest, både i antal och procent.

Folkökningen ojämnt fördelad i riket

Stockholms län, som är det folkrikaste länet, beräknas ha den största antalsmässiga ökningen fram till år 2040. Folkmängden i Stockholms län beräknas öka med 379 000 personer eller 16 procent. Uppsala län beräknas få den största procentuella ökningen, 17 procent. Även i Hallands, Skåne och Västra Götalands län beräknas folkmängden öka i en snabbare takt än i riket. I sju län beräknas folkmängden minska fram till år 2040. Störst minskning väntas i Västernorrlands och Norrbottens län, i dessa län beräknas befolkningen minska med 6 respektive 5 procent jämfört med idag.

Folkmängd 2021 och 2040 samt förändring i antal och procent i länen
Län Folkmängd
2021
Folkmängd
2040
Förändring
2021–2040
antal
Förändring
2021–2040
procent
Uppsala 395 000 460 700 65 700 16,6
Stockholm 2 415 100 2 793 700 378 500 15,7
Halland 340 200 380 200 39 900 11,7
Skåne 1 402 400 1 563 400 160 900 11,5
Västra Götaland 1 744 900 1 906 700 161 900 9,3
Östergötland 469 700 506 300 36 600 7,8
Västmanland 279 000 299 100 20 200 7,2
Södermanland 301 800 322 300 20 500 6,8
Gotland 61 000 65 000 4 000 6,6
Örebro 306 800 325 100 18 300 6
Jönköping 367 100 388 300 21 200 5,8
Kronoberg 203 300 212 800 9 400 4,6
Västerbotten 274 600 286 300 11 800 4,3
Jämtland 132 100 132 300 200 0,2
Dalarna 288 400 288 100 ‑300 ‑0,1
Kalmar 247 200 246 000 ‑1 100 ‑0,5
Värmland 283 200 281 000 ‑2 200 ‑0,8
Gävleborg 287 800 284 300 ‑3 400 ‑1,2
Blekinge 158 900 156 100 ‑2 800 ‑1,8
Norrbotten 249 700 237 100 ‑12 600 ‑5,1
Västernorrland 244 200 230 100 ‑14 100 ‑5,8
Sverige 10 452 300 11 365 000 912 700 8,7

Anm. Tabellen är sorterad efter den procentuella förändringen.

Under 2010-talet var invandringen till Sverige hög. Det medförde att invandringsöverskottet hade störst betydelse för folkökningen i alla län under den perioden. Under perioden 2022–2040 beräknas invandringsöverskottet fortsatt vara det största bidraget till den framtida folkökningen i alla län utom Gotlands län. I Gotlands län beräknas den inrikes omflyttningen ha störst betydelse.

I hela Sverige beräknas fler födas än avlida under perioden 2022–2040. Barnafödandet och dödligheten i länen följer utvecklingen i riket men är justerade utifrån länets nivå. Eftersom åldersstrukturen i länen skiljer sig åt medför det att i åtta län beräknas att fler föds än avlider under framskrivningsperioden. I lika många län beräknas fler flytta till länet från övriga Sverige än vad som beräknas flytta från länet till övriga Sverige. Uppsala, Östergötlands, Skåne och Örebro län är de enda län där såväl födelseöverskott som inrikes och utrikes flyttningsöverskott beräknas bidra till folkökningen.

I de flesta län finns både kommuner som beräknas öka och kommuner som beräknas minska sin folkmängd fram till 2040. Undantagen är Stockholms län och Uppsala län där folkmängden beräknas öka i alla kommuner i länet och Västernorrlands län där alla kommuner beräknas få en minskad folkmängd.

Andelen äldre ökar i alla län

Utmärkande för den framtida befolkningen är att andelen äldre i be­folkningen ökar. Andelen av befolkningen som är 65 år och äldre är högre 2040 än 2021 i samtliga län och i princip alla kommuner. Andelen 80 år och äldre är högre i alla län och alla kommuner år 2040 än 2021. I hela riket beräknas 8 procent av folkmängden vara 80 år eller äldre år 2040, jämfört med 5 procent idag. Ökningen beror på att dödligheten minskar, men också på att de stora kullarna födda på 1940-talet passerar 80 års ålder de närmaste åren. Gotlands län och Kalmar län är de län där andelen 80 år och äldre förväntas vara högst år 2040, 11 procent. I Stockholms län förväntas den lägsta andelen äldre, drygt 6 procent. Detta kan jämföras med dagens andel på 7 procent i Gotland och Kalmar respektive 4 procent i Stockholm.

Förutsättningar för beräkningarna

De regionala befolkningsframskrivningarna bygger på den historiska utvecklingen och överensstämmer med framskrivningen för riket. I beräkningarna tas ingen hänsyn till kommunernas planerade bostadsbyggande, etableringar av företag eller andra framtida mål och förutsättningar.

Folkökningen beräknas som skillnaden i befolkning mellan två år. Alla beräkningar görs med decimaltal och redovisas med fyra decimaler i Statistikdatabasen.

Befolkningsframskrivningar för alla län och kommuner tillgängliga på scb.se

I Statistikdatabasen publiceras uppgifter om befolkningen; födda, döda, inrikes in- och utflyttade, immigranter och emigranter efter ålder och kön för varje år under perioden 2022–2070. Befolkningen redovisas även efter inrikes/utrikes födda, ålder och kön 2022–2070.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Alexandra Malm

Telefon
010-479 69 47
E-post
alexandra.malm@scb.se

Lena Lundkvist

Telefon
010-479 46 78
E-post
lena.lundkvist@scb.se