Till innehåll på sidan

Regional befolkningsframskrivning 2020-2030

Den framtida folkökningen ojämnt fördelad i riket

Statistiknyhet från SCB 2020-06-03 9.30

I hela Sverige beräknas det år 2030 finnas drygt 11 miljoner invånare. Det är en ökning med 767 000 eller 7,4 procent från 2019. Den största procentuella folkökningen väntas i Uppsala län.

Antalsmässigt väntas den största ökningen i Stockholms län, som är det folkrikaste länet, en ökning på 257 000 personer. Den procentuella folkökningen är störst i Uppsala län, som beräknas öka med 14,4 procent.

Andra län som förväntas ha en större procentuell folkökning än riket är Hallands, Stockholms, Kronobergs, Skånes, Gotlands, Jönköpings och Örebro län. I två län, Västernorrlands och Norrbottens län, beräknas folkmängden minska. I alla övriga län ökar folkmängden, men mindre än riket.

Olika anledningar ligger till grund för utvecklingen i länen

Den utrikes omflyttningen, att fler invandrar än utvandrar, bidrar till den största delen av folkökningen för alla län utom Stockholms, Uppsala och Gotlands län. I Stockholms län beräknas folkökningen till största delen bero på att det föds fler barn än antalet personer som avlider. För Uppsala och Gotlands län beräknas den inrikes omflyttningen ha störst betydelse, det vill säga att fler flyttar till dessa län från andra län än tvärtom.

De båda länen som väntas minska, Västernorrlands och Norrbottens län, ökade under 2010-talet endast på grund av den utrikes omflyttningen. I framtiden beräknas ett fortsatt positivt utrikes flyttningsnetto i de båda länen, men lägre än tidigare och det kan i framtiden inte väga upp det negativa inrikes flyttningsnettot och att fler avlider än föds.

Folkmängd 2019 och 2030 samt förändring (procent) i länen
Län Folkmängd 2019 Folkmängd 2030 Ökning 2019–2030 Procent
Stockholms län 2 377 100 2 634 300 10,8
Uppsala län 383 700 439 200 14,4
Södermanlands län 297 500 317 400 6,7
Östergötlands län 465 500 498 500 7,1
Jönköpings län 363 600 394 900 8,6
Kronobergs län 201 500 221 300 9,9
Kalmar län 245 400 256 800 4,6
Gotlands län 59 700 64 800 8,6
Blekinge län 159 600 162 900 2,1
Skåne län 1 377 800 1 503 900 9,2
Hallands län 333 800 373 700 11,9
Västra Götalands län 1 725 900 1 831 500 6,1
Värmlands län 282 400 287 700 1,9
Örebro län 304 800 329 700 8,2
Västmanlands län 275 800 294 300 6,7
Dalarnas län 288 000 293 400 1,9
Gävleborgs län 287 400 289 700 0,8
Västernorrlands län 245 300 242 000 ‑1,4
Jämtlands län 130 800 135 500 3,6
Västerbottens län 271 700 284 200 4,6
Norrbottens län 250 100 238 900 ‑4,5
Sverige 10 327 600 11 094 900 7,4

Folkmängden minskar i landsbygdskommunerna

Det är stora skillnader i befolkningsutvecklingen i de olika kommunerna. Det beror dels på vilken åldersstruktur som finns i kommunen idag, men också på in- och utflyttningen till kommunen. Av Sveriges 290 kommuner beräknas folkmängden öka i 142 kommuner, och minska i 84. I 64 kommuner beräknas folkmängden mer eller mindre vara oförändrad.

För att beskriva utvecklingen i kommunerna delas kommunerna in i nio olika kommungrupper enligt Sveriges kommuner och regioners indelning. Kommungrupperna Storstäder, Pendlingskommuner nära storstad och Större städer, förväntas öka sin folkmängd med nära 11 procent till år 2030. Det innebär att 63 procent av Sveriges befolkning beräknas bo i någon av dessa kommuntyper år 2030, vilket är en ökning med 2 procentenheter från 2019.

Landsbygdskommuner är den enda kommungrupp som väntas minska sin folkmängd. I den gruppen beräknas det bo 5,2 procent färre än år 2019.

Folkmängd 2019 och 2030 samt ökning (procent) i kommungrupper
Kommungrupp Folkmängd 2019 Folkmängd 2030 Ökning 2019–2030 Procent
Storstäder 1 897 500 2 101 200 10,7
Pendlingskommun nära storstad 1 929 600 2 140 900 11,0
Större stad 2 454 600 2 718 300 10,7
Pendlingskommun nära större stad 856 200 897 000 4,8
Lågpendlingskommun nära större stad 632 100 644 000 2,0
Mindre stad/tätort 1 311 200 1 360 200 3,7
Pendlingskommun nära mindre stad/tätort 602 200 612 000 1,6
Landsbygdskommun 493 200 467 700 ‑5,2
Landsbygdskommun med besöksnäring 150 900 152 800 1,2
Sverige 10 327 600 11 094 900 7,4

Förutsättningar för beräkningarna

Beräkningarna av det framtida antalet födda, döda och antalet som flyttar, bygger på att den tidigare observerade utvecklingen fortsätter framöver. Kommunernas egna planer eller mål för till exempel bostadsbyggande är inte beaktat i beräkningarna.

Den nationella framskrivning som ligger till grund för de regionala framskrivningarna togs fram den 16–20 mars 2020, i början av coronautbrottet i Sverige. Varken den kommande dödligheten eller de ekonomiska konsekvenserna gick då, och inte heller nu, att helt överblicka. Det fanns då signaler om en kommande lågkonjunktur som i efterhand har blivit tydligare. En lågkonjunktur kan ha stor påverkan på migrationen, barnafödandet och den inrikes omflyttningen. De senaste månaderna har det också observerats en överdödlighet i Sverige, särskilt i några län och kommuner. Det är i dagsläget ännu för tidigt att säga hur corona-pandemin kommer att påverka befolkningsutvecklingen under resten av året. I framskrivningen har ingen hänsyn tagits till befolkningsutfallet under innevarande år.

Befolkningsframskrivningar för alla län och kommuner tillgängliga på scb.se

De regionala framskrivningarna bygger på historisk data och överensstämmer med framskrivningen för riket. I statistikdatabasen publiceras uppgifter om befolkningen; födda, döda, inrikes in- och utflyttade, immigranter och emigranter efter ålder och kön för varje år under perioden 2020–2070. I ett statistisk meddelande beskrivs utvecklingen i län och kommungrupper fram till år 2030.

SCB:s regionala befolkningsframskrivningar utgör en viktig förutsättning för planeringsarbetet inom bland annat kommunala och statliga verksamheter, men även privata aktörer använder regionala befolkningsframskrivningar i sitt planeringsarbete. Det har varit efterfrågad statistik, och för första gången publiceras nu befolkningsframskrivningar för Sveriges alla län och kommuner på SCB:s webbplats tillgängligt för alla.

Publikation

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för samordning och tvärområden

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
prognosinstitutet@scb.se

Förfrågningar

Alexandra Malm

Telefon
010-479 69 47
E-post
alexandra.malm@scb.se

Rasmus Andersson

Telefon
010-479 66 55
E-post
rasmus.andersson@scb.se