Till innehåll på sidan

Sveriges framtida befolkning 2017–2060:

Mindre än tio år till nästa miljongräns

Statistiknyhet från SCB 2017-04-12 9.30

Sveriges befolkning passerade nyligen tio miljoner. Om knappt tio år, 2026, beräknas folkmängden ha ökat med 1 miljon och befolkningen i Sverige passerar elva miljoner. Sedan 2014 har befolkningen ökat med mer än 100 000 per år, och enligt prognosen kommer befolkningen fortsätta öka med över 100 000 per år fram till år 2024.

Under 2017 beräknas befolkningen öka med 124 000 personer och det är en historiskt hög ökning, men lägre än 2016 då befolkningen ökade med 144 000. Ökningen beror främst på att 94 000 fler personer invandrar än utvandrar men också på att 30 000 fler föds än vad det avlider.

Under de kommande tio åren förväntas folkmängden öka med en miljon personer. Antalet barn och unga 0–19 år ökar med knappt 379 000 eller drygt 16 procent. I de mest förvärvsaktiva åldrarna 20–64 år ökar befolkningen med nästan lika många, 377 000 eller knappt 7 procent. Åldersgruppen 65 år och äldre, ökar enligt prognosen med 295 000 eller 15 procent.

Fler födda barn och färre invandrare att vänta

Befolkningsframskrivningen bygger på antaganden om framtida barnafödande, överlevnad och migration.

År 2016 föddes 117 000 barn. Antalet födda barn förväntas öka varje år fram till år 2023 då det prognostiseras att födas 133 000 barn. Det beror främst på att de stora kullarna födda runt 1990 är i de mest barnafödande åldrarna. En annan förklaring är den höga invandringen de senaste och kommande åren. Barnafödandet är ofta högt för personer som nyligen invandrat, särskilt för de som invandrat för att bilda familj.

Medellivslängden har sedan länge ökat och det antas fortsätta. De senaste decennierna har männens medellivslängd ökar snabbare än kvinnornas och även det antas fortsätta. Kvinnor har dock fortsatt en högre medellivslängd än män i framtiden, men skillnaderna kommer att minska. Den ökande överlevnaden resulterar i att fler når höga åldrar. Av de som föds 2017 beräknas 12 procent av flickorna och drygt 7 procent av pojkarna att finnas kvar i livet vid 100 års ålder.

Nya regler gör prognosen osäker

Under 2016 invandrade 163 000 personer till Sverige, varav drygt 60 000 var flyktingar. Under samma år utvandrade 46 000 personer. Förra året trädde en tillfällig lag i kraft som innebär begränsade möjligheter för asylsökande och familjemedlemmar att få uppehållstillstånd. Den nya lagen antas ge en lägre asylrelaterad invandring, så länge den gäller. Därefter antas den asylrelaterade invandringen återigen öka, dock inte till 2016 års nivå.

Befolkningsframskrivningar är alltid behäftade med en osäkerhet. I dagens situation med en hög asylrelaterad invandring är osäkerheten än större. Nya regler såsom tillfälliga uppehållstillstånd, försörjningskrav vid anhöriginvandring och gränskontroller gör att både invandringen och utvandringen är extra svår att prognostisera. Både antalet som söker asyl och antalet som får uppehållstillstånd påverkas, förutom av situationen i hemlandet, av politiska beslut i Sverige såväl som i andra länder och på EU-nivå.

Antal födda barn 1990‒2016 och prognos 2017‒2030

Diagram

Definitioner och förklaringar

Befolkningsframskrivningen är en framskrivning av den folkbokförda befolkningen. Personer som söker asyl är inte folkbokförda, det blir de först då de fått ett uppehållstillstånd och kan folkbokföra sig i Sverige.

Publikation

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för samordning och tvärområden

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
demografi@scb.se

Förfrågningar

Lena Lundkvist

Telefon
010-479 46 78
E-post
lena.lundkvist@scb.se