Till innehåll på sidan

Sveriges framtida befolkning 2019–2070

Kvinnor som fyller 65 år i år väntas ha 23 år kvar att leva

Statistiknyhet från SCB 2019-04-12 9.30

Allt fler lever till höga åldrar. Enligt SCB:s befolkningsframskrivning kommer de kvinnor som i år fyller 65 år i genomsnitt ha 23 år kvar att leva, medan männen har en något kortare tid kvar att leva, 21 år. År 2029 beräknas Sveriges folkmängd passera 11 miljoner. Det är en något långsammare ökningstakt än de senaste åren som främst beror på att antalet personer som invandrar har minskat.

I år väntas 108 000 personer fylla 65 år. Det blir det lägsta antal som firar sin 65-årsdag sedan år 2007 och enligt SCB: senaste befolkningsframskrivning kommer det under den närmaste 50-årsperioden aldrig mer vara så få personer. Antalet 65-åringar beräknas vara ungefär lika många fram till mitten av 2020-talet för att sedan öka när de födda på 1960-talet uppnår denna ålder.

En minskad dödlighet och att fler invandrar än utvandrar leder till en äldre befolkning och fler utrikes födda. Det blir tydligt när man jämför de som fyller 65 år i år, födda 1954, med de som är födda 40 år senare, 1994 och de som fyllde 65 år för 40 år sedan, de som föddes 1914.

Vid 65 års ålder, år 1979, hade kvinnor och män födda 1914 i medeltal 19 respektive 15 år kvar att leva. För de som i år fyller 65, de som föddes 1954, beräknas antalet återstående år, till närmare 23 år för kvinnor och 21 år för män. Ytterligare ökningar av livslängden efter 65 års ålder är att vänta. För de födda 1994, som fyller 65 år 2059, uppskattas antalet återstående år till 26 år för kvinnor och nästan 25 år för män.

År 1979 var 5 procent av 65-åringarna födda utomlands, år 2019 har andelen ökat till 18 procent och om 40 år beräknas 28 procent av 65-åringarna vara födda utomlands.

Antal födda, antal 65-åringar, antal och andel utrikes födda vid 65 år samt antal återstående år vid 65 år efter födelseår
 Födelseår
 19141954 [1]1994 [1]
 KvinnorMänKvinnorMänKvinnorMän
Födda 63 000 66 500 50 900 54 200 54 900 57 300
Antal vid 65 års ålder 48 300 44 200 53 700 54 400 69 800 70 100
därav utrikes födda 2 700 1 800 9 300 10 000 19 900 19 600
Andel utrikes födda 5,6 4,0 17,3 18,4 28,5 27,9
Antal återstående år 19,2 15,2 22,8 20,9 26,1 24,6

[1] För födda 1954 och 1994 är antal födda observerat och övriga uppgifter är från befolkningsframskrivningen.

Allt fler lever till högre åldrar

En historiskt stabil utveckling, som antas fortsätta i framtiden, är den stadigt ökande livslängden. Den har sedan en tid ökat mest för att dödligheten minskat i åldrar över 64 år.

Åldern för avlidna förskjuts mot allt högre åldrar, och koncentreras i ökande grad kring åldern med flest antal avlidna. Det är vid toppen av kurvorna i diagrammet. För de födda 1914 var den åldern 87 år för kvinnor och 78 år för män. Den beräknas öka till 92 respektive 91 år för kvinnor och män födda 1954 och till nästan 95 år för kvinnor och 94 år för män födda 1994.

Andel avlidna i olika åldrar för kvinnor och män födda 1914, 1954 och 1994

Andel avlidna i olika åldrar för kvinnor och män födda 1914, 1954 och 1994

Streckade linjer är uppgifter från befolkningsframskrivningen.

Folkökningen går långsammare än tidigare

Sveriges befolkning fortsätter att växa, men i en lägre takt än de senaste åren. Enligt framskrivningen kommer folkmängden att passera 11 miljoner år 2029, 12 miljoner i början av 2050-talet och 12,7 miljoner i slutet av framskrivningsperioden, år 2070.

Under en lång tid har fler invandrat än utvandrat. De senaste årens invandring har varit högre än någonsin men efter 2016 har antalet som flyttat till Sverige minskat. Under 2018 registrerades 132 600 invandrade personer. Bakom den minskade inflyttningen ligger framför allt en lägre invandring av personer som sökt skydd i Sverige. I framtiden förväntas både en högre invandring och en högre utvandring än vad den varit historiskt. Fortsatt antas fler invandrare än utvandrare.

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna för avlidna olika födelseår hämtas från livslängdstabeller. Det är en sammanställning av benägenheten att avlida respektive leva vidare i olika åldrar.

För de födda 1914 är dessa uppgifter baserade på observerad statistik upp till 100 års ålder.

För de födda 1954 är det observerade uppgifter om andel kvarlevande till och med 64 års ålder och i åldrar däröver är det baserat på uppgifter i framskrivningen tills de når 100 års ålder, vilket de gör 2054.

Uppgifterna för födda 1994, 25-åringar 2019, kommer från observerad statistik till och med 24 års ålder och därefter är det framskrivningens uppgifter tills de fyller 100 år 2094.

I de allra äldsta åldrarna, 101 år och äldre, är uppgifterna avrundade på samma sätt för samtliga födelseår. 

Publikation

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för samordning och tvärområden

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
demografi@scb.se

Förfrågningar

Lena Lundkvist

Telefon
010-479 46 78
E-post
lena.lundkvist@scb.se

Örjan Hemström

Telefon
010-479 49 97
E-post
orjan.hemstrom@scb.se