Till innehåll på sidan

Sveriges framtida befolkning 2020–2070

På väg mot 11 miljoner invånare

Statistiknyhet från SCB 2020-04-08 9.30

I slutet av år 2029 beräknas antalet invånare vara 700 000 fler än i dag och Sverige väntas under decenniets sista år passera 11 miljoner invånare.

SCB publicerar varje år en framskrivning av Sveriges befolkning. Den publiceras uppdelat på ålder, kön och inrikes/utrikes födda för varje år under perioden 2020–2070. Befolkningsframskrivningar utgör en viktig förutsättning för planeringsarbetet inom bland annat statliga verksamheter. Vidare används statistiken som underlag till annan statistik hos SCB som beskriver framtiden i Sverige.

Ett nytt decennium

Ett nytt decennium, 2020-talet, har precis inletts. I slutet av decenniet, den 31 december 2029, beräknas antalet invånare ha stigit med 700 000 personer, vilket innebär att Sveriges befolkning under år 2029 beräknas passera 11-miljonersstrecket. Under hela 2020-talet beräknas det i genomsnitt födas 120 000 barn per år, vilket är drygt 5 000 fler per år än under 2010-talet. De stora kullarna födda runt år 1990, som nu själva får barn, bidrar till att antalet födda ökar de kommande tio åren.

År 2029 finns det 1,3 miljoner barn i skolåldrarna, 6-15 år. Det är ingen större skillnad mot idag, endast 35 000 fler.

Samtidigt börjar de små kullarna, födda runt år 2000, då att närma sig 30 års ålder och har nått de åldrar då man vanligtvis förvärvsarbetar. I hela åldersgruppen 25–64 år väntas det år 2029 finnas nästan 5,5 miljoner personer, vilket är en ökning med 200 000. Antalet födda i Sverige minskar i denna åldersgrupp, de är 100 000 färre. Hela ökningen av personer i åldern 25–64 år består av utrikes födda, vilket är 300 000 fler än 2019.

Under 2020-talet väntas i genomsnitt 110 000 personer per år invandra till Sverige, medan i snitt 63 000 personer om året väntas utvandra. Jämfört med 2010-talet väntas invandringen vara lägre, främst på grund av en lägre flyktinginvandring. Utvandringen väntas i stället vara högre jämfört med tidigare. En förklaring till det är att det blir fler utrikes födda och födda i Sverige med utrikes födda föräldrar i befolkningen. Det är grupper som utvandrar i högre utsträckning än andra.

En åldrande befolkning

De stora kullarna födda i mitten av 1960-talet har år 2029 nyss fyllt eller kommer att fylla 65 år. Med en höjd pensionsålder är de fortfarande i arbetsför ålder, men troligen i slutet av sin yrkeskarriär.

De sista som är födda på 1940-talet fyller 80 år 2029. Det finns då 800 000 invånare som är 80 år och äldre och 3 300 som har fyllt 100 år. I dag är 540 000 invånare över 80 år och 2 200 har fyllt 100 år. Båda dessa åldersgrupper beräknas öka med 50 procent.

Under 2020-talet förväntas i genomsnitt 95 000 personer avlida i Sverige varje år. Det är i genomsnitt 4 000 fler per år jämfört med 2010-talet och förklaras av att allt fler invånare når högre åldrar. År 2019 var medelåldern för avlidna personer 84,7 år för kvinnor och 81,3 år för män. Om tio år beräknas den ha ökat till 85,7 år för kvinnor och 82,8 år för män.

Coronapandemin och dess påverkan på framskrivningen

Den pågående coronapandemin påverkar befolkningsframskrivningen. Det är svårt att förutse framförallt de framtida ekonomiska konsekvenserna. Framskrivningen är alltid behäftad med en viss osäkerhet, men eftersom det just nu pågår flera förändringar i samhället är den osäkrare än vanligt.

De beräkningar som ligger till grund för denna framskrivning utfördes 16–20 mars 2020, i början av coronautbrottet i Sverige, och särskilt de ekonomiska konsekvenserna gick inte att överblicka. Det fanns då signaler om en kommande lågkonjunktur, och från att beräkningarna genomfördes fram till publicering har dessa signaler blivit tydligare. Det är ännu ovisst hur djup och lång lågkonjunkturen kommer att bli, och därmed också vilken påverkan den kommer att ha på befolkningsutvecklingen.

Framskrivningen av den framtida befolkningen bygger på antaganden om hur barnafödandet, dödligheten samt in- och utvandringen utvecklas. Dessa parametrar påverkas på olika sätt och i olika grad av coronaviruset, men de ekonomiska konsekvenserna har en större påverkan på antagandena än själva viruset i sig.

Publikation

Nästa publiceringstillfälle

Den 3 juni publicerar SCB för första gången befolkningsframskrivningar för kommuner och län.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Prognosinstitutet

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
demografi@scb.se

Förfrågningar

Lena Lundkvist

Telefon
010-479 46 78
E-post
lena.lundkvist@scb.se

Örjan Hemström

Telefon
010-479 49 97
E-post
orjan.hemstrom@scb.se