Till innehåll på sidan

Andel kvarlevande efter födelseår, kön och ålder. Födda 1922 och framskrivning födda 2022

22-7.png

Kommentarer

Andelen som lever vidare till högre åldrar har ökat påtagligt under de senaste 100 åren. Det visas här med en jämförelse av de som föddes 1922 och de som föds 2022. Av de som föddes 1922 avled 5 procent av flickorna och knappt 7 procent av pojkarna under det första levnadsåret. Det kan jämföras med 0,2 procent för de som föds under 2022. Hälften av kvinnorna som föddes 1922 var i livet vid 82 års ålder, en ålder som de nådde år 2004. Bland männen födda 1922 levde hälften till 75 års ålder. Andelen kvarlevande vid 100 års ålder, 100-åringarna år 2022, beräknas till cirka 1,8 procent av kvinnorna och 0,5 procent av männen.

Beräkningar i framskrivningen pekar på att av de flickor och pojkar som föds 2022 förväntas hälften av flickorna vara kvar i livet vid 94 års ålder och hälften av männen till 93 års ålder. Drygt 13 procent av kvinnorna och 8 procent av männen väntas leva i minst 100 år.

För dem som föddes 1922 var skillnaden mellan könen relativt stor. Den ålder där hälften var kvar i livet var drygt 7 år högre för kvinnor än för män. Skillnaden för de som föds 2022 förväntas bli 1,4 år.

När två födelsekohorter med 100 års mellanrum jämförs blir skillnaderna i andel kvarlevande till olika åldrar stora. Medellivslängden för födda 1922 beräknas bli 73,5 år för kvinnor och 66,8 år för män. I framskrivningen för födda 2022 beräknas den till 92,0 år för kvinnor och 89,9 år för män. Det är viktigt att vara medveten om att beräkningen för personer födda 2022 är en framskrivning som sträcker sig 100 år in i framtiden för de högsta åldrarna.

På kort sikt kan framskrivningen ses som en befolkningsprognos. På längre sikt ska framskrivningen ses som just en framskrivning av befolkningen, om det beteende och de trender som vi idag kan se fortsätter i framtiden. Dessutom antas att de regelverk som gäller i dag fortsätter att gälla under hela framskrivningsperioden. Redan på kort sikt kan förändringar i samhället eller i omvärlden göra att förutsättning­arna för framskrivningen förändras.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-13

Har du frågor om statistiken?