Till innehåll på sidan

Återstående medellivslängd vid födelsen och vid 65 år efter kön 1970–2021 samt framskrivning 2022–2070

22-6.png

Kommentarer

Antagandena om dödstalens förändring fram till 2070 ger en kontinuerlig ökning av den återstående medellivslängden både vid födelsen och vid 65 års ålder. Mellan 1970 och 2021 ökade medellivslängden vid födelsen från drygt 77 år till knappt 85 år för kvinnor och från drygt 72 år till drygt 81 år för män. Det var en ökning med knappt 8 år för kvinnor och 9 år för män. Fram till 2070 beräknas medellivslängden öka till 89,8 år för kvinnor och 87,7 år för män. Det blir en ökning med 5 år för kvinnor och 6,5 år för män.

Antagandet om dödstalens förändring ger en ökningstakt av medellivslängden som är något mindre fram till 2070 jämfört med utvecklingen 1970 till 2021. Ökningen av medellivslängden fram till 2070 beräkna bli ungefär 2,5 år mindre än ökningen mellan 1970 och 2021. En långsammare ökning av medellivslängden är en konsekvens av att dödstalen antas minska på en relativ skala, vilket betyder mindre och mindre reduktion av dödstalen i absoluta tal.

Den återstående medellivslängden vid födelsen är ett mått, eller egentligen ett index, som på ett sammanfattande sätt mäter överlevnad och dödlighet för alla åldrar under ett speciellt år eller en period. Återstående medellivslängd kan räknas från vilken ålder som helst. Medellivslängden är inte den genomsnittliga livslängden för personer som föds ett visst år utan antalet år som nyfödda lever om dödsriskerna i alla åldrar skulle vara kvar på samma nivå som för födelseåret under barnets hela liv.

På kort sikt kan framskrivningen ses som en befolkningsprognos. På längre sikt ska framskrivningen ses som just en framskrivning av befolkningen, om det beteende och de trender som vi idag kan se fortsätter i framtiden. Dessutom antas att de regelverk som gäller i dag fortsätter att gälla under hela framskrivningsperioden. Redan på kort sikt kan förändringar i samhället eller i omvärlden göra att förutsättning­arna för framskrivningen förändras.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-13

Har du frågor om statistiken?