Till innehåll på sidan

Folkmängd efter kön, ålder och födelseland 1970 och 2021 samt framskrivning 2070

Folkmängd efter kön, ålder och födelseland 1970

22-2-1970.png

Folkmängd efter kön, ålder och födelseland 2021

22-2-2021.png

Folkmängd efter kön, ålder och födelseland framskrivning 2070

22-2-2070.png

Kommentarer

I befolkningspyramiden illustreras befolkningen i olika åldrar år 1970, 2021 och 2070. Till vänster är det kvinnor och till höger män. Den blå färgen representerar kvinnor födda i Sverige och ljusgrå kvinnor födda utomlands. Män födda i Sverige är ljusblå och utrikes födda män är mörkgrå.

Det är lätt att se födelsekullarnas olika storlek. 1940-talisterna var unga vuxna 1970 och år 2021 har de passerat 70 års ålder. De mindre kullarna födda på 1950-talet var tonåringar 1970 och är nu i pensionsåldern. De stora kullarna födda i mitten av 1960-talet var barn år 1970 och 2021 var de 54–57 år. De stora kullarna födda åren runt 1990 är nu i 30 års ålder. År 2070, i den nedersta pyramiden, återfinns de i åldern 75–81 år.

År 1970 var det relativt få utrikes födda i Sverige. De flesta var i åldrarna 20–35 år. År 2021 har både antalet och andelen utrikes födda ökat i alla åldrar. Antalsmässigt är det flest utrikes födda i åldrarna 30–39 år.

År 2070 går det inte att urskilja olika födelsekullar som ännu inte är födda. I framskrivningen av befolkningen kan vi inte förutse förändringar i antalet födda barn som beror på till exempel konjunktursvängningar.

Det föds fler pojkar än flickor så det är fler män än kvinnor i yngre åldrar, samtidigt lever kvinnor längre än män, så det är fler kvinnor än män i äldre åldrar. I pyramiden för 1970 syns att det är fler kvinnor än män i äldre åldrar. År 1970 översteg antalet kvinnor antalet män vid 50 års ålder. Sedan dess har livslängden ökat mer för män än för kvinnor och år 2021 var det fler kvinnor än män från 66 års ålder. Denna utveckling av livslängden förväntas att fortsätta så att år 2070 är det vid 80 års ålder fler kvinnor än män.

Vissa specifika demografiska händelser kan också utskiljas. År 1918 och 1919 föddes få barn när Spanska sjukan härjade. Desto fler föddes 1920 och de syns som 50-åringar 1970. År 2010 föddes fler barn än 2009 och 2011. De syns som 11-åringar 2021 och som 60-åringar 2070. År 2021 syns särskilt många utrikes födda män i 23 års ålder. Det är många av de som invandrade som ensamkommande barn 2016–2017. De har blivit 71 år 2070, men syns då inte lika tydligt jämfört med närliggande åldrar.

På kort sikt kan framskrivningen ses som en befolkningsprognos. På längre sikt ska framskrivningen ses som just en framskrivning av befolkningen, om det beteende och de trender som vi idag kan se fortsätter i framtiden. Dessutom antas att de regelverk som gäller i dag fortsätter att gälla under hela framskrivningsperioden. Redan på kort sikt kan förändringar i samhället eller i omvärlden göra att förutsättning­arna för framskrivningen förändras.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-13

Har du frågor om statistiken?