Till innehåll på sidan

Invandring och utvandring efter kön och födelseland 1970–2019 samt framskrivning 2020–2070

Invandring och utvandring 1970–2019 samt framskrivning 2020–2070

diagram

Invandring efter kön och födelseland 1970–2019 samt framskrivning 2020–2070

diagram

Utvandring efter kön och födelseland 1970–2019 samt framskrivning 2020–2070

Kommentarer

Antalet invandrare har varierat från år till år och man kan se de stora topparna med arbetskraftsinvandring i slutet av 1960-talet, flyktingar från bland annat Iran i slutet av 1980-talet och från Jugoslavien i början av 1990-talet. Under 2000-talet har antalet invandrare ökat och nådde den högsta nivån någonsin 2016. Sedan dess har invandringen minskat, främst på grund av en minskad asylinvandring från Syrien, men ligger fortfarande på en historiskt hög nivå. Förutom asylinvandring bidrar återvändande Sverigefödda, arbets- och studierelaterad invandring, och en anhöriginvandring till både Sverigefödda och utrikes födda till dagens nivå. Bland flyktingar och arbetskraftsinvandrare återfinns fler män än kvinnor och det är vanligare att anhöriginvandrare är kvinnor än män. De flesta år, men inte alla, har det invandrat något fler utrikes födda män än kvinnor. De senaste åren har det varit ett större mansöverskott. Det är en konsekvens av de senaste årens flyktinginvandring. Varefter flyktinginvandringen minskar och följs av en anhöriginvandring minskar mansöverskottet, men det antas vara fler män än kvinnor som invandrar under hela framskrivningsperioden.

År 2019 invandrade 116 000 till Sverige. Invandringen beräknas minska till drygt 100 000 per år. Det är en lägre nivå än de senaste åren, men betydligt högre än den varit historiskt. De framtida antagandena om migrationen är mycket osäkra, både på kort och på lång sikt. På kort sikt bidrar den nu pågående coronapandemin ytterligare till osäkerheten. Det är högst troligt att invandringen kommer att variera i framtiden, på ett liknande sätt som den gjort historiskt, men var i tiden dessa toppar kommer att inträffa är omöjligt att förutse. Nivån ska tolkas som ett medelvärde som antalet invandrare kommer att variera omkring. Framöver förväntas invandringen fortsätta påverkas av konflikter och politisk instabilitet i omvärlden men även av att människor som söker sig till Sverige av andra anledningar ökar.

Utvandringen av personer födda i Sverige har länge haft en ökande trend. Fram till början av 1990-talet utvandrade omkring 10 000 personer per år som var födda i Sverige. Under 1990-talet ökade antalet och sedan dess utvandrar närmare 20 000 personer per år. Det är ungefär lika många kvinnor som män, men de senaste tio åren har det utvandrat något fler män än kvinnor födda i Sverige, något som vi beräknar ska fortsätta.

Utvandringen av utrikes födda följer den tidigare invandringen. Fram till början av 2000-talet var det ungefär lika många utvandrare som var födda i Sverige och som var utrikes födda. Därefter har antalet utvandrare födda utomlands ökat som en följd av att den utrikes födda befolkningen ökat i Sverige. Under alla år har det utvandrat fler män än kvinnor födda utomlands och det förväntas fortsätta. Olika grupper har olika benägenhet att utvandra. De som kommer till Sverige som flyktingar eller anhöriga stannar kvar i större utsträckning, medan de som kommer för att arbeta eller studera i större utsträckning lämnar landet. I framtiden bedöms att en större andel av invandrarna än tidigare är grupper vars flytt till Sverige bedöms vara mer temporär än permanent och därmed antas även utvandringen öka.

De beräkningar som ligger till underlag för denna framskrivning utfördes 16–20 mars 2020, i början av coronapandemin och särskilt de ekonomiska konsekvenserna gick inte att överblicka. Det fanns då signaler om en kommande lågkonjunktur och efter det att beräkningarna genomfördes fram till publicering har signalerna blivit tydligare. Det är ännu ovisst hur djup och lång lågkonjunkturen blir och därmed vilken påverkan den kommer att ha på befolkningsutvecklingen.

Sveriges framtida befolkning, 2020-2070

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-04-08

Har du frågor om statistiken?