Till innehåll på sidan

Invandring och utvandring efter kön och födelseland 1970–2021 samt framskrivning 2022–2070

Invandring och utvandring 1970–2021 samt framskrivning 2022–2070

22-3.1.png

Invandring efter kön och födelseland 1970–2021 samt framskrivning 2022–2070

22-3.2.png

Utvandring efter kön och födelseland 1970–2021 samt framskrivning 2022–2070

22-3.3.png

Kommentarer

Antalet invandrare har varierat från år till år och man kan se de stora topparna med arbetskraftsinvandring i slutet av 1960-talet, flyktingar från bland annat Iran i slutet av 1980-talet och från Jugoslavien i början av 1990-talet. Under 2000-talet har antalet invandrare ökat och nådde den högsta nivån någonsin 2016. Sedan dess har invandringen minskat, främst på grund av en minskad asylinvandring. Förutom asylinvandring bidrar återvändande Sverigefödda, arbets- och studierelaterad invandring, och en anhöriginvandring till både Sverigefödda och utrikes födda till hur många som invandrar till Sverige. Bland flyktingar och arbetskraftsinvandrare återfinns fler män än kvinnor och det är vanligare att anhöriginvandrare är kvinnor än män. De flesta år, men inte alla, har det invandrat något fler utrikes födda män än kvinnor. De senaste åren har det varit ett större mansöverskott. Det är en konsekvens av de senaste årens flyktinginvandring. Varefter flyktinginvandringen minskar och följs av en anhöriginvandring minskar mansöverskottet, men det antas vara fler män än kvinnor som invandrar under hela framskrivningsperioden.

År 2021 invandrade drygt 90 000 till Sverige. Till följd av coronapandemin var det betydligt färre än före pandemin, 2019, men något fler än 2020. Invandringen beräknas på längre sikt öka till drygt 100 000 per år. Det är ungefär som årsmedelvärdet för hela 2000-talet. De framtida antagandena om migrationen är mycket osäkra, både på kort och på lång sikt. Det är högst troligt att invandringen kommer att variera i framtiden, på ett liknande sätt som den gjort historiskt, men var i tiden dessa toppar kommer att inträffa är omöjligt att förutse. Nivån ska tolkas som ett medelvärde som antalet invandrare kommer att variera omkring. Framöver förväntas invandringen fortsätta påverkas av konflikter och politisk instabilitet i omvärlden men även av att människor som söker sig till Sverige av andra skäl ökar.

Utvandringen av personer födda i Sverige har länge haft en ökande trend. Fram till början av 1990-talet utvandrade omkring 10 000 personer per år som var födda i Sverige. Under 1990-talet ökade antalet och sedan dess utvandrar närmare 20 000 personer per år. Det är ungefär lika många kvinnor som män, men de senaste tio åren har det utvandrat något fler män än kvinnor födda i Sverige, något som vi beräknar ska fortsätta.

Utvandringen av utrikes födda följer den tidigare invandringen. Fram till början av 2000-talet var det ungefär lika många utvandrare som var födda i Sverige och som var utrikes födda. Därefter har antalet utvandrare födda utomlands ökat som en följd av att den utrikes födda befolkningen ökat i Sverige. Under alla år har det utvandrat fler män än kvinnor födda utomlands och det förväntas fortsätta. Olika grupper har olika benägenhet att utvandra. De som kommer till Sverige som flyktingar eller anhöriga stannar kvar i större utsträckning, medan de som kommer för att arbeta eller studera i större utsträckning lämnar landet. I framtiden bedöms att en större andel av invandrarna än tidigare är grupper vars flytt till Sverige bedöms vara mer temporär än permanent och därmed antas även utvandringen öka.

På kort sikt kan framskrivningen ses som en befolkningsprognos. På längre sikt ska framskrivningen ses som just en framskrivning av befolkningen, om det beteende och de trender som vi idag kan se fortsätter i framtiden. Dessutom antas att de regelverk som gäller i dag fortsätter att gälla under hela framskrivningsperioden. Redan på kort sikt kan förändringar i samhället eller i omvärlden göra att förutsättningarna för framskrivningen förändras.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-13

Har du frågor om statistiken?