Till innehåll på sidan

Demografisk analys: Flyttningar inom kommun, inom län och mellan län 2002—2021

Allt fler utrikes födda flyttar inom Sverige

Statistiknyhet från SCB 2022-11-11 8.00

Antalet flyttningar inom Sverige har ökat från drygt 1,2 miljoner år 2002 till knappt 1,6 miljoner år 2021. Ökningen är störst de senaste åren, vilket kan kopplas till ökningen av folkmängd sedan mitten av 2010-talet. Under den senaste 20-årsperioden har benägenheten att flytta minskat något för inrikes födda medan den ökat betydligt för utrikes födda.

I en rapport från SCB beskrivs inrikes flyttningar i Sverige under den senaste 20-årsperioden. I rapporten redovisas hur flyttningsmönstren varierar mellan olika månader och hur flyttningar har utvecklats över tid i olika demografiska grupper.

I genomsnitt gjorde 1 000 personer 135 flyttningar inom landet år 2002. Antalet har ökat till 152 år 2021. Under hela den studerade perioden sker de flesta flyttningar inom kommungränserna.

Augusti är den populäraste månaden att flytta, därefter september och juni. Att flytta under augusti är särskilt vanligt för flytt mellan län. Till stor del beror detta på att många universitetsstudenter flyttar vid terminsstart.

Flyttningar sker framför allt i tre skeden av livet: före skolåldern, mellan 20 och 29 år och efter 80 års ålder. Unga vuxna i åldrarna 20–29 år flyttar mest. Jämfört med andra åldersgrupper har 20–29 åringarna en högre benägenhet att flytta över länsgränsen medan de äldre, över 80 år, har en högre benägenhet att flytta inom kommunen.

Flyttbenägenheten har minskat något för inrikes födda medan den ökat betydligt för utrikes födda. Under perioden 2017—2021 har utrikes födda flyttat nästan dubbelt så mycket som inrikes födda. Utrikes födda som varit bosatta i Sverige en kortare tid flyttar oftare än de som har bott i Sverige längre. De utrikes föddas flyttmönster närmar sig succesivt de inrikes föddas ju längre tid de bott i Sverige.

Genomsnittligt antal flyttningar per 1 000 personer per år efter flyttningstyp och bakgrund, 2002—2021

Genomsnittligt antal flyttningar per 1 000 personer per år efter flyttningstyp och bakgrund, 2002—2021

Definitioner och förklaringar

I rapporten räknas en ändring av adress i folkbokföringen som en flytt. Med flyttningstyp avses flyttningar inom kommun, mellan kommuner inom län och mellan län. Under ett år kan en person flytta mer än en gång. I denna rapport beskrivs antalet flyttningar och inte antalet personer som flyttat. Flyttningar per 1 000 personer ställer antalet flyttningar i relation till medelfolkmängden och måttet visar hur många flyttar 1 000 personer i genomsnitt gör under ett visst år.

Uppgifter om befolkning och flyttningar har hämtats från Registret över totalbefolkningen (RTB).

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Producent

Li Ma

Telefon
010-479 40 11
E-post
li.ma@scb.se

Rasmus Andersson

Telefon
010-479 66 55
E-post
rasmus.andersson@scb.se

Dalia Hamdan

Telefon
010 479 42 09
E-post
dalia.hamdan@scb.se