Till innehåll på sidan

Demografisk analys: Flyttningar mellan län, varifrån och varthän 2002—2021

Många flyttar mellan storstadslänen

Statistiknyhet från SCB 2023-03-10 8.00

Skåne och Halland är de enda två län som har haft en större inrikes inflyttning än utflyttning alla år under perioden 2002–2021. Kronoberg, Blekinge, Norrbotten och Västernorrlands län har i stället haft en större utflyttning än inflyttning alla år. Vanligast är att flytta i åldrarna 18–30 år, ofta i samband med studier.

I en ny rapport från SCB beskrivs flyttningar mellan län under perioden 2002—2021. I rapporten beskrivs utvecklingen av det inrikes flyttnettot per län under de senaste 20 åren och för den senaste 5-årsperioden görs en fördjupad beskrivning av in- och utflyttningen för olika grupper i vart och ett av länen. Detta är den andra i en serie rapporter som belyser inrikes flyttningar och som publiceras av SCB under åren 2022 och 2023.

Utflyttning från Stockholms och Västra Götalands län under senare år

Skåne och Halland är de enda län som haft fler som flyttat till länet än från länet alla år mellan 2002 och 2021. I motsats har Kronoberg, Blekinge, Norrbotten och Västernorrland haft fler utflyttare än inflyttare under samtliga år. I början och slutet av den studerande perioden har Stockholms län ett negativt flyttnetto men åren däremellan är det fler som flyttar in än ut ur länet. Flyttnettot för Västra Götaland har förändrats från att vara positivt till negativt. Uppsala och Södermanland har haft ett ökande flyttnetto under senare år. Årliga förändringar är små för övriga län.

Länens flyttnetton studeras också för fyra femårsperioder. Län med ett positivt flyttnetto ligger i sydvästra Sverige och nära Stockholm. Län med ett negativt flyttnetto är spridda över hela landet. Norrbotten har haft ett starkt negativt flyttnetto under samtliga perioder.

Inrikes flyttnetto efter län under perioderna 2002—2006, 2007—2011, 2012—2016 och 2017—2021, medelvärde

sverigekarta.png

Olika flyttmönster i olika grupper

Flyttmönstren mellan länen under perioden 2017—2021 skiljer sig åt exempelvis mellan olika åldersgrupper, mellan inrikes och utrikes födda och personer med olika utbildningsnivå. Mönstren påverkas bland annat av utbud av högre utbildning och arbetsmarknad i länet och närliggande län.

Storstadslänen har varandra som något av de vanligaste länen både att flytta till och från. De är också det vanligaste länen för flyttarna i närliggande län. Storstadslänen är också populära för utrikes födda att flytta till, särskilt för de som varit en kort tid i Sverige.

Storstadslänen samt länen med större universitetet: Uppsala län, Östergötlands län och Västerbottens län, har attraherat många unga vuxna som flyttar dit för att studera.

Vissa län exempelvis Stockholm, Södermanland och Halland har attraherat många högutbildade personer, med minst tre års eftergymnasial utbildning, medan andra har tappat högutbildade personer, till exempel Uppsala, Östergötland, Västerbotten och Norrbotten. Vissa län exempelvis Stockholm, Uppsala och Halland har lockat personer med utbildning inom teknik och vissa län har tappat teknikutbildade personer, till exempel Norrbotten och Östergötland.

I Jämtland, Uppsala, Södermanland, Gotland, Halland och Skåne är det fler sysselsatta som har flyttat in än ut. Flyttmönstret för Jämtland, Södermanland och Gotland är särskilt tydligt under åren 2020—2021, och det skulle kunna ha ett samband med en ökad möjlighet att arbeta på distans under pandemiåren.

Flyttmönster för 65-plussare i vissa län är intressant. För de 65 år och äldre i Stockholm och Norrbotten är det vanligast att flytta till Södermanland respektive Västerbotten i stället för Uppsala och Stockholm som är det vanligaste länet för yngre åldersgrupper. För 65-plussare i Västra Götaland är det vanligast att flytta till Halland, medan både Stockholm och Halland är de vanligaste länen att flytta till för yngre åldersgrupper.

Definitioner och förklaringar

Inrikes flyttnettot beräknas som skillnaden mellan antalet inflyttare och antalet utflyttare. Ett positivt flyttnetto betyder att det är fler som flyttar in till länet än flyttar ut medan ett negativt flyttnetto innebär att fler flyttar ut än in.

Uppgifter om befolkning och flyttningar har hämtats från Registret över totalbefolkningen (RTB). Uppgifter om studiedeltagande under hösttermin, utbildning, utbildningsinriktning och sysselsättning har hämtats från Longitudinellt register för integrationsstudier (STATIV).

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Producent

Li Ma

Telefon
010-479 40 11
E-post
li.ma@scb.se

Dalia Hamdan

Telefon
010 479 42 09
E-post
dalia.hamdan@scb.se