Till innehåll på sidan

Invandring och utvandring i coronatider

Invandringen påverkades mer än utvandringen

Statistiknyhet från SCB 2022-06-16 8.00

När coronapandemin drabbade Sverige och övriga världen i början av år 2020 infördes restriktioner som påverkade möjligheterna att resa mellan länder. Invandringen till Sverige var betydligt lägre 2020 än 2019 och pandemin bedöms vara en bidragande orsak till minskningen. När det gäller utvandringen har det skett relativt små förändringar under pandemiåren 2020 och 2021.

Coronapandemin medförde begränsade möjligheter för in- och utvandring under 2020. I två rapporter som publiceras idag beskrivs de vanligaste födelseländerna bland invandrarna och utvandrarna med fokus på förändringar under pandemiåren 2020 och 2021.

Minskad invandring i början av pandemin

Det är svårt att uppskatta coronapandemins påverkan på invandringen till Sverige eftersom en nedåtgående trend ses även innan pandemiåret 2020. Ändå tyder en uppdelning av statistiken per månad på att pandemin hade en viss påverkan. Det var främst under april och maj 2020 som antalet invandrare var lägre i jämförelse med motsvarande månader 2018 och 2019. Det var i mars 2020, i början av den första vågen av pandemin, som bland annat reserestriktioner infördes för att hindra smittspridning. En förklaring till att invandringen ökade något under 2021 kan vara att resebegränsningarna till stor del upphävts då. Exempelvis blev det i februari 2021 möjligt att resa in i Sverige om man kunde visa upp ett negativt covid-19-test vid ankomsten.

Invandring per månad, 2018–2021

Diagram: Invandring per månad, 2018–2021

Ökad invandring av födda i Tyskland

Sverige var det vanligaste födelselandet bland invandrare under både 2020 och 2021, och invandringen av födda i Sverige var båda dessa år något lägre än året innan. Invandringen av personer födda i Norden och EU, utom Sverige, minskade under pandemiåret 2020 och ökade sedan under 2021, men mönstret har varierat betydligt när det gäller olika länder.

Tyskland, Polen, Finland, Danmark, Rumänien och Norge var, i denna ordning, de vanligaste födelseländerna bland personer födda i Norden eller EU som invandrade till Sverige år 2021. Invandringen av personer födda i Tyskland minskade i lägre utsträckning pandemiåret 2020 jämfört med andra länder som Polen, Rumänien, Norge och Finland. Under 2021 ökade invandringen av personer födda i Tyskland kraftigt och var 46 procent högre jämfört med året innan. År 2021 var invandringen av personer födda i Tyskland på den högsta nivån sedan 2008.

Invandring av personer födda i Tyskland, Polen, Finland, Danmark, Rumänien och Norge, 2016–2021

Diagram: Invandring av personer födda i Tyskland, Polen, Finland, Danmark, Rumänien och Norge, 2016–2021

Ökad arbetskraftinvandring av födda i Indien

Totalt sett minskade invandringen av personer födda i Norden och EU under 2020 och ökade under 2021. Nedgången år 2020 var störst bland flyktingar och deras anhöriga, men tydlig även i övriga grupper, som arbetskraft, studenter och anhöriga till andra än flyktingar. Att invandringen ökade år 2021 beror till stor del på en ökad arbetskraftsinvandring. Indien, Turkiet, Brasilien, Iran, Kina, Förenta staterna och Ukraina var de vanligaste födelseländerna bland personer födda utanför Norden och EU som invandrade till Sverige på grund av arbete år 2021. Dessa sju länder står för hälften av den totala arbetskraftsinvandringen av personer födda utanför Norden eller EU år 2021.

Det var invandrare födda i Indien som hade störst påverkan, både på nedgången under pandemiåret 2020 och på återhämtningen året därefter. Arbetskraftsinvandrare födda i Turkiet, Brasilien, Iran och Förenta staterna bidrog också till ökningen år 2021 men i mindre grad än födda i Indien. Invandringen av födda i Kina och Ukraina visar på ett annat mönster. Arbetskraftsinvandringen av födda i dessa två länder minskade under 2020 och ökade inte nämnvärt år 2021. Nedgången år 2020 var särskilt kraftigt bland födda i Kina.

Arbetskraftsinvandring av personer födda i Indien, Turkiet, Brasilien, Iran, Kina, Förenta staterna och Ukraina, 2016–2021

Diagram: Arbetskraftsinvandring av personer födda i Indien, Turkiet, Brasilien, Iran, Kina, Förenta staterna och Ukraina, 2016–2021

Utvandringen har varit mer stabil

Jämfört med invandringen har det varit relativt små förändringar i utvandringen under pandemiåren 2020 och 2021. Under 2020 var utvandringen markant lägre i april och maj, under den första vågen av pandemin i Sverige. I slutet av året var det istället fler som utvandrade jämfört med tidigare år.

Antalet utvandrare födda i Sverige minskade något under 2020 och ökade sedan under 2021. Bland utrikes födda ökade utvandringen under 2020, trots en förhållandevis låg nivå i april-maj, och minskade under 2021. Den minskade utvandringen under 2021 kan till stor del förklaras av en lägre invandring under 2020. Bland annat minskade antalet utvandrare födda i Polen, Indien och Kina. I vissa grupper ökade utvandringen både under 2020 och 2021. Det gäller för födda i bland annat Syrien, Irak och Somalia och även för födda i Sverige med någon förälder född utanför Norden och EU.

Utvandring per månad, 2018–2021

Diagram: Utvandring per månad, 2018–2021

Definitioner och förklaringar

Statistiken i rapporten baseras huvudsakligen på registret över totalbefolkningen (RTB). Information om statistikens kvalitet, framställningssätt m.m. finns i kapitlet Kort om statistiken i slutet av rapporterna.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Vitor Miranda

Telefon
010-479 43 44
E-post
vitor.miranda@scb.se

Karin Lundström

Telefon
010-479 41 87
E-post
karin.lundstrom@scb.se