Till innehåll på sidan

Migration, barnafödande och dödlighet — Födda 1970–2018 efter föräldrarnas födelseland

Vanligare att utvandra om föräldrarna är utrikes födda

Statistiknyhet från SCB 2020-03-05 9.30

Andelen som utvandrar varierar beroende på föräldrarnas födelseland. Den är högst för de med föräldrar födda utomlands. En ny rapport från SCB beskriver demografiska skillnader bland inrikes födda efter föräldrarnas födelseland, exempelvis när det gäller barnafödande, utvandring och dödlighet.

Statistikmyndigheten SCB gör varje år en framskrivning av Sveriges befolkning. Antaganden görs om den framtida utvecklingen av barnafödande, migration och dödlighet för utrikes födda grupper och för födda i Sverige. En fråga som är aktuell är om antaganden för befolkningen född i Sverige ska ta hänsyn till föräldrarnas födelseland, när allt fler har utrikes födda föräldrar.

Allt fler har föräldrar som är födda utanför Europa

Andelen nyfödda barn som har minst en förälder som är född utomlands har mer än fördubblats mellan 1970 och 2018, från 16 till 38 procent. Sam­tidigt har sammansättningen av gruppen med utrikes födda föräldrar förändrats. Antalet med föräldrar födda i Norden har minskat, medan anta­let med föräldrar födda i länder i Europa och utanför Europa har ökat.

Antal födda med en eller två utrikes födda föräldrar efter föräldrarnas födelseland, 1970–2018

diagram

Stora skillnader i utvandring

Av unga vuxna är de med två utrikes födda föräldrar mer benägna att utvandra än de med föräldrar födda i Sverige. Skillnader finns även mellan kvinnor och män och mellan olika födelseår. Unga kvinnor är mer benägna att utvandra än unga män. Bland de födda på 1970-talet blev det allt vanligare att utvandra, och som vanligast var det för de som är födda i slutet av 1970-talet.

Bland de som är födda i Sverige, med bägge föräldrarna födda i Sverige, har de födda på 1980-talet utvandrat i lika stor utsträckning. Däremot har det blivit mindre vanligt att unga med två föräldrar födda utomlands utvandrar.

Summerade utvandringstal 18–29 år för födda 1989 efter kön och föräldrarnas födelseland

diagram

 

Fördelning av partnerns bakgrund för sammanboende kvinnor och män efter föräldrarnas födelseland. Födda 1985–1989 vid 27–29 års ålder

diagram

I rapporten "Födda i Sverige – Vilken betydelse har föräldrarnas födelseland?" beskrivs skillnader efter föräldrarnas födelseland i fler demografiska beteenden och händelser, exempelvis inrikes flyttningar barnafödande, dödlighet och hushållstyp.

Definitioner och förklaringar

Statistiken avser endast personer födda i Sverige mellan 1970 och 2018.

Denna statistik är framtagen genom uppgifter från SCB:s befolknings­register och hushållsregister och händelser av födslar, utvandring, in­vandring och dödsfall som finns registrerade i det historiska befolkningsregistret.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för samordning och tvärområden

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
demografi@scb.se

Förfrågningar

Örjan Hemström

Telefon
010-479 49 97
E-post
orjan.hemstrom@scb.se

Lena Lundkvist

Telefon
010-479 46 78
E-post
lena.lundkvist@scb.se