Till innehåll på sidan

Regionala skillnader i medellivslängdens förändring vid 65 års ålder 2020–2021

Regionala skillnader i medellivslängdens förändring vid 65 års ålder 2020–2021

Statistiknyhet från SCB 2022-06-22 8.00

Under covid-19-pandemins första år 2020 sjönk den återstående medellivslängden vid 65 års ålder från 20,8 till 20,2 år för båda könen sammantaget. Men det var stor variation mellan länen, från drygt ett års minskad medellivslängd till en ökning på 0,1–0,2 år. År 2021 var medellivslängden i de flesta län i nivå med 2019.

Coronapandemin ledde till att dödstalen 2020 ökade tydligt i äldre åldrar, ökningen var något större för män än för kvinnor. Då de flesta dödsfall inträffar i hög ålder, både totalt sett och i covid-19, beskrivs medellivslängdens förändringar 2020 och 2021 vid 65 års ålder. De högre dödstalen 2020 jämfört med 2019 påverkade också tydligt medellivslängden som minskade totalt med ungefär ett halvt år. Från 65 års ålder var minskningen från 20,8 till 20,2 återstående år för båda könen sammantaget. Det kan jämföras med den genomsnittliga utvecklingen 2006–2014, en årlig ökning med 0,1–0,2 år.

Stora regionala skillnader

Av de 21 länen minskade medellivslängden 2020 vid 65 års ålder för båda könen sammantaget i 16, från drygt ett år i Stockholms och Kronobergs län till 0,4 år i Västra Götalands län. Fem län hade ingen säkerställd nedgång. Det var Västerbottens, Gotlands, Örebro, Värmlands och Jämtlands län. I Västerbottens och Gotlands län ökade medellivslängden, en ökning i nivå med genomsnittet före pandemin.

I ungefär hälften av länen var en minskad medellivslängd statistiskt säkerställd också för kvinnor respektive män, med störst minskning för kvinnor i Kronobergs län, -1,4 år, och för män i Södermanlands län, -1,3 år.

De högre dödstalen i covid-19 för män kan förklara den större minskningen för män i hela landet 2020. Men i olika områden och län var det inte lika tydligt att medellivslängden minskade mer för män än för kvinnor. I bland annat Kronobergs län minskade medellivslängden mer för kvinnor än för män.

Förändring i återstående medellivslängd vid 65 års ålder 2020 jämfört med 2019 för båda könen sammantaget

Diagram: Förändring i återstående medellivslängd vid 65 års ålder 2020 jämfört med 2019 för båda könen sammantaget

Säkerställda förändringar visas med *. Inom parentes visas länens återstående medellivslängd 2019. Länen är sorterade efter förändringens storlek.

Örebro och Stockholms län hade högre medellivslängd 2021 än 2019

I nästan alla län var medellivslängden vid 65 års ålder högre 2021 än 2020. För riket totalt var medellivslängden vid 65 års ålder tillbaka på samma nivå som 2019 för kvinnor, men däremot fortsatt något lägre för män och båda könen sammantaget. Det var få län som hade säkerställd högre medellivslängd än den för 2019. För båda könen sammantaget var det i Örebro län och Stockholms län och för kvinnor endast i Stockholms län, men inte i något län för män. Vissa län hade fortsatt en statistiskt säkerställd lägre medellivslängd 2021 jämfört med 2019. Det gäller bland annat Skåne där medellivslängden var lägre såväl totalt som för kvinnor respektive män.

Förändring i återstående medellivslängd vid 65 års ålder 2021 jämfört med 2019 för båda könen sammantaget

Diagram: Förändring i återstående medellivslängd vid 65 års ålder 2021 jämfört med 2019 för båda könen sammantaget

Säkerställda förändringar visas med *. Inom parentes visas länens återstående medellivslängd 2019. Länen är sorterade efter förändringens storlek.

I rapporten beskrivs de senaste årens utveckling av medellivslängden vid 65 års ålder inte bara för länen utan också i åtta större riksområden.

Definitioner och förklaringar

Återstående medellivslängd brukar kallas ”medellivslängd”. Det är ett index som sammanfattar dödligheten i alla åldrar för ett år eller en period. Sammanfattningen av dödligheten görs i en livslängdstabell och antalet i medeltal återstående år beräknas för alla åldrar. Här används antalet återstående år från 65 års ålder.

Statistiken avser personer som var 65 år och äldre som också var folkförda i Sverige åren 2019 till 2021.

Denna statistik är framtagen genom uppgifter från SCB:s befolknings-register (RTB). Information om statistikens kvalitet, framställningssätt m.m. finns i kapitlet Kort om statistiken i slutet av rapporten.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Örjan Hemström

Telefon
010-479 49 97
E-post
orjan.hemstrom@scb.se

Li Ma

Telefon
010-479 40 11
E-post
li.ma@scb.se